Administratief Centrum Groenplein - uit: Hasselt wijdde nieuw administratief centrum in (1968)

Description

Burgemeester Meyers bracht hulde aan diegenen die meehielpen tot het realiseren van deze unieke prestatie

Aan de vooravond van 1 mei werd te Hasselt in aanwezigheid van talrijke prominenten het nieuwe Stedelijk Administratief Centrum officieel ingewijd.

In zijn gelegenheidstoespraak in de raadzaal van het stadhuis heeft burgemeester Meyers de oprichting van dit gebouw in de Limburgse hoofdplaats een gebeurtenis genoemd in de geschiedenis van de bouwnijverheid.

Het was niet zonder reden inderdaad dat de Hasseltse burgemeester kwistig met lof- en dankwoorden omsprong toen hij zich richtte tot al diegenen die het hunne hadden bijgedragen lot het verwezenlijken van dit centrum dat werkelijk in een rekordtempo werd voltooid.

EEN VLUG BOUWSYSTEEM

Het was in augustus 1965 dat de stad Hasselt besloot een nieuw Administratief Centrum op te richten. Na lange besprekingen verleende het schepenkollege goedkeuring aan een vlug bouwsysteem, zowel op administratief als op technisch gebied. Inderdaad de uitvoeringstermijnen, gegeven aan de gemeentelijke bouwwerken, duren lang en zijn afhankelijk van bepaalde normen volgens de verschillende ministeries, die als streng en kostelijk beschouwd werden.

De normale procedure voor zulke bouwwerken belast de dossiers anderzijds met een moeilijke vooruitgang volgens de hiërarchie. Tenslotte mag men niet uit het oog verliezen dat er tegenwoordig een vaste progressie en evenredigheid bestaat tussen de prijsvermeerdering van de bouw en de strekking van de studie.

Het is vooral deze redenen, en in het belang van de gemeenten, dat de Gemeentediensten het Gemeentekrediet van België, een oud systeem hebben opgezocht om terug in doorlopende toepassing te brengen; een systeem dat verscheidende jaren niet meer toegepast werd; het systeem “Leasing”  of huurkoop.

Deze techniek stelde de plaatselijke overheid, eigenares van een perceel grond, in de mogelijkheid hierop een administratief compleks op te bouwen, door een kredietorganisme gefinancierd, en hiervan eigenares te worden mits aflossing van annuïteiten, bestaande uit de terugbetaling van het kapitaal, verhoogd met de intresten.

Tot het afsluiten van het leasingkontrakt werd in de gemeenteraadsvergadering van 6 maart 1967 besloten. Het kontrakt zelf werd op 15 maart 1967 door de beide partijen ondertekend en door de Bestendige Deputatie van de provincie Limburg in dato 2 mei 1967 goedgekeurd.

SNELLE UITVOERING VAN DE BOUWPLANNEN

De administratieve vorm die definitief bepaald en aangenomen werd, maakte het onontbeerlijk een bouwsysteem te nemen dat zou beantwoorden in zijn geheel aan hetzelfde doel waarnaar gestreefd werd: de vlugheid.

De Gemeentedienst van België en de h. architekt Louis Ghysebrechts werden als studiebureel en ontwerper aangesteld. De dienstoversten van de diverse diensten werden later betrokken bij het opstellen van het voorontwerp opdat er aan de wensen van deze diensten zou kunnen beantwoord worden. Het was een uitzonderlijk moeilijke opgave om een bevredigend gevolg te geven aan de wensen van de bevolking om de diensten zoveel mogelijk op het gelijkvloers te houden, en aan de verzuchtingen van de personeelsleden en aan de ambities van de ontwerper om een prachtig gebouw op te richten dat zou harmoniëren met het stadhuis en meteen een gebouw van onze tijd zou zijn.

Op zes maanden tijd waren plannen, lastenboeken en bestekken klaar en konden de aannemers geraadpleegd worden.

Aannemer Reynders van Hasselt werd op 5 mei 1967 als laagste onderschrijver aangeduid door het Gemeentekrediet van België en verbond zich ertoe het werk uit te voeren voor een bedrag van 2.100.405 fr.

Einde mei van vorig jaar begon de afbraak der oude gebouwen langs het Groenplein, de Lombaard- en Walputstraat. Dit werk was begin juli geëindigd, toen het jaarlijks verlof in het bouwbedrijf aanving.

Op 1 augustus werd gestart met de bouw en acht maanden nadien werd het nieuw Stedelijk Administratief Centrum volledig voltooid.

INWIJDING VAN HET NIEUWE GEBOUW

Talrijke prominenten waren dinsdagavond aanwezig bij de officiële inwijding van dit nieuwe Administratief Centrum. Zo waren o.m. aanwezig goeverneur Roppe, de h. Kranzen, voorzitter van de Rechtbank, de h. Aerts, voorzitter van de provincieraad, bestendig afgevaardigde Smeets, Z.E.H. kanunnik Boelen eredeken, E.H. Forier pastoor-deken te Hasselt, de h. Vanaudenhoven, Direkteur-generaal van het Gemeentekrediet van België, majoor De Groot, bevelhebber van het 73e Artilleriebataljon, kolonel Koninckx van de rijkswacht, ereburgemeester dr. Bollen, het voltallig schepenkollege en talrijke raadsleden. Zij werden in de raadzaal van het stadhuis verwelkomd door burgemeester Meyers die daarna de betekenis van het nieuwe centrum voor de bevolking en voor het personeel nader toelichtte. Spreker herinnerde eraan dat de stedelijke adminstratieve diensten voorheen in zes verschillende gebouwen waren gehuisvest, waarvan sommige ver van het stadhuis waren gelegen. Anderzijds was er ook de erbarmelijke huisvesting van politie en bedienden. Burgemeester Meyers stipte aan dat om aan deze toestand een einde te maken er zo snel mogelijk diende gehandeld te worden, ten einde de voorlopige huisvesting tot een minimum tijdsspanne te beperken. Hij wees verder op de gevoerde besprekingen en onderhandelingen en verduidelijkte waarom van het klassieke bouwsysteem werd afgeweken.

De burgemeester verduidelijkte vervolgens het Leasingsysteem en de talrijke daaraan verbonden voordelen.

De oprichting van Administratief Centrum noemde spreker een gebeurtenis in de geschiedenis van de bouwnijverheid. Het is inderdaad de eerste keer dat het Gemeentekrediet van België optreedt als bouwheer voor een gemeente. Het is ook de eerste maal dat het leasing-systeem door het Gemeentekrediet en een gemeentebestuur wordt toegepast ter verwezenlijking van een administratief gebouw. Hot is ook de eerste keer dat een administratief gebouw met geprefabriceerde bouwmaterialen van zulke omvang in dergelijk tempo opgericht werd.

De burgemeester verheugde zich omdat de ganse operatie in uitstekende omstandigheden was geslaagd en in rekordtempo werd voltooid. De werkzaamheden verliepen aan de hand van een stevige planning zowel aan de zijde van het bouwbedrijf Reynders, waarin de algehele uitvoering gekoördineerd werd als aan de zijde van Ergon aan wiens zorgen de prefabrikatie werd toevertrouwd.

DANK EN GELUKWENSEN

In verband met de uitgebrachte kritiek en andere reakties meende de h. Meyers dat deze kritiek met de dag verdwijnt. Hij herinnerde er aan dat samen met de konceptie van het gebouw een ontwerp werd ingediend voor de hervorming van het plein om alzo een betere binding tot stand te brengen tussen het oude en nieuwe gebouw.

Tenslotte dankte de burgemeester al diegenen die hadden meegeholpen aan het welslagen van deze unieke operatie. Zijn biezondere dank ging naar goeverneur Roppe en de leden van de Bestendige Deputatie, het schepenkollege en de raadsleden, de verschillende diensten van de stad, de architekten, die in moeilijke omstandigheden moesten werken, de direkteur-generaal van het Gemeentekrediet en de leden van de beheerraad voor de durf, techniekers, aannemers en onderaannemers.

De waardering en de bewondering van de burgemeester ging verder ook naar de arbeiders met speciale gelukwensen voor de twee leiders van de werf de hh. Leynen en Schouterden. Uit handen van de burgemeester mochten beiden als blijvende herinnering een tinnen schotel in ontvangst nemen.

Nadat de aanwezigen de ere-wijn hadden gedronken begaven ze zich naar de nieuwe gebouwen, waar E.H. deken Forier de kruisbeelden zegende. De plechtigheid werd daarna besloten met een bezoek aan het nieuwe centrum.

Recent toegevoegd

Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar in Hasselt. Van...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...
Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...