You are here

Abdij van Herkenrode - Herkenrodeabdij (Herkenrodeabdij 4)

Description

In de Herkenrodeabdij in Kuringen woonden oorspronkelijk cisterciënzerzusters. Ze leefden volgens de oude Benedictijnse regel. De belangrijkste huisregels hiervan waren armoede, eenzaamheid, herstel van handenarbeid en vereenvoudiging van de kerkdienst.

De abdij was enkel bevolkt door vrouwen. Maar ze namen wel lekenbroeders op in hun stichting.

Herkenrode is de eerste vrouwenabdij van deze orde in de Nederlanden. Ze is gesticht in 1182 door Hendrik, een monnik van een abdij in Henegouwen, met behulp van graaf Gerard van Loon.

Dankzij giften van Loonse edellieden groeide Herkenrode uit tot een machtig en invloedrijk domein. De nakomelingen van de graaf van Loon kozen Herkenrode ook als begraafplaats.

De orde van de abdij had een goede relatie met de stad Hasselt en schonk grote bijdragen aan de bouw van de Sint-Quintinuskathedraal en aan het begijnhof.

In de 19de eeuw brandde de abdijkerk volledig uit en ook van de omheiningsmuren en de bijgebouwen blijft niet meer veel over. Er zijn veel waardevolle zaken uit Herkenrode verdwenen door onder andere plunderingen. Het kerkmeubilair werd naar de Virga Jessebasiliek gebracht in de stad. De prachtige glasramen bevinden zich nu in de kathedraal van Lichfield in Engeland. Toch blijft Herkenrode een prachtig stuk architectuur. Het geeft een idee van de pracht en de rijkdom van de abdij van Herkenrode en van andere abdijen. 

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt; (2) Inventaris Onroerend Erfgoed - geraadpleegd op 25-02-2010

Fiche

Adres: 
Abdijsite Herkenrode
Herkenrodeabdij 4
3511 Hasselt
Kadastraal nummer: 
1-A-278B
Naam van het gebouw nu: 
Abdijsite Herkenrode
Periode of stijl: 
2de helft 12de eeuw e.v.
Architect: 
o.m. Barthélémy Digneffe (Liège 1726/29-1784/86), Laurent Benoit Dewez (Petit-Rechain 1731 - Groot-Bijgaarden 1812), Gerard Henri Joseph Rypens (Antwerpen 1850-Hasselt 1931)
Stijl: 
vakwerkbouw, gotiek, barok, classicisme
Beschrijving buitengevel: 

1976 - Voormalige abdij Herkenrode. Voormalige cisterciënzerinnenabdij met abdijhoeve en bedrijfsgebouwen, gelegen op de Z.-Demeroever, temidden van een beschermd bos- en landbouwlandschap, en toegankelijk langsheen twee lindedreven. De abdij werd gesticht in 1182, toen Geeraard, graaf van Loon, zijn goed Herkenrode schonk aan een zekere broeder Henricus om er een klooster voor vrouwen te bouwen; de graaf immers wenste een klooster in de onmiddellijke omgeving van zijn nieuwe burcht te Kuringen; de abdij diende tevens als officiële begraafplaats der grafelijke familie. Aldus werd zij het belangrijkste religieus centrum van het graafschap Loon, door de Loonse edelen en graven rijk begiftigd, en waarin de dochters van de vooraanstaande families van het graafschap werden opgenomen. In 1271 trad de kloostergemeenschap toe tot de orde van Cîteaux. Vanaf 1317, befaamd bedevaartsoord door verwerving van het H. Sacrament van Mirakel. In 1366 volgen de prins-bisschoppen van Luik de graven van Loon op als beschermheren van de abdij. Vernieuwd elan onder abdis Mechtildis van Lechy (1519-1548), af te lezen uit de bouwactiviteit in deze periode. Eind XVI-begin XVII had de abdij sterk te lijden van de plunderende troepen van Oranje, en van de Conde en de hertog van Lorreinen (1654). Herstel en nieuwe bloei onder abdis Anne-Catherine de Lamboy (1653-1675). XVIII gekenmerkt door nieuwe bouwcampagnes, aanvankelijk beperkt tot classicistisch getinte invularchitectuur (abdis Barbe de Rivière d'Arschot, 1728-1744), een methode die in XVIII B wordt opgegeven om te komen tot de planning van een volledig nieuwe abdij n.o.v. L. B. Dewez, die de bestaande abdij geleidelijk aan zou vervangen (abdis Anne de Croy, 1744-1771); van dit plan werd slechts een vleugel gerealiseerd. Een tweede ontwerp voor een nieuwe abdij werd gemaakt door B. Digneffe, i.o.v. abdis Augustine van Hamme (1772- 1790); van deze plannen werd niets verwezenlijkt. In 1796 wordt de abdij verbeurd verklaard en in 1797 publiek verkocht aan P. Libotton en G. Claes, die het complex inrichten als suiker- en lakenfabriek. XIX gekenmerkt door de geleidelijke aftakeling van de abdij, waarbij een groot gedeelte der gebouwen (o.m. de kerk) verdween. In 1972, aankoop van de abdisverblijven door de Reguliere Kanunnikessen van het H. Graf van de priorij Sion te Bilzen om er hun klooster met bezinningsoord in onder te brengen. De overige, nog bestaande abdijgebouwen en de hoeve worden verpacht aan drie landbouwers. In 1976 werd de beslissing getroffen tot rehabilitatie van de abdij en de uitbouw van het abdisverblijf tot klooster voor de zusters van het H. Graf. De studiegroep Haaldewijn (M. Bollen, L. Coolen, R. Cresens, C.G. De Dijn, E. François, J. Martens, L. Van Herck) maakte hiervoor de voorstudie, met bouwhistorisch overzicht, grondige architecturale analyse en onderzoek naar mogelijkheden van evolutie en uitbreiding van de huidige functies bin en de gegeven bouw- en leefomgeving. De hier gebruikte gegevens zijn uit deze studie afkomstig.

Bij de beschrijving der gebouwen dient rekening gehouden te worden met twee verschillende toestanden: het gebouwenbestand in XVIII, door L.B. Dewez in 1768 opgetekend (Fig. XXXI), toen de abdij haar grootste uitbreiding kende (hier zal ook het ontwerp van de nieuwe abdij van Dewez besproken worden); de huidige toestand, resultaat van het aftakelingsproces der XIX (fig. 230). Daarom zal elke faze afzonderlijk behandeld worden, waarbij in het eerste deel (de XVIII-abdij) vnl. de chronologie en de ligging der gebouwen zal besproken worden, in het tweede deel het huidige uitzicht der nog bestaande gebouwen.

De hoofdingang der abdij ligt ten Z. van het complex; gotisch poortgebouw (1), in 1531 gebouwd i.o.v. abdis Mechtildis van Lechy. Gelegen tussen het poortgebouw en de kerk, het gastenverblijf (2), gebouwd ca. 1570, in XIX afgebroken. Hierachter lag het eigenlijke convent, met de O.W.-georiënteerde kerk waarop ten N. twee naast elkaar gelegen kloosterpanden aansloten. De kerk (3) komt voor op een afbeelding van 1363 als een éénbeukig, gotisch gebouw van zes traveeën met bakstenen schip, natuurstenen koor met driezijdige sluiting, dakruiter, knapenkoor en met lessenaarsdak afgedekte galerij aan de Z.zijde; in 1521 gaf Mechtildis van Lechy opdracht aan Coenrardt van Nurenbergh de kerk aan te passen en te overwelven; na de confiscatie van de abdij door P. Libotton als werkplaats ingericht, en na een brand in 1826 wordt het gebouw in 1843 door U. Claes gesloopt. De sacristie (4) werd gebouwd in 1661 i.o.v. abdis Anne-Catherine de Lamboy. De O.- (5) en W.-kloosterpanden (6) (het z.g. St.-Bernardkwartier) werden eveneens door Coenrardt van Nurenbergh gebouwd i.o.v. abdis Mechtildis van Lechy (1519-1548) en gesloopt in 1843 en 1846. Aansluitend op het O.-kloosterpand, het L-vormig verblijf der zusters (7), opgesplitst in individuele cellen met achterbouw en tuintjes; hoewel de kern van dit gebouw ouder kan zijn, dateert het huidige uitzicht van 1610 toen Anna van den Blocquerye de structuur van het gebouw grondig liet wijzigen. Dit gebouw bleef grotendeels bewaard. Een overdekte galerij (8), gebouwd onder het abbatiaat van Mechtildis van Lechy en in XIX afgebroken, verbond het O.-kloosterpand met het abdisverblijf. Het abdisverblijf (9) is afzonderlijk gelegen ten O. van het verblijf der zusters, de vier vleugels gegroepeerd rondom een rechthoekige binnenplaats. De N.-, O.-, en een gedeelte der Z.-vleugel werden eveneens gebouwd door abdis Mechtildis van Lechy; in 1538 wordt haar privé-kapel gewijd, een erkervormige uitbouw op een gotische sokkel in de O.-gevel der O.-vleugel. De W.vleugel, daterend uit XVIII A, vervolledigt het abdisverblijf, samen met het W.-deel der Z.-vleugel, gebouwd ca. 1740 i.o.v. abdis Barbe de Rivière d'Arschot. In 1884 wordt de W.-vleugel volledig en de O.-vleugel gedeeltelijk afgebroken door T. Claes. De erker van de privé-kapel werd in 1886 gesloopt. Ten Z. van het abdisverblijf lag het z.g. "Withuys" (10), vermoedelijk gebouwd in 1512 door Coenrardt van Nurenbergh i.o.v. abdis Gertrudis van Lechy, en gesloopt in 1812. Ten N. van het abdisverblijf, het washuis (11), in 1847 afgebroken. Tussen l.g. gedeelte en het verblijf der zusters ligt de infirmerie (12), in 1658 gebouwd i.o.v. Anne-Catherine de Lamboy, in barokstijl; deze infirmerie was voorheen bereikbaar langs een brugje over de gracht die dit gebouw omringde. Ten W. van de eigenlijke abdijgebouwen ligt de abdijhoeve (13), aanvankelijk voorzien van twee hoektorens (14), en waarschijnlijk gebouwd onder het abbatiaat van Anne-Catherine de Lamboy, die in 1656 de nieuwe tiendschuur (15) bouwde; de pachterswoning (16), aansluitend bij het poortgebouw, en het paviljoen (17), centraal gelegen in de W.-vleugel der hoeve werden ca. 1740 opgetrokken i.o.v. abdis Barbe de Rivière d'Arschot. Ten N.W. zijn de bedrijfsgebouwen (18) gegroepeerd: molens, bakkerij, brouwerij (1547), huisvesting van het personeel; deze gebouwen dateren grotendeels uit XVI, gebouwd i.o.v. abdis Mechtildis van Lechy. Dit gedeelte verdween in XIX A; de molen (19) werd iets meer Z.-waarts herbouwd.

De hoger beschreven gedeelten behoren tot een organisch gegroeid geheel. Abdis Anne de Croy (1744-1771) breekt met deze traditie, en wil een volledig nieuwe abdij (fig. 231), die de bestaande zou vervangen. Zij geeft opdracht aan L.B. Dewez een plan te maken voor deze nieuwe, ideale abdij. Dit plan beschrijft een ruime, N.-Z.-georiënteerde kerk, ten O. geflankeerd door twee rechth. kloosterpanden. Van dit plan werd alleen het abdisverblijf gerealiseerd, dat in het oorspronkelijke plan de O.-vleugel zou uitmaken van het Z.-kloosterpand, en ten Z. ligt van het oude abdisverblijf.

Poortgebouw. Laat-gotisch gebouw van drie traveeën en twee bouwlagen onder twee elkaar kruisende zadeldaken (leien) met torenspits met peervormige bekroning op de kruising, gedateerd 1531 (wapenschild achtergevel), en gerestaureerd in 1907 (architect M. Rypens) en 1973 (fig. 232). Bakstenen gebouw met gebruik van kalksteen voor de omlijstingen der muuropeningen, en mergelsteen voor de lijsten en hoekstenen; gesmeed ijzeren, S-vormige muurankers. Bakstenen sokkel met kalkstenen afschuining. Mergelstenen water- en kroonlijsten. De Z.-gevel is voorzien van een getrapte gevelverhoging, sterk geritmeerd door verticale banden van overhoeks geplaatste bakstenen. Op de eerste bouwl. twee geprofileerde, rechthoekige venstertjes; op de tweede bouwl. drie kruiskozijnen met negblokken en profilering, l.g. accoladevormig op de latei, en dubbele ontlastingsboogjes van een rollaag met mergelstenen boogveld; onderaan de getrapte gevelverhoging twee gekoppelde, rechth. venstertjes met accoladevormige profilering op de latei. Een geprofileerde, centrale rondboogpoort met negblokken aan de posten, geeft toegang tot een voorportaal, overkluisd d.m.v. een netgewelf met peerkraalprofiel voor de ribben; in dit portaal bevindt zich de inrijpoort met l. ervan de voetgangersdoorgang, beide getoogd en in geprofileerde omlijsting; tussen beide een schroefzuiltje, bekroond met een sterk verweerde nis met pinakelbekroning en console met wapenschild van Erard van der Marck. N.-gevel, cf. Z.-gevel, behalve de twee rechthoekige venstertjes op de benedenverdieping, die hier vervangen zijn door kruiskozijnen, en de vensters in de gevelverhoging, die hier ontbreken. Getrapte zijgevels, de O.- voorzien van drie kruiskozijnen van het hoger beschreven type; een breuk in het metselverband duidt de plaats aan waar de abdijmuur op het poortgebouw aansloot.

Sacristie. Vierkant gebouwtje onder tentdak (kunstleien). Baksteenbouw met verwerking van mergelsteen voor hoekbanden en plint; kalkstenen muurband. Bakstenen kroonlijst met rechte muizetandfries. Geprofileerde, bakstenen spitsboogvensters. Tegen de O.-zijgevel, portaal onder zadeldakje (kunstleien) met gebruik van ijzerzandsteen voor de plint; dit portaal vormde de verbinding met het koor der verdwenen abdijkerk.

Verblijf der zusters. Oorspronkelijk L-vormig complex, ten O. aansluitend bij het St.-Bernardkwartier; beide vleugels zijn thans gescheiden, de O.-vleugel ingericht als stal, de N.-vleugel als dwarsschuur. O.-vleugel van vier traveeën en twee bouwlagen, onder steil, mank zadeldak (Vlaamse pannen) (fig. 233). Rijk stijl- en regelwerk met witgekalkte lemen vullingen op een verhoogde bakstenen stoel; de oorspronkelijke ordonnantie der eerste bouwlaag is vrijwel volledig gewijzigd; recente muuropeningen; de tweede bouwlaag heeft gepikte stijlen (negentien), regels (zes) en symmetrisch geplaatste tussenstijlschoren (veertien); gedichte bolkozijnen. Blinde, bakstenen achtergevel. Interieur: de negen dichtgemetste arcaden der kloostergang zijn nog zichtbaar. Het gebint bestaat uit een dekbalkgebint met kopbalkgebint op de tweede bouwlaag, en een schaarspant met balk in het kapgebint. In de eerste zustercel, resten van het rococostucwerk. / Aangebouwd gedeelte onder zadeldak (Vlaamse pannen), tegen de N.-zijgevel (XIX?). Overkalkt stijl- en regelwerk met lemen vullingen. N.-vleugel onder steil zadeldak (kunstleien); alleen de O.-gevel is oorspronkelijk (fig. 234). Trapgevel in baksteenbouw met verwerking van mergelsteen (speklagen, hoekbanden, vensteromlijstingen) en kalksteen (sokkel en deuromlijsting). Gedichte vensters: een drieledig kalkstenen kruiskozijn vlak boven het centrale poortje; negblokken en druiplijst, waarboven een gebroken fronton met de leus van Anna van den Blocquerye: CARITAS OMNIA SUFFERT; hierboven een getoogde nis. Mergelstenen bolkozijn, r. drieledig, onder dubbele ontlastingsboogjes van een rollaag en een platte laag, en een overspannende boog van twee rollagen en een platte laag. Hierboven twee rechthoekige venstertjes met negblokken, deels vervangen door recente muuropeningen onder houten latei. In de geveltop, boven de geprofileerde, mergelstenen waterlijst, vier ronde, mergelstenen uilegaten. De overige gevels zijn volledig aangepast.

Verblijf der abdis. N.-vleugel. Twee bouwlagen, en oorspronkelijk acht traveeën, in 1718 i.o.v. abdis Catherine de Mombeek de Habroeck (datering op de schoorsteen: CDMH/1718), met twee traveeën aan de W.-zijde vergroot. Baksteenbouw met verwerking van mergelsteen (hoekstenen en kroonlijst) en kalksteen (omlijstingen der muuropeningen). S-vormige muurankers. In 1836 tot stal omgebouwd. De N.-gevel (Fig. XXXII) werd, op de twee W.-traveeën na volledig aangepast; alleen een gedicht rechthoekig venstertje in geprofileerde omlijsting met mijtervormige latei bleef bewaard op de bovenverdieping der eerste travee; mergelstenen waterlijst tussen beide bouwl. De twee W.-traveeën zijn voorzien van zes vensters: gotische benedenvensters (cf. poortgebouw) van herbruikt materiaal, hierboven twee bolkozijnen, en op de bovenverdieping twee kruiskozijnen. De Z.-gevel (Fig. XXXIII) vertoont sporen van een thans verdwenen gang en galerij, die via de eveneens verdwenen W.-vleugel het hier beschreven gedeelte met de Z.-vleugel verbond (cf. aldaar). Op de eerste bouwlaag v.l.n.r., een bakstenen rondboognis, thans venstertje, een geprofileerd korfboogpoortje met negblokken, en een rechth. venstertje met mijtervormige latei (gedicht). Boven de vaterlijst die de beide bouwlagen scheidt, vijf gedichte kruiskozijnen met geprofileerd beloop, negblokken aan het benedengedeelte, en mijtervormige latei, het r.venster wijkt in enkele details van dit type af. Blinde W.-gevel, voorzien van muurankers met gekrulde uiteinden. Tegen de O.-zijgevel, sporen van de verdwenen O.-vleugel. Haaks op de N.-gevel, stallingen van 1836; langgestrekt bakstenen gebouw onder gebogen zadeldak (Vlaamse pannen); halfronde vensters, rechth. deuren en een gedichte rondboogpoort. O.-vleugel. Van deze vleugel bleef enkel de centrale traptoren (zonder bedaking) bewaard, en de kelder van het Z.-gedeelte. Bakstenen traptoren van drie bouwl. op kalkstenen plint, met mergelstenen hoekstenen; waterlijst tussen de tweede en derde bouwl. Twee korfboogdeuren in een rechthoekige, geprofileerde omlijsting van kalksteen; erboven, centrale, laatgotische nis. Rechthoekige vensters met mijtervormige latei, op de bovenverdieping voorzien van accoladevormige profilering. Interieur: troggewelven met geprofileerde ribben op gebeeldhouwde consoles. In het Z.-gedeelte bleef de sokkel bewaard van de laat-gotische erker van de privé-kapel der abdis. De kelder van dit gedeelte vertoont kruisribgewelven op twee zuilen met bladkapiteel. / Z.-vleugel (fig. 235). Deze vleugel bestaat uit twee onderscheiden delen. Ten O., een laat-gotisch breedhuis van vier traveeërn en twee bouwlagen onder zadeldak (leien) met klokkeruitertje. Bakstenen gebouw met gebruik van mergelsteen voor de hoekstenen, en kalksteen voor de vensteromlijstingen. De Z.-gevel telt vier kruiskozijnen, een kloosterkozijn en twee rechth. venstertjes van het hoger beschreven type, met mijterboogvormige lateien, al dan niet voorzien van accoladevormige profilering. De N.-gevel (Fig. XXXIV) vertoont op de bovenverd. dezelfde vensters (een kruiskozijn en twee rechthoekige vensters). Tegen de eerste bouwlaag werd een bijgebouw geplaatst van één bouwlaag onder lessenaarsdak (kunstleien); rechthoekige muuropeningen in een geprofileerde, kalkstenen omlijsting op neuten. Getrapte zijgevels. Het W.-deel is een classicistisch poortgebouw op L-vormige plattegrond. Bakstenen gebouw onder mansardedak (kunstleien). Gebruik van kalksteen voor de hoekbanden, plint en omlijsting der muuropeningen. De Z.-gevel (Fig. XXXV) is voorzien van een met hoekbanden afgelijnd risaliet in de derde travee, rechthoekige vensters, op de benedenverdieping met hanekamvormige latei, en een hoge rondboogpoort in een rechthoekige geblokte omlijsting met sluitsteen, neuten, imposten en druiplijst. Al deze muuropeningen zijn thans gedicht. De N.-gevel is sterk aangepast (1836): halfronde en ronde vensters, rondboogvormig laadvenster en dito deur. In de uiterste r.travee is de dakhelling zichtbaar van de thans verdwenen galerij die N.en Z.-vleugel via de verdwenen W.vleugel met elkaar verbond; een eiken zuil, half ingewerkt in de huidige muur, is het enig overblijfsel van de colonnade.

Infirmerie. Imposant gebouw, d.m.v. muurankers gedateerd 1658 (fig. 236). Breedhuis van het dubbelhuistype, zeven traveeën en twee bouwlagen onder hoog schilddak (kunstleien) met dakkapellen en fraaie, gesmeed ijzeren windvanen. Bakstenen gebouw met gebruik van mergelsteen voor kroonlijst, muur- en hoekbanden, en kalksteen voor de omlijstingen der muuropeningen. Lage bakstenen sokkel met kalkstenen afschuining. Z.-voorgevel voorzien van een driehoekig fronton boven de drie middentraveeën. Kruiskozijnen met kwartholle neg, negblokken en een geprofileerde druiplijst; gelijkaardig bolkozijn in het fronton. Rondboogpoortje met verzorgde profilering, sluitsteen met diamantkop, en uitspringende booglijst met gestrekte uiteinden; erboven een verweerde gevelsteen met wapenschild van abdis Anne Catherine de Lamboy. Kroonlijst met consooltjes. De N.-gevel is gelijkaardig van opvatting doch het aantal vensters (type cf. supra) werd sterk gereduceerd; geen ingang. Rechthoekige, geprofileerde deur, in 1865 voorzien van een bordes met trap en balustrades. O.-zijgevel met hetzelfde venstertype, en voorzien van een thans gedichte driehoekige nis met rankwerk, bloemen en druiplijst. De W.-zijgevel heeft een gedichte rondboogdeur met negblokken en sluitsteen met korte druiplijst; erboven een fraai gesculpteerde rondboognis met schelpmotief, gebroken fronton en bolbekroning. Interieur: ruime hal met altaar tussen twee kwartslagtrappen. In elk vertrek een renaissanceschouw.

Nieuw abdisverblijf. Langgestrekt, classicistisch gebouw met haakse vleugel aan de O.-zijde. Dubbelhuis van vijftien traveeën en twee bouwlagen. Onder zadeldak (kunstleien) met recente dakkapellen (1974). Witgeschilderde baksteenbouw met verwerking van kalksteen voor plint, hoekbanden, kordons en de omlijstingen der muuropeningen. W.-gevel voorzien van rechth. vensters in vlakke omlijsting met sluitsteen, neuten en oren, en geprofileerde, kordon vormende lekdrempels (fig. 237). Rechthoekige, centraal geplaatste deur in een geprofileerde omlijsting met neuten, oren, sluitsteen en druiplijst. Gelijkaardige O. -gevel, hier echter met gecementeerde vensteromlijstingen. Z.-zijgevel wederopgemetst in 1974; een originele deur en venster, voorts recente muuropeningen. Tegen de N.-zijgevel, recent bijgebouw (1974). Haakse vleugel van zeven traveeën en één bouwlaag onder schilddak (kunstleien). Vensters van het hoger beschreven type (cf. O.-gevel). Tegen de Z.-gevel, aanbouwsel onder licht gebogen lessenaarsdak; kalkstenen hoekbanden. Interieur: salon met muurschilderingen, uitgevoerd i.o.v. abdis Augustine van Hamme (1772-1790). / Ten Z., twee koetshuizen, tegen de abdij muur aangebouwd. Witgeschilderde bakstenen gebouwen onder schilddak (kunstleien). Rondboogvensters, -deur en -poorten met waaiervormige bovenlichten, en halfronde, waaiervormige zoldervensters.

Tuinhuisjes. Op de N.- en Z.-hoek van de vroegere abdijtuin. Het Z.-tuinhuisje werd in 1860 omgebouwd tot romantische torenruïne. Het N.-tuinhuisje bleef in zijn oorspronkelijke toestand bewaard: vierkant, bakstenen gebouwtje in classicistische stijl, thans witgeschilderd, onder gebogen schilddak (kunstleien). Mergelstenen hoekbanden. Geprofileerde rondboogvormige muuropeningen met volutevormige sluitsteen en bovenlicht met waaier. Interieur: rococostucwerk met in het gewelf het wapenschild van abdis Barbe de Rivière d'Arschot.

Abdijhoeve. U-vormige hoeve in kern daterend van 1656, doch in het midden der XVIII aangepast in classicistische stijl (muuropeningen), met toevoeging van de pachterswoning en het centraal paviljoen. Gebouwen gegroepeerd rondom een rechthoekig erf, open aan de O.-zijde. Ten Z., aangebouwd tegen de W.-gevel van het poortgebouw, pachterswoning. Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder steil zadeldak (leien) met dakkapellen. Baksteenbouw met gebruik van kalksteen voor hoekbanden, plint en omlijsting dermuuropeningen. Verhoogde begane grond. De N.-gevel is voorzien van twee bolkozijnen als keldervensters; kruiskozijnen en getoogde deur met licht uitspringende sluitsteen met korte druiplijst; pui met dubbele steektrap en gesmeed ijzeren hek. Identieke Z.-gevel, doch zonder keldervensters en pui; de deur werd omgevormd tot venster. W.-zijgevel met golvend aandak; getoogde kelderdeur (cf. voordeur) en twee kloosterkozijnen. Centraal in de W.-vleugel, classicistisch paviljoen van drie traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak (kunstleien) met dakkapellen (fig. 238). De O.-voorgevel is voorzien van blinde rondboogarcaden in een geblokte kalkstenen omlijsting met imposten; in de boogvelden zijn rondboogdeuren uitgespaard; op de penanten, vlakke pilasters met lijstkapiteel. Getoogde, kalkstenen vensters met licht uitspringende sluitsteen met korte druiplijst; de pilasters der eerste bouwlaag werden hier doorgetrokken tot aan de kroonlijst. Driehoekig fronton boven de middentravee met in het timpaan het wapenschild van abdis Barbe de Rivière d'Arschot. De achtergevel is voorzien van mergelstenen banden, op de tweede bouwlaag kalkstenen hoekbanden, en vensters als in de voorgevel. Z.-hoektoren (de N.-hoektoren stortte in en werd in de loop van XIX B verder afgebroken) van vier bouwlagen onder klokvormig dak met barokke lantaarn (leien). Baksteenbouw met verwerking van mergelsteen voor de hoek- en muurbanden, en de kroonlijst. Gesmeed ijzeren ankers. Massief gebouw op een breukstenen sokkel, op de N.-zijde voorzien van twee boven elkaar geplaatste mergelstenen duiventillen. Stallingen op de drie zijden van het erf. Langgestrekte gebouwen van anderhalve bouwlaag onder gebogen zadeldaken (leien en kunstleien) met dakkapellen. Bakstenen gebouwen met verwerking van kalksteen voor de omlijstingen der XVIII-muuropeningen. Rechth. vensters, zoldervensters en bolkozijnen in vlakke omlijstingen. Getoogde deuren met licht uitspringende sluitsteen met druiplijst. Rondboogpoorten van verschillend formaat, met imposten, twee vlakke en een centrale uitspringende sluitsteen met korte druiplijst. Blinde veldgevels, voorzien van mergelstenen banden en kalkstenen asemgaten. Ten N. van het erf, ruime tiendschuur (langsschuur) van negen traveeën onder steil, gebogen zadeldak (Vlaamse pannen), met renaissance-inslag (fig. 239). Bakstenen gebouw met gebruik van mergelsteen voor ornamenten, hoeken muurbanden. Kalkstenen plint. Gesmeed ijzeren muurankers. Mergelstenen kroonlijst met rechte muizetandfries. O.-puntgevel met aandak, schouderstukken met spiraalmotief, en topstuk; de geveltop is onderaan afgelijnd door een geprofileerde waterlijst. Verankerde kalkstenen rondboogpoort met sluitsteen en negblokken; in de geveltop drie getoogde venstertjes van mergelsteen, en een gevelsteen met het wapenschild van abdis Anne-Catherine de Lamboy en opschrift: PIE.ET.PROVIDE / ANNA CATHARINA DE / LAMBOY ABATISSA / 1656 / L'ABONDANCE / DE DIEU. Z.-gevel voorzien van steunberen, rechth. kalkstenen venstertjes met negblokken en een rondboogdeur in rechthoekige kalkstenen omlijstingen met negblokken en sluitsteen. Blinde N.-gevel met een steunbeer.

Paardestal. Langgestrekt gebouw tegen de Z.kloostermuur, ten O. van het poortgebouw, daterend uit XVII B. Negen traveeën en één bouwlaag onder gebogen zadeldak (mechanische pannen). Bakstenen gebouw op een sokkel met natuurstenen afschuining. S-vormige muurankers. Dakvenster (laadvenster) boven de middentrav., voorzien van een mergelstenen druiplijst met dito gevelsteen (sterk verweerd) erboven. Rechthoekige kalkstenen venstertjes met negblokken en ontlastingsboog van een rollaag en een platte laag. Gelijkaardige deuren, behalve de middenste (later toegevoegd?), onder houten latei. Geprofileerd en verankerd mergelstenen laadvenster met ontlastingsboog van een platte laag, een rollaag en een platte laag. Zijgevels met aandaken, vlechtingen, top- en schouderstukken. Aangebouwde varkensstal onder lessenaarsdak tegen de W.-zijgevel (XIX B). Tot woning verbouwd interieur; behouden bakstenen troggewelfjes.

Abdijmolen. Langgestrekt gebouw, thans acht traveeën en één bouwlaag onder schilddak (Vlaamse pannen) (fig. 240). Oudste kern bij de Demer (XVI A), in 1838 naar het Z. toe vergroot. Bakstenen gebouw op ijzerzandstenen en kalkstenen plint, en voorzien van kalkstenen hoekbanden. Rechthoekige vensters met kalkstenen onderdorpels (XIX). In de Z.W.-gevel, halfronde zoldervensters met waaiermotief en een rechthoekige deur met kalkstenen posten (herbruikt materiaal) onder houten latei. Blinde N.O.-gevel. In de twee laatste traveeën der Z.O.-gevel, ijzerzandstenen boog waaronder de Demer stroomt. N.W.-gevel met S-vormige muurankers, drie verbouwde kruiskozijnen in kalkstenen omlijsting, en gedichte rondboogdeur in een rechthoekige, kalkstenen omlijsting. Zijgevel van de waterwielkamer van ijzerzandsteen, met gedichte, laat-gotische korfboogdeur. Overbouwd buitenwerk. Metalen waterrad: plaatijzeren schoepen op ijzeren velg (T-ijzer); spaken (U-balken) met schroefbouten bevestigd op gelaste bevestigingsplaat aan velg, en op gietijzeren vlakke askop; ijzeren as op kogellagers. Het huidige asgat is lager aangebracht dan het oorspronkelijke, bestemd voor een houten molenboom. Interieur niet bezocht, doch van buitenaf drie (?) maalstoelen merkbaar op houten maalzolder. Eenvoudige horizontale asoverbrenging, via kamwielen (?) verdeeld op verticale assen naar maalstoelen. Gaande binnenwerk is, aldus molenbouwer Asnong, afkomstig uit de dorpsmolen van Genk. Bouwnaden in muur op r.oever der Demer lijken te wijzen op de mogelijkheid dat het hier vroeger eveneens een dubbelmolen betrof. (2)

Beschrijving interieur: 

cf. beschrijving buitengevel

Algemeen: 

- beschermde abdijomgeving (Besluit 05-12-1974 - Staatsblad 09-09-1975 - Kadastrale nrs. 1-A-278B, 1-D-6/B, 1-D-6/D, 1-D-6/E, 1-D-6/F, 1-D-6/G, 1-E-1, 1-E-10, 1-E-11, 1-E-13, 1-E-14B, 1-E-15, 1-E-16, 1-E-17, 1-E-18, 1-E-187, 1-E-188, 1-E-189, 1-E-190, 1-E-191, 1-E-193, 1-E-197, 1-E-198/K, 1-E-198A, 1-E-198B, 1-E-198C, 1-E-198F, 1-E-198G, 1-E-199, 1-E-2/2, 1-E-2A, 1-E-20, 1-E-200A, 1-E-203A, 1-E-203C, 1-E-206I, 1-E-206N3, 1-E-206O3, 1-E-206P2, 1-E-206Q2, 1-E-206T3, 1-E-206U3, 1-E-207L, 1-E-208/C, 1-E-208A, 1-E-208B, 1-E-21, 1-E-216/N4, 1-E-217, 1-E-22, 1-E-24B, 1-E-29C, 1-E-3/2, 1-E-3A, 1-E-30D, 1-E-31, 1-E-32B, 1-E-34A, 1-E-35, 1-E-36A, 1-E-37A, 1-E-38/A, 1-E-4, 1-E-407A, 1-E-408A, 1-E-409A, 1-E-41C, 1-E-410B, 1-E-411, 1-E-412, 1-E-412B, 1-E-413, 1-E-414, 1-E-415, 1-E-416F, 1-E-417B, 1-E-418, 1-E-419, 1-E-420B, 1-E-428D, 1-E-43A, 1-E-434A, 1-E-435A, 1-E-45B, 1-E-46, 1-E-48/A, 1-E-49/A, 1-E-495D, 1-E-496B, 1-E-5, 1-E-50, 1-E-51/C, 1-E-53, 1-E-54, 1-E-55A, 1-E-56, 1-E-57, 1-E-58, 1-E-59, 1-E-6, 1-E-60, 1-E-61, 1-E-62/A, 1-E-63A, 1-E-63C, 1-E-65, 1-E-66A, 1-E-67A, 1-E-68/2, 1-E-69, 1-E-7, 1-E-70, 1-E-71, 1-E-72, 1-E-73, 1-E-74, 1-E-75, 1-E-76, 1-E-77, 1-E-79A, 1-E-8A, 1-E-80B, 1-E-80C, 1-E-80D, 1-E-9, 13-E-78C)

Beschermd: 
Datum van erkenning: 05.12.1974
Datum van publicatie: 09.09.1975

Referenties

Nr. 2 Herkenrode was een abdij van cisterciënzerzusters: deze orde, gesticht door abt Robertus van...
Eén van de pronkstukken van toeristisch Hasselt is ongetwijfeld de abdij van Herkenrode. In de abdij...
Poortgebouw en site Het statige poortgebouw (1531) met zijn opvallende trapgevels vormt de hoofdingang...
De abdij, in 1182 door de Graaf van Loon gesticht, trad in 1271 toe tot de Orde van Cîteaux. Wat nu nog...
De abdij van Herkenrode werd in 1182 gesticht en is daarmee de oudste vrouwenabdij van de orde van...
pp. 71-73 (...) Dames ende susters Naar analogie van andere cisterciënzerinnenabdijen telde de...
pp. 76-77 (...) De leiding van de abdij berustte bij de abdis , die in naam van God en van de abt van...
• Ingeltrude I (1182-1205) • Jutta I (1205-1237) • Ingeltrude II (1237-1257) • Jutta II (1257-1272) •...
pp. 9-13 Zoals in de overige cisterciënzerinnenabdijen nam een abdis het bestuur over Herkenrode waar...
pp. 14-15 De eenhoorn als heraldisch embleem van de abdij Tijdens de Middeleeuwen werden wapenblazoenen...
p. 24 Het belangrijkste kijkstuk van vakwerk in Kuringen zijn de restanten van het L-vormig verblijf der...
118.000 bezoekers voor abdij Herkenrode (2012)
Titel: 

118.000 bezoekers voor abdij Herkenrode (2012)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
24/01/2012
Pagina('s): 
41
52 waardevolle Hasseltse gebouwen en monumenten (1977)
Titel: 

52 waardevolle Hasseltse gebouwen en monumenten (1977)

Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1977
Cover: 
Abdij van Herkenrode wordt H.-Grafklooster (1981)
Titel: 

Abdij van Herkenrode wordt H.-Grafklooster (1981)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
09/05/1981
Abdij van Herkerode ligt er als een oude ruïne bij (1990)
Titel: 

Abdij van Herkerode ligt er als een oude ruïne bij (1990)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
09/06/1990
Cisterciënzerinnen van Herkenrode aan de poort gezet. Bijdrage tot de prosopografie van deze religieuze gemeenschap. (2010)
Titel: 

Cisterciënzerinnen van Herkenrode aan de poort gezet. Bijdrage tot de prosopografie van deze religieuze gemeenschap. (2010)

Titel Verzamelwerk: 
Monasterium Herkenrode 2
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2010
Dames, Susters ende Broeders (2002)
Titel: 

Dames, Susters ende Broeders (2002)

Titel Verzamelwerk: 
Herkenrode 'abdij en levend monument'
Plaats van uitgave: 
Deurne
Jaar van uitgave: 
2002
Redactie: 
Michel Van der Eycken
De Cisterciënzerorde in de Nederlanden (12de-18de eeuw) (2002)
Titel: 

De Cisterciënzerorde in de Nederlanden (12de-18de eeuw) (2002)

Titel Verzamelwerk: 
Herkenrode 'abdij en levend monument'
Plaats van uitgave: 
Deurne
Jaar van uitgave: 
2002
Redactie: 
Michel Van der Eycken
De gebouwen van de Herkenrode-abdij (1979)
Titel: 

De gebouwen van de Herkenrode-abdij (1979)

Jaar van uitgave: 
1979
Naam tijdschrift: 
Het oude land van Loon
Volume: 
XXXIV
Pagina's: 
157-228
De kloosterpoort op een kier: en financiël regeling voor de opname van zuster Christina Bynnemans in de abdij van Herkenrode, 1488. (2010)
Titel: 

De kloosterpoort op een kier: en financiël regeling voor de opname van zuster Christina Bynnemans in de abdij van Herkenrode, 1488. (2010)

Titel Verzamelwerk: 
Monasterium Herkenrode 2
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2010
De privatisering en aftakeling van Herkenrode vanaf 1797 (2002)
Titel: 

De privatisering en aftakeling van Herkenrode vanaf 1797 (2002)

Titel Verzamelwerk: 
Herkenrode 'abdij en levend monument'
Plaats van uitgave: 
Deurne
Jaar van uitgave: 
2002
Redactie: 
Michel Van der Eycken
De restauratie en herwaardering van het poortgebouw van de abdijsite Herkenrode. Visie en uitdagingen (2010)
Titel: 

De restauratie en herwaardering van het poortgebouw van de abdijsite Herkenrode. Visie en uitdagingen (2010)

Titel Verzamelwerk: 
Monasterium Herkenrode 2
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2010
De schalks geschetste geschiedenis van Herkenrode (2002)
Titel: 

De schalks geschetste geschiedenis van Herkenrode (2002)

Jaar van uitgave: 
2002
Cover: 
Door de poort (2010)
Titel: 

Door de poort (2010)

Titel Hoofdstuk : 
Door de poort (2010)
Titel Verzamelwerk: 
Monasterium II
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Enkele vragen aan de bouwgeschiedenis van de cisterciënzerinnenabdij van Herkenrode bij Hasselt (2008)
Titel: 

Enkele vragen aan de bouwgeschiedenis van de cisterciënzerinnenabdij van Herkenrode bij Hasselt (2008)

Titel Hoofdstuk : 
Enkele vragen aan de bouwgeschiedenis van de cisterciënzerinnenabdij van Herkenrode bij Hasselt (2008)
Titel Verzamelwerk: 
Monasterium Herkenrode I
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Redactie: 
Bart De Keyser, Hanne Indekeu, Sabine Hartmann, Tine Rock
Hasselt toen en nu (1985)
Titel: 

Hasselt toen en nu (1985)

Ondertitel: 
een confrontatie
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1985
Cover: 
Hasselt & Limburg (2004)
Titel: 

Hasselt & Limburg (2004)

Ondertitel: 
wandelingen / architectuur / natuur / fietsroutes / kaarten / historie
Plaats van uitgave: 
Houten
Hasseltse relieken geven geheimen prijs (2008)
Titel: 

Hasseltse relieken geven geheimen prijs (2008)

Naam van de krant: 
De Standaard
Datum van uitgave: 
13/06/2008
Herkenrode 1972-2002, cultuur en bezinning (2002)
Titel: 

Herkenrode 1972-2002, cultuur en bezinning (2002)

Titel Verzamelwerk: 
Herkenrode 'abdij en levend monument'
Plaats van uitgave: 
Deurne
Jaar van uitgave: 
2002
Redactie: 
Michel Van der Eycken
Herkenrode 800 jaar (1982)
Titel: 

Herkenrode 800 jaar (1982)

Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1982
Cover: 
Herkenrode en de Loonse gemeenten (2002)
Titel: 

Herkenrode en de Loonse gemeenten (2002)

Titel Verzamelwerk: 
Herkenrode 'abdij en levend monument'
Plaats van uitgave: 
Deurne
Jaar van uitgave: 
2002
Redactie: 
Michel Van der Eycken
Herkenrode in de 17de en 18de eeuw (2002)
Titel: 

Herkenrode in de 17de en 18de eeuw (2002)

Titel Verzamelwerk: 
Herkenrode 'abdij en levend monument'
Plaats van uitgave: 
Deurne
Jaar van uitgave: 
2002
Redactie: 
Michel Van der Eycken
Herkenrode netwerk(t) in Limburg (2007)
Titel: 

Herkenrode netwerk(t) in Limburg (2007)

Ondertitel: 
van Wijshagen tot Jeuk
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2007
Herkenrode tot het einde van de 16de eeuw (2002)
Titel: 

Herkenrode tot het einde van de 16de eeuw (2002)

Titel Verzamelwerk: 
Herkenrode 'abdij en levend monument'
Plaats van uitgave: 
Deurne
Jaar van uitgave: 
2002
Redactie: 
Michel Van der Eycken
Herkenrode-families verzamelen op Erfgoeddag (2009)
Titel: 

Herkenrode-families verzamelen op Erfgoeddag (2009)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
25/04/2009
Het ontstaan en de eerste eeuwen van Herkenrode (12de-14de eeuw) (2002)
Titel: 

Het ontstaan en de eerste eeuwen van Herkenrode (12de-14de eeuw) (2002)

Titel Verzamelwerk: 
Herkenrode 'abdij en levend monument'
Plaats van uitgave: 
Deurne
Jaar van uitgave: 
2002
Redactie: 
Michel Van der Eycken
Het poortgebouw als referentiepunt voor de abdij van Herkenrode (2010)
Titel: 

Het poortgebouw als referentiepunt voor de abdij van Herkenrode (2010)

Titel Verzamelwerk: 
Monasterium Herkenrode 2
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2010
Het poortgebouw van Herkenrode is opnieuw (2007)
Titel: 

Het poortgebouw van Herkenrode is opnieuw (2007)

Naam tijdschrift: 
Limburgs Erfgoed
Volume: 
0
Pagina's: 
2
Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)
Titel: 

Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)

Ondertitel: 
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen
Plaats van uitgave: 
Gent
Jaar van uitgave: 
1981
Cover: 
Kelchtermans doet een bod op de abdij van Herkenrode (1996)
Titel: 

Kelchtermans doet een bod op de abdij van Herkenrode (1996)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
04/06/1996
Kuringen 750 jaar vrijheidsrechten (1990)
Titel: 

Kuringen 750 jaar vrijheidsrechten (1990)

Ondertitel: 
1240-1990
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1990
L'Abbaye noble de Herkenrode (1982)
Titel: 

L'Abbaye noble de Herkenrode (1982)

Jaar van uitgave: 
1982
Naam tijdschrift: 
Bulletin de la Société Royale Le Vieux-Liège
Volume: 
217-218
Pagina's: 
27
Monasterium Herkenrode 1 (2008)
Titel: 

Monasterium Herkenrode 1 (2008)

Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2008
Cover: 
Monasterium Herkenrode 2 (2010)
Titel: 

Monasterium Herkenrode 2 (2010)

Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2010
Cover: 
Monasterium Herkenrode 3 (2013)
Titel: 

Monasterium Herkenrode 3 (2013)

Ondertitel: 
Monasterium Herkenrode 3
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Landelijk vakwerk in Hasselt (2006)
Titel: 

Landelijk vakwerk in Hasselt (2006)

Plaats van uitgave: 
Hasselt
Onze-Lieve-Vrouw van Herkenrode in de nis van het poortgebouw? (2010)
Titel: 

Onze-Lieve-Vrouw van Herkenrode in de nis van het poortgebouw? (2010)

Titel Verzamelwerk: 
Monasterium Herkenrode 2
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2010
Poortgebouw Herkenrode van eigenaar veranderd (1992)
Titel: 

Poortgebouw Herkenrode van eigenaar veranderd (1992)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
25/01/1992
Prosopografie: Dames ende susters (2008)
Titel: 

Prosopografie: Dames ende susters (2008)

Titel Verzamelwerk: 
Monasterium Herkenrode 1
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2008
Relieken geven geheimen plaats (2008)
Titel: 

Relieken geven geheimen plaats (2008)

Naam van de krant: 
Het Nieuwsblad
Datum van uitgave: 
13/06/2008
Renovatiewerken "Het Vissershuisje" (2005)
Titel: 

Renovatiewerken "Het Vissershuisje" (2005)

Ondertitel: 
Opleidings- en werkervaringsproject
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Reünie familie Martens en Wouters in abdij Herkenrode (2009)
Titel: 

Reünie familie Martens en Wouters in abdij Herkenrode (2009)

Naam van de krant: 
Het Laatste Nieuws
Datum van uitgave: 
29/04/2009
Schedels in kathedraal zijn 800 jaar oud (2008)
Titel: 

Schedels in kathedraal zijn 800 jaar oud (2008)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
13/06/2008
Type superbe de l'architecture monastique: het poortgebouw van Herkenrode op tafel bij de Koninklijke Monumentencommissie in de eerste helft van de 20ste eeuw (2010)
Titel: 

Type superbe de l'architecture monastique: het poortgebouw van Herkenrode op tafel bij de Koninklijke Monumentencommissie in de eerste helft van de 20ste eeuw (2010)

Titel Verzamelwerk: 
Monasterium Herkenrode 2
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2010
Van voornaam vrouwenklooster en pelgrimsoord tot spirituele omgang met ruïnes in Herkenrode (2002)
Titel: 

Van voornaam vrouwenklooster en pelgrimsoord tot spirituele omgang met ruïnes in Herkenrode (2002)

Titel Verzamelwerk: 
Herkenrode 'abdij en levend monument'
Plaats van uitgave: 
Deurne
Jaar van uitgave: 
2002
Redactie: 
Michel Van der Eycken
Verspreide pracht / Het roerende kunstbezit van de abdij (2002)
Titel: 

Verspreide pracht / Het roerende kunstbezit van de abdij (2002)

Titel Verzamelwerk: 
Herkenrode 'abdij en levend monument'
Plaats van uitgave: 
Deurne
Jaar van uitgave: 
2002
Redactie: 
Michel Van der Eycken
Wapenboek (2004)
Titel: 

Wapenboek (2004)

Ondertitel: 
Abdissen van Herkenrode
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2004
Cover: 
Weggaan erger dan verwacht (1998)
Titel: 

Weggaan erger dan verwacht (1998)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
07/08/1998
Werken neerhof Herkenrode gestart (2012)
Titel: 

Werken neerhof Herkenrode gestart (2012)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg - Het Belang van Hasselt
Datum van uitgave: 
04/03/2012
Pagina('s): 
3
Wonen in Hasselt / Open Monumentendag 2007
Titel: 

Wonen in Hasselt / Open Monumentendag 2007

Jaar van uitgave: 
2007
Herkenrode 'abdij en levend monument' (2002)
Titel: 

Herkenrode 'abdij en levend monument' (2002)

Plaats van uitgave: 
Deurne
Jaar van uitgave: 
2002
Cover: 
Hasselt 750 jaar stad (1982)
Titel: 

Hasselt 750 jaar stad (1982)

Ondertitel: 
1232 - 1982
Plaats van uitgave: 
Mariakerke/Gent
Jaar van uitgave: 
1982
Cover: 
kijk(er) op hasselt 750 jaar stad (1982)
Titel: 

kijk(er) op hasselt 750 jaar stad (1982)

Ondertitel: 
cultureel centrum 7 augustus - 3 oktober 1982
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1982
Cover: 
Storm velt beschermd pand op Herkenrode (2017)
Titel: 

Storm velt beschermd pand op Herkenrode (2017)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
02/03/2017
Pagina('s): 
20
Downloads

118.000 bezoekers voor abdij Herkenrode (2012)

PDF icon Download (512.5 KB)

Fig. XXXI - uit: Inventaris van het cultuurbezit in België, pp. 436-437

PDF icon Download (289.18 KB)

Gezicht op de abdij van Herkenrode, gravure, Remacle le Loup (1694-1746)

PDF icon Download (911.88 KB)

Hasseltse relieken geven geheimen prijs (2008)

PDF icon Download (1.59 MB)

Herkenrode-families verzamelen op Erfgoeddag (2009)

PDF icon Download (323.61 KB)

Reünie familie Martens en Wouters in abdij Herkenrode (2009)

PDF icon Download (5.34 KB)

Schedels in kathedraal zijn 800 jaar oud (2008)

PDF icon Download (4.02 MB)

Werken neerhof Herkenrode gestart (2012)

PDF icon Download (407.6 KB)

Storm velt beschermd pand op Herkenrode (2017)

PDF icon Download (295.84 KB)

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...