Withofs Laurent – uit: Laurent Withofs sinds 1919 vergroeid met het N.V.I. Limburg (1969)

Description

De provinciale afdeling van het Nationaal Verbond der Verminkte en Invalide Militairen van de oorlog — beter gekend als het N.V.I. — .viert heden zaterdag te Mechelen-aan-de-Maas het 50-jarig bestaan van de vereniging; wij dachten, dat dit de gelegenheid was voor een gesprek met de h. Laurent Withofs (77), die vijftig dienstjaren in het N.V.I, achter de rug heeft en in die halve eeuw, heelwat herinneringen heeft verzameld.

Hij was er reeds bij vanaf april 1919, als stichtend bestuurslid van de afdeling Bilzen, dat was minder dan een jaar na de eerste wereldoorlog, die, na krijgsgevangen te zijn genomen bij de val van het fort van Liers, in de Luikse vesting, de oorlogsjaren had doorgebracht in krijgsgevangenenkampen in Duitsland en in een ziekenhuis in Zwitserland.

In 1920, werd hij provinciaal sekretaris van N.V.I.-Limburg en in 1930 provinciaal voorzitter en tevens lid van de Nationale Raad. Dat bleef hij tot in 1958, toen hij wegens een hartaanval verplicht werd ontslag te nemen. Hij werd in 1959 ereprovinciaal voorzitter, heeft in die hoedanigheid nog steeds aan de werkzaamheden en vergaderingen van de raad deelgenomen en staat in feite ook nu nog met beide voeten in de beweging en in dienst van de oorlogsinvaliden en oorlogsweduwen.

Zijn naam is verbonden aan het Withofsfonds, dat in 1953 door de afdeling Limburg van het N.V.I. werd opgericht en dat jaarlijks belangrijke sommen uitkeert aan hulpbehoevende leden van het Verbond.

Laurent Withofs verheelt niet dat hij een self-made man is. Hij kwam uit een gezin van negen kinderen, waarvan de vader vroegtijdig stierf en het is hem dan ook nooit gegund geweest, meer dan de lagere school te volgen.

Desondanks spreekt hij toch vrij behoorlijk vier talen en mag hij zich een bereisd man noemen, die In het kader van zijn N.V.I.-aktiviteit o.m. Londen en Parijs bezocht en gans België heeft doorkruist, waarbij hij zowel in Vlaanderen, als in Wallonië menigvuldige toespraken heeft gehouden.

Zijn aktiviteiten lagen echter in eerste instantie op het Limburgs vlak; onze provincie telt 18 N.V.I.-afdelingen en een weduwenafdeling, die in principe eens per jaar op uitnodiging bezocht werden en waar de h. Withofs jarenlang een trouwe verschijning is geweest.

Hij was ook de initiatiefnemer van een huldebetoon in 1937 van 15.000 Limburgse oudstrijders, oorlogsweduwen en invaliden in de krypte van Laken aan wijlen koning Albert en koningin Astrid; hij was medeoprichter van het komitee voor het jaarlijks kerstpakje aan de meest ongelukkige oudstrijders en invaliden van beide wereldoorlogen en maakte deel uit van een N.V.I.-afvaardiging, die in het parlement een pensioenaanpassing voor de invaliden ging bepleiten.

MOOISTE HERINNERINGEN

Tot zijn mooiste herinneringen behoren de jaarlijkse kongressen van het N.V.I.-Limburg, die steeds druk werden bijgewoond en waar een kameraadschappelijke sfeer heerste.

Wijlen bondsvoorzitter-stichter Henri Leclercq, verklaarde steeds dat de mooiste en de meest suksesvolle kongressen in Limburg werden gehouden.

Aanwezig op deze kongressen was ook telkens prinses Jean de Merode, die zelfs, toen zij reeds op hoge leeftijd gekomen was, het liefst van al naar Limburg kwam.

Over haar spreekt Laurent Withofs nog altijd met grote bewondering, evenals over vele andere mensen, met wie hij een halve eeuw lang in het N.V.I, heeft samengewerkt. Hij staat nog altijd in de beweging. Nu hij te Genk woonachtig is, is hij nog regelmatig aanwezig op de bestuursvergaderingen van N.V.I.-Genk en staat zijn huis nog altijd voor de oorlogsinvaliden open. En zij weten hem wonen, wanneer zij problemen hebben.

Recent toegevoegd

Horlogemaker Josephus Ludovicus Stoop werd geboren in Wijnkel (O-Vl.) in 1841. In 1867 trouwde hij in...
Auteur: Henri Polus De brouwerij Hoogbrug was gelegen aan de brug over de Demer aan de Kempische...
Albert Stanislas Laskiewicz werd geboren op 22 april 1857 in Brodnica (Polen). Op 2 april 1892 trad hij...
August Buekers, die in 1895 het levenslicht zag in Schulen, was vele jaren onderwijzer en nadien...
De familie van of de Wideu voerde als wapen «in vair een verhoogde gouden dwarsbalk, beladen met een...
Gepensioneerd leraar Technische school te Genk maar herstelt klokken en uurwerken als hobbyist. Hij...
Zoon van Willems-Pollaris . Werkte al van 1936 in de zaak van zijn ouders in de Hoogstraat . Albert...
De familie Van Nitzen - vroeger van den Nitzen geschreven en afkomstig uit de streek van Alken - voerde...
De heer Luc Speelmans van Hasselt maakte de geschiedenis van zijn familie op. De oudst gekende stamvader...
Advocaat Fritz Willems werd geboren in Hasselt in 1883 als enige zoon van brander en zoutraffineerder in...