Administratief Centrum Groenplein - uit: Onze stedelijke diensten in een nieuw gebouw (1967)

Description

Noodzakelijkheid

De uitbreiding van onze diensten ingevolge de groei van onze gemeente en van de vermeerdering der opdrachten, welke aan de gemeentebesturen werden toevertrouwd, heeft een verspreiding van onze diensten veroorzaakt in talrijke gebouwen. Deze toestand is zeer nadelig zowel voor de bevolking als voor de diensten zelf.

  1. De toestand waarin sommige diensten gehuisvest zijn is werkelijk erbarmelijk zowel voor de bezoekers al en vooral voor het personeel.
  2. Het zou gewenst zijn dat diensten zoals deze van de Burgerlijke Stand en deze van Bevolking op het gelijkvloers zouden kunnen geplaatst worden daar deze meer dan andere door de bevolking bezocht worden.
  3. De gebouwen gelegen op het Groenplein ontsieren het Stadhuisplein en moeten zo snel mogelijk gesloopt worden.

Moeilijkheden

Ten einde deze centralisatie der diensten op het Groenplein in de nabijheid van het Stadhuis, te kunnen verwezenlijken

  1. moesten eigendommen die zich aldaar bevinden onteigend worden;
  2. moesten plannen worden opgesteld;
  3. moest een financieringssysteem worden uitgedacht welke zou toelaten om het gebouw in een snel tempo te verwezenlijken;
  4. moesten de nodige lokalen gevonden worden in dewelke de diensten gedurende de uitvoering der werken zouden kunnen gehuisvest worden.

a) Onteigening der gebouwen

Er werd een tijd geaarzeld door uw College of de diensten zouden gecentraliseerd worden in een gebouw welke zou worden opgericht op de hoek van de Kunstlaan en de Stadsomvaart ofwel op het Stadhuisplein.

Beide oplossingen hadden hun voor- en nadelen. Met het oog op een verdere toekomst zou het misschien beter zijn een nieuw administratief centrum op te richten in de nabijheid van de nieuwe stedelijke city (Cultureel Centrum, Stedelijk Ziekenhuis, Ouderlingentehuis, burelen der C.O.O. enz.). Doch alle diensten in het centrum van de stad hebben de nabijheid van het Stadhuis, het minder belangrijk bedrag van investeringen, de noodzakelijkheid om toch een nieuw gebouw op te richten op het Stadhuisplein pleiten ten voordele van de verwezenlijking van een administratief gebouw op het Groenplein.

Deze oplossing werd dan ook weerhouden zonder dat de mogelijkheid in een verdere toekomst verworpen wordt om een nieuw administratief centrum op te richten langs de Kunstlaan, terwijl alstaande gebouwen op het Stadhuisplein zouden kunnen verhuurd worden.

Bij K.B. van 4 maart 1966 werd de spoedprocedure goedgekeurd en werden de gebouwen, die niet in der minne konden verworven worden, onteigend.

b)     Plannen

In samenwerking met de Gemeentedienst van België, een Hasseltse architect (nvdr: Louis Ghysebrechts), de Stedelijk Diensten en het Schepencollege werd het programma vastgesteld.

Het zal mogelijk zijn alle diensten te centraliseren.

Het gelijkvloers wordt voorbehouden aan de diensten, die het meest in kontakt zijn met het publiek: de Burgerlijke Stand en Bevolking, de Sociale Dienst, de Dienst voor Toerisme, een afdeling van de Technische Dienst, van de Waterdienst en van de Ontvangerij, alsmede de Politiewacht.

De eerste verdieping met afzonderlijke ingang langs de Walputstraat zal aan het Politiekorps voorbehouden worden.

Op de tweede verdieping zullen de Ontvangerij, de Waterdienst en de Landbouwdienst hun huisvesting vinden.

De derde en vierde verdieping zullen beiden door de Technische Dienst ingenomen worden.

Op het Stadhuis zullen het Secretariaat en de Dienst voor Onderwijs blijven, terwijl de Rekendienst de lokalen zal innemen welke thans door de Burgerlijke Stand en Bevolking worden bezet.

In een volgende bijdrage zullen wij wat meer bijzonderheden geven over de inrichting in het gebouw.

c)     Financiering

Er moest gezorgd worden voor een vlotte verwezenlijking. Daarom heeft de Stad Hasselt voor de eerste maal in ons land een "leasing-overeenkomst" afgesloten met het Gemeentekrediet van België.

Het systeem zit zo in elkaar. Het Gemeentekrediet van België huurt de grond voor 1 fr. En neemt op zich de verwezenlijking van het gebouw. De Stad gaat de verbintenis aan het gebouw in huur te nemen voor een periode van 30 jaar en betaalt in deze tijdspanne als huur een som welke gelijk is aan de aflossing in 30 jaar van de kostprijs plus de intrest van het Gemeentekrediet. Na 30 jaar wordt de Stad automatisch eigenaarster van de gebouwen. De Stad mag de gebouwen steeds aan een andere instelling of particulier onderverhuren. Men hoopt in maart met de werken te kunnen beginnen en één jaar daarna reeds de lokalen te kunnen betrekken. Het Gemeentekrediet hangt niet af van alle mogelijke goedkeuringen, welke steeds een uitzonderlijke vertraging bij de uitvoering van werken veroorzaken. Hasselt zal dus een testgeval zijn.

d)     Voorlopige huisvesting

Het was zeer moeilijk om gebouwen te vinden waar onze diensten tijdelijk huisvesting konden vinden. Wij vernamen echter dat de Regie van Telegraaf en Telefoon verscheidene eigendommen onteigend had langs de Bonnefantenstraat naast het gebouw waar reeds de Ontvangerij en de Waterdienst gevestigd waren. Dank zij de goedkeuring van de heer Minister van P.T.T. en de uitstekende medewerking van de diensten van de R.T.T. te Brussel en te Hasselt konden deze lokalen tijdens één jaar ter beschikking van de Stad gesteld worden. Alzo was ook deze laatste moeilijkheid opgelost. Laat ons hopen dat de aannemer die door het Gemeentekrediet zal worden aangeduid, zeer spoedig zal kunnen werken en dat, zoals verhoopt, de lokalen in begin 1968 kunnen worden bezet.

STADSDIENSTEN

Ten gerieve van alle inwoners geven wij hierna een overzicht van alle stadsdiensten zoals zij thans in verschillende gebouwen zijn ondergebracht in afwachting dat het nieuw compleks klaar komt.

Stadhuis

Kelderverdieping: Politiebureel en Officier van dienst

1e verdieping: Secretariaat

- 1e Afd.: Personeel – Eretekens – Algemeen bestuur

- 2e Afd.: Onderwijs – Cultuur – C.O.O. – Kerkfabrieken –Gezondheidsdienst – Algemene Zaken

- Verzendingsdienst en Economaat

- Burgerlijke Stand en Bevolking; Loket 1: Aangifte geboorten – huwelijken – overlijdens. Loket 2: Uittreksels uit desbetreffende hoger vernoemde akten – Kerkhofdienst vergunningen. Loket 3: Militie – Kieszaken – Wettiging van handtekeningen – Eensluidend verklaren van afschriften. Loket 4: Bevolking – Identiteitskaarten – Woonstveranderingen – Uittreksel uit bevolkingsregisters – Getuigschriften van woonst en nationaliteit – Levensbewijs – Verklaringen "ten laste" – Werkboekjes – Boekjes coupons mijnwerkers.

Grote Capucienenstraat 27

Gelijkvloers: Stempelbureel voor werklozen, toegankelijk op de uren van de controle.

1e verdieping: Sociale Dienst: Aanvragen militievergoedingen – krotopruimingen – Pensioenen – Dienst Gebrekkigen en Verminkten.

Guido Gezellestraat 1

Rijbewijzen – Landbouwtelling – Reispassen Vestigingswet Wekelijkse rustdag – Statistieken.

Bonnefantenstraat 8

Secretariaat: Stedelijk Comité voor Toerisme en Feestelijkheden. Stedelijk Sportcomité. VZW Stichting voor de Jeugd. VZW Stedelijke Concerten.

Bonnefantenstraat 16

Stadsontvangerij. Waterleidingsbedrijf. Politie: Politiecommissariaat – Openbaar Ministerie – Opsporingsdienst – Vreemdelingenpolitie – Veldwachters – Wijkagenten – Politiesecretariaat (getuigschriften goed gedrag en zeden).

Havermarkt 37

Gelijkvloers: Technische Dienst: Bouwaanvragen. Rekendienst en Reinigingsdienst (ophaaldienst vuilnisemmers – beerputten).

1e verdieping: Technische Dienst: Grondverhandelingen

2e verdieping: Technische Dienst: Openbare Werken Urbanisatie

Recent toegevoegd

Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar in Hasselt. Van...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...
Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...