You are here

Godelaine, Constant (1888-1942)

Description

Constant Godelaine werd geboren in Tessenderlo in 1888. Hij studeerde aan het Sint-Jozefscollege in Hasselt en aan de Universiteit Leuven, waar hij in 1913 promoveerde tot doctor in de wijsbegeerte en letteren.

Vanaf 1914 gaf hij achtereenvolgens les in het Gemeentecollege in Beringen, in het Koninklijk Atheneum in Hasselt en in de athenea van Brussel, Verviers en Luik. In Luik was hij ook leraar in de Middelbare Rijksnormaalschool. 

Godelaine was theaterkenner en toneelcriticus. Hij werkte mee aan heel wat tijdschriften. Hij was de eerste voorzitter van de Vereniging van Limburgse Schrijvers, waarvan Lambert Swerts de eerste secretaris was.

Van Godelaine wordt een collectie brieven en handschriften bewaard in het Letterenhuis in Antwerpen. Hij schreef talrijke artikels in Ons Leven, Het Boerenbelang, Nieuw Limburg, Toneelgids, Boekengids, Het Belang van Limburg, e.a.

Constant Godelaine overleed in Luik in 1942.

Weetjes: 

* 1927: "Davidsfonds. -  Onze lezers, vrienden van het Davidsfonds, zullen met genoegen vernemen dat de Hasseltsche afdeeling deze week haar 350ste lid heeft ingeschreven. Heden, Zaterdag-avond, te 8 uur stipt zal de heer Constant Godelaine, leraar aan het Koninklijk Atheneum, de leden in Concordia vergasten op eene voordracht over «De Duivel op het Tooneel»." (1)

* 1929: "Op de afdeelingsvergadering der Vlaamsche Tooneelkringen in Wallonië voorgezeten door Z.E.P. Peustjens, was Prof. Godelaine verslaggever. Vroeger was de toestand voor het liefhebberstooneel zeer treurig, nu veelbelovend. Aansluiten bij de Alg. Tooneelboekerij en zich abonneeren op de «Tooneelgids»; het Vlaamsch Volkstooneel nog dikwijlder uitnoodigen en lessen in uitspraakleer geven, werden als de meest praktische middelen aangeduid om op den ingeslagen weg steeds vooruit te gaan." (2)

* 1938: "Radiolezing. - Wij vestigen de aandacht van onze lezers op een radiolezing die de heer Joz. Droogmans voor de microfoon van het N.I.R. zal houden, Woensdag a.s. om 18 u. 45. De heer Droogmans zal spreken over het werk en de persoonlijkheid van den hr. Dr. Constant Godelaine." (3)

* 1946: “Godelaine- en Sauwenhulde / Op Zondag 11 Augustus te Maaseik en Stokkem / De tweede-lustrum-feesten der Vereeniging van Limburgsche schrijvers worden ingezet op Zondag 11 Oogst. In den voormiddag gaat de reis per autobus naar Maaseik om aldaar het grafmonument van zaliger Dr. Constant Godelaine, den promotor en eersten voorzitter onzer Vereeniging, officieel in te huldigen. Vertrek uit Hasselt te 9 uur stipt. Bij de aankomst te Maaseik officieele ontvangst ten stadhuize. Te half twaalf mis ter intentie van zaliger Dr. Godelaine in de Hoofdkerk. Daarna gezamenlijk bezoek aan het grafmonument. Bloemenhulde en toespraak door den Heer Jozef Droogmans, Voorzitter der Vereeniging. Rond 2 u. afreis naar Stokkem voor de onthulling van de gedenkplaat van wijlen dichter Arnold Sauwen. (…)” (4)

(1) Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, 30-10-1927, p. 3.; (2) Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, 08-09-1929, p. 2.; (3) Het Belang van Limburg, 13-12-1938, p. 2.; (4) Het Belang van Limburg, 05-08-1946, p. 1.

Fiche

Naam: 
Constant Godelaine
Alias: 
Constant Jan Godelaine
Geboorteplaats: 
Tessenderlo
Geboortedatum: 
04.09.1888
Plaats van overlijden: 
Liège
Datum van overlijden: 
12.06.1942
Belangrijk op het vlak van: 
volkstoneel
Beroep: 
doctor wijsbegeerte en letteren, leraar, toneelcriticus, bestuurder
Opleiding: 
Sint-Jozefscollege, Universiteit Leuven

Multimedia

Referenties

Wanneer Dr. Constant Godelaine aan een beginnende jonge auteur zijn hard, maar toch juist oordeel...
Bibliografisch repertorium van de Limburgse auteurs (s.d.)
Titel: 

Bibliografisch repertorium van de Limburgse auteurs (s.d.)

Ondertitel: 
Pro manuscriptis (12 dln)
Bio-Bibliographische Lijst van Limburgsche Schrijvers / Constant Godelaine (1938)
Titel: 

Bio-Bibliographische Lijst van Limburgsche Schrijvers / Constant Godelaine (1938)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
24/02/1938
Pagina('s): 
5, 27
Constant Godelaine (1958)
Titel: 

Constant Godelaine (1958)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
14/12/1958
Pagina('s): 
4
Letteren & Woord (2013)
Titel: 

Letteren & Woord (2013)

Ondertitel: 
Een onderzoek naar het literair erfgoed van Hasselt
Jaar van uitgave: 
2013
Cover: 

Recent toegevoegd

August Buekers, die in 1895 het levenslicht zag in Schulen, was vele jaren onderwijzer en nadien...
De familie van of de Wideu voerde als wapen «in vair een verhoogde gouden dwarsbalk, beladen met een...
Gepensioneerd leraar Technische school te Genk maar herstelt klokken en uurwerken als hobbyist. Hij...
Zoon van Willems-Pollaris . Werkte al van 1936 in de zaak van zijn ouders in de Hoogstraat . Albert...
De familie Van Nitzen - vroeger van den Nitzen geschreven en afkomstig uit de streek van Alken - voerde...
De heer Luc Speelmans van Hasselt maakte de geschiedenis van zijn familie op. De oudst gekende stamvader...
Advocaat Fritz Willems werd geboren in Hasselt in 1883 als enige zoon van brander en zoutraffineerder in...
Zoon van Max Hören . Hij had een winkel in de Kapelstraat in Hasselt, waar onder meer Mathieu Geurts op...
Hij leerde het beroep bij zijn vader Max Hören . In 1939 begon hij een eigen uurwerkzaak in de...
Uurwerkmaker Carl Hören was van Duitse afkomst (Rijnland). Hij huwde Johanna Vaes (°20 november 1853)...