Aldestraat 52 - uit: De h. Geukens ten grave gedragen (1936)

Description

EEN KONINKLIJKE UITVAART

Zaterdag voormiddag hadden te Hasselt onder een ongemeen-groote belangstelling de begrafenisplechtigheden plaats van wijlen hoofd-inspecteur Geukens, wiens overlijden we enkele dagen geleden meldden. Uit alle hoeken der provincie, en ook van Herenthals en Oudenaarde, waar de overledene jarenlang kantonnaal en gewestelijk schoolopziener was, waren talrijke leden van het onderwijzend personeel opgekomen om hun geëerden en gevierden inspecteur een laatsten blijk te betuigen van hun verknochtheid en dankbare genegenheid.

Doch niet enkel het onderwijzerskorps rouwde hier, heel Limburg bleek zich diep getroffen te voelen door dezen slag: ook buiten de rangen immers van het schoolpersoneel telde de betreurde afgestorvene tal van vrienden. Kon het anders bij een man van dergelijke veelzijdige werkzaamheden, en zulk hoogstaand karakter.

Hoezeer de h. Geukens op enkele jaren de achting en het aanzien zijner medeburgers wist te winnen, komt haast onwaarschijnlijk voor; en toch de enorme toeloop van vrienden en kennissen is daar om te bewijzen dat de aflijvige, én als inspecteur én als privaat burger, de genegenheid van iedereen had verworven. Gansch Hasselt omzeggens was bij de uitvaart aanwezig...

Veel is er dezer dagen in Limburg om dit niet onverwacht, en toch te spoedig verscheiden getreurd.

Z.E.H. Kan. Nulens (nvdr: Kanunnik Gerard Nulens, °Grote-Spouwen 1880-+Hasselt 1957, begraven Grote-Spouwen) kon dan ook terecht in zijn lijkrede, bij de afhaling van het stoffelijk overschot aan het sterfhuis, zeggen: «Bij deze lijkbaar valt niet te vreezen dat lofwoorden een ijdelen klank zouden hebben!»

Het spijt ons hier de toespraak van dezen collega en oud-beproefden vriend van den h. Geukens niet te kunnen weergeven.

De ruime St. Quintinuskerk was tot in de uiterste hoeken gevuld, toen de plechtige lijkdienst een aanvang nam. Ontelbare geloovigen kwamen aan het Offertorium de pateen kussen en een doodssanktje afhalen.

De tocht van den lijkstoet naar het kerkhof leek eerder een triomftocht dan een rouwstoet; nooit was er in Hasselt meer volk, meer deelneming en belangstelling op een uitvaart.

Voorop werden gedragen de vlaggen van den bond van het H. Hart, waarvan de h. Geukens de geëerde en geliefde voorzitter was, en van het Hasseltsche Davidsfonds.

Op den doodenakker werd nogmaals het woord gevoerd door den h. Nagels, kantonnaal schoolopziener, welke in treffende bewoordingen de onvergetelijke figuur opriep van zijn betreurden «chef» en vriend, hoofd-inspecteur Geukens, en een laatste hulde bracht aan zijn nagedachtenis, in eigen naam alsmede in naam van gansch het onderwijzerskorps der provincie.

Na hem sprak nog prof. Dr. Offergelt, in naam van de Hasseltsche afdeeling van het Davidsfonds een laatste woord van afscheid, een eeresaluut aan den dapperen kamper voor taal, volk en godsdienst.

In het artikel, eergisteren in ons blad verschenen, werd bij vergetelheid geen melding gemaakt van de officieele eerbewijzen, welke de h. Geukens te beurt waren gevallen. Hij was n.m.l. ridder in de Leopoldsorde en de Kroonorde, en vereerd met de Herinneringsmedaille van het Eeuwfeest van 's lands onafhankelijkheid.

Ook van officieele zijde werden de diensten van den nauwgezetten ambtenaar en schitterenden schoolopziener zeer gewaardeerd

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...