Aldestraat 52 - uit: In memoriam oud-hoofdinspecteur K. Geukens (1936)

Description

Woensdag verspreidde zich te Hasselt de droeve mare van het afsterven van den heer K. Geukens, in leven rustend hoofdschoolopziener en opziener van het vrij onderwijs in Limburg.

Allen, welke den overledene kenden, betreuren dit heengaan. De onschatbare diensten, welke de h. Geukens het onderwijs en vooral het vrij katholiek onderwijs in de provincie bewees, zullen niet licht vergeten worden.

De betreurde aflijvige werd geboren te Heppen op 7 November 1875, studeerde aan het college te Hasselt, waar hij altoos aan de spits stond, behaald voor den Middenjury te Brussel het onderwijzersdiploma en werd onderwijzer te Leuth.

Het was met spijt dat de inwoners van Leuth en zijn collega's hem in 1912 zagen vertrekken naar Herenthals, welke laatste stad hem als standplaats werd toegewezen toen hij na een schitterend examen tot den post van kantonnaal schoolopziener geroepen werd.

In 1928 werd hij tot hoofdschoolopziener benoemd voor het gewest Oudenaarde; in 1930 werd hij te Hasselt, en in 1935 te Maaseik tot hetzelfde ambt geroepen.

Niet enkel als verdienstelijk funktionaris, ook als privaat persoon betoonde de h. Geukens zich een hoogstaand mensch. Zijn goedheid en innemendheid verwierven hem de achting en den eerbied niet enkel van zijn ondergeschikten maar van al degenen welke hem kenden. Talloos zijn de vrienden welke om zijn verscheiden rouwen.

De blijmoedigheid en opgewektheid in persoon, niettegenstaande de vele kommervolle dagen welke hij moest doorleven, ondanks beproevingen allerhande, was hij een onschatbare steun voor velen. Wie zal ooit naar waarde kunnen beschrijven de kostbaarheid zijner vriendschap, dewelke hij toch zoo gaarne en kwistig toedeelde.

De zware slagen welke hem troffen in zijn gelukkigen huiskring vermochten geen enkel oogenblik hem te ontmoedigen. Steeds bleef hij kranig op de bres, tot elk goed werk bereid, zoolang zijn krachten het hem nog toelieten.

Zijn ontembare wilskracht en zijn grootmoedige dienstvaardigheid bewogen hem ertoe, nadat hij om ouderdomsgrenzen ontslag had moeten nemen als staatshoofdopziener, ondanks zijn reeds zoo wankele gezondheidstoestand de taak van diocesaan opziener voor het katholiek vrij onderwijs in Limburg aan te vatten.

Slechts enkele maanden mocht hij dit ambt waarnemen. De slepende ziekte, die hem lange jaren reeds kwelde en hem tot tweemaal toe aan den rand van het graf bracht, kende geen respijt.

Woensdag, feest van den H. Karel Borromoreus, ging hij heen naar het tehuis van den Vader.

Met hem verdwijnt een katholieke Vlaamsche voorvechter, wiens verscheiden een onherstelbare leemte nalaat.

(…), wist hij steeds zijn ideaal hoog te houden en, spijts alle misverstand met ijzeren koppige wilskracht zette hij immer door en won wat hij wilde.

Een ras-Limburger, een man uit één stuk!

Als voorzitter van den Bond van het H. Hart openbaarde hij zich als voorman en katholiek strijder van het zuiverste karaat. Niet enkel in het openbaar leven, ook in zijn privaat bestaan was hij de vurig-geloovige katholiek, wien geen offers te zwaar waren als het gold zijn zuivere idealen.

Uit zijn huwelijk met Mevrouw Elisabeth Vrindts gewon hij 15 kinderen waarvan er thans nog 11 in leven zijn.

Een zijner zonen, E.P. Lambert-Prosper Geukens der Norbertijnen van Tongerloo, stierf enkele maanden na zijn H. Priesterwijding, thans ongeveer 4 jaren geleden. Amper twee jaren later ontviel hem zijn zoon Gerard, beambte aan het Provinciaal Bestuur van Limburg. Hijzelve, ofschoon haast voortdurend onder geneeskundige behandeling, hield kloekmoedig stand ondanks alles. Niet min dan 3 zijner kinderen omhelsden den kloosterlijken staat; naast wijlen pater Lambert-Prosper voornoemd, trad ook zijn zoon en naamgenoot Karel in de orde van St Norbertus. Zijn dochter Lutgardis is thans Kanonnikes in het klooster van het H. Graf te Turnhout.

Wij herinneren ons maar al te goed de droefheid welke den h. Geukens beving toen hem de tijding gewerd dat hem van regeeringsweze ontslag aangeboden werd wegens overschrijven der ouderdomsgrens: Zoozeer was de aflijvige gehecht en verknocht aan zijn ambt dat hij jarenlang met zooveel toewijding en nauwkeurige strijdlust vervulde.

Bij zijn ter rust gaan als hoofdopziener van het officieel onderwijs, werden hem door het gansch onderwijzend personeel van de verscheidene kantons aan zijn bevoegdheid onderworpen, 2 gedenkboeken aangeboden, voorzien van duizenden handteekens en huldeadressen.

Tijdens de enkele rusturen, welke zijn ambtsbezigheden hem veroorloofden, was hij altoos nog bereid tot het geven van voordrachten en lessen tot volksvoorlichting.

Hij was een goed mensch, een hard en moedig werker, een trouwe vriend. Zijn gedachtenis zal in eere blijven.

* * *

De plechtige lijkdienst, gevolgd van de teraardbestelling, zal plaats hebben in de hoofdkerk van St Quintinus te Hasselt, op Zaterdag 7 November, te 10,30 u.

De redactie van Het Belang van Limburg biedt de achtbare familie Geukens haar innige deelneming aan in dit smartelijk verlies. Het moge den treurenden naastbestaanden een troost zijn te weten dat ongetwijfeld de Heer van alle Goed zijn Dienaar reeds naar verdienste beloond heeft.

Hij ruste in vrede!

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...