Familie Vroonen – uit: Familiekroniek Vroonen (1982)

Description

Een familienaam die we nog veelvuldig aantreffen in en rond Tongeren is de naam Vroenen of Vroonen. Volgens wijlen Eugène Vroonen, de man die jaren geleden de stamboom van de familie opstelde, zou de naam afgeleid zijn van het Germaanse woord «Frod», dat voorzichtig of wijs betekent. Zo lezen we in zijn boek dat men met een vroedvrouw toch ook een wijsvrouw bedoelt of in sommige streken zelfs zo noemt. Hij beweert ook dat men met vroonrecht en vroondienst in vroeger tijden eigenlijk herenrecht of herendienst wilde zeggen, zodat de mensen die zich thans Vroonen noemen van oudsher heren of alleszins vrije mensen zouden geweest zijn. Wij menen echter dal de familienaam Vroonen is afgeleid ofwel van de doopnaam Verona ofwel van een bijnaam, zoals dit ook het geval is voor namen als Slechten, Squaden, Groven en Grommen.

Al blijft de oorsprong van deze familienaam eerder duister, toch weten we dat één der oudstgekende stamvaders een zekere Tilman Vroenen is, die in het begin van de 17e eeuw te Heks woonde. Hij huwde aldaar met Barbara Van de Rivieren, vermoedelijk een onwettige dochter uit het machtige gravengeslacht Van de Rivieren d'Aerschot, een riddergeslacht dat in de streek vele goederen bezat en ook vele jaren het kasteel van Heers bewoonde. Al was de bruid waarschijnlijk niet van wettige geboorte, toch bracht zij in de familie eigendom en voornaamheid mee. De kinderen en kleinkinderen van Tilman Vroenen en Barbara Van de Rivieren deden het verre van slecht. Zo werd Livinus Vroonen praetor of schout van Gelinden en Opheers. Zijn zoon, die Petrus Jacobus gedoopt werd, was op het ogenblik van de Luikse Omwenteling advocaat en zetelde toen als secretaris van de derde staten van het prinsbisdom Luik en het graafschap Loon. In die hoedanigheid tekende hij in 1790 het bevel tot de algemene mobilisatie. De tekst van dit bevel luidde als volgt: «De heren gebieden alle drossaarden van het graafschap Loon, Grevenbroek, Hasselt, Montenaken en Haspengouw zonder verwijl de inwoners van hun dorpen te verwittigen dat ze zich moeten klaar houden om op te marcheren met vuurwapens, pikken, gaffels, sikkels en zeisen, alsook met de nodige munitie en mondvoorraad voor drie dagen». Diezelfde Petrus Jacobus Vroonen bevond zich in 1815 bij de rechtsgeleerden die advies moesten uitbrengen over de grondwet van de pas opgericht staat «Het Koninkrijk der Verenigde Nederlanden». Afstammelingen van deze oudere tak waren verwant aan de families Nagels, Van Hamont, Naveau, Vliegen en Schaetzen. De leden van de jongere tak vestigden zich in Tongeren en omgeving. Vermelden we o.a. het echtpaar Vroonen-Missotten, dat te Overrepen in de prachtige winning in Lodewijk XV-stijl woonde, winning die jammer genoeg in de zeventiger jaren werd afgebroken.

Andere afstammelingen kochten in de Hasseltsestraat te Tongeren de refugie of het toevluchtsoord van de commanderij van Alden Biezen. De traditie wil dat een tunnel van maar liefst 8 km het kasteel van Alden Biezen met deze woning verbindt, maar, zo schrijft Eugène Vroonen in zijn werk, van deze gang hebben we in onze jeugdjaren niets meer teruggevonden. Ook het kasteel van Kiewit bij Hasselt was tot voor een dertigtal jaren hun eigendom.

In 1836 huwde Hubert Vroonen met Adelaide Aerts en over deze familie is heel wal te vertellen. Hubert Aerts was uitvinder en wordt in sommige akten ook wel als horlogemaker en mecanicien betiteld. In werkelijkheid was deze man ingenieur-constructeur en zo lazen we in de krant «De Limburger» uit 1844 een artikel met als titel «De ijzeren weg in België en de koperen weg in Tongeren». Onze ingenieur had namelijk op schaal een koperen spoorweg gebouwd om alzo het vrijwiel bij spoorwegwagons te kunnen testen. Het systeem dat hij uitvond, werd later bij de Belgische Spoorwegen en de Compagnie du Grand Central toegepast.

Centraal in de familiegeschiedenis slaat toch de heer Eugène Vroonen zelf. Hi| was raadsheer bij het hof van cassatie en naast verschillende boeken over internationaal recht schreef hij ook een interessante studie over de Europese en de Oosterse familienamen. (…)

 

Recent toegevoegd

Het perk op het Oud Kerkhof , aangelegd tussen 1929 en 1931, kwam er ter ere van de gesneuvelden van de...
In zijn familiegeschiedenis over de familie Cools, uitgegeven in samenwerking met lic. Roger Janssen in...
Horlogemaker Josephus Ludovicus Stoop werd geboren in Wijnkel (O-Vl.) in 1841. In 1867 trouwde hij in...
Auteur: Henri Polus De brouwerij Hoogbrug was gelegen aan de brug over de Demer aan de Kempische...
Albert Stanislas Laskiewicz werd geboren op 22 april 1857 in Brodnica (Polen). Op 2 april 1892 trad hij...
August Buekers, die in 1895 het levenslicht zag in Schulen, was vele jaren onderwijzer en nadien...
De familie van of de Wideu voerde als wapen «in vair een verhoogde gouden dwarsbalk, beladen met een...
Hij zou stadsuurwerkmaker van Hasselt geweest zijn (hij herstelde er de stadsuurwerken in 1740). Hij...
Gepensioneerd leraar Technische school te Genk maar herstelt klokken en uurwerken als hobbyist. Hij...