You are here

Ambachtsschool - Technisch Instituut Heilig Hart (Kleine Breemstraat 5)

Description

Op 23 oktober 1906 werd de Ambachtsschool opgericht als nieuw type van onderwijs voor de opleiding van hout- en ijzerbewerkers. In 1921 werd de honderdste leerling verwelkomd. De nieuwe gebouwen in de Kleine Breemstraat werden in 1928 in gebruik genomen.

* 1926: "Provincie Limburg / Stad Hasselt / Openbare Aanbesteding / Voor het bouwen der nieuwe Limburgsche Ambachtsschool / Bestek: 1.354.000 frank. / Op Vrijdag, 16 April, te 10 u. voormiddag, zal er in 't openbaar, ten bureele der huidige Limburgsche Ambachtsschool, Vereenigde-Statenlaan, 56, te Hasselt, worden overgegaan tot het openen der inschrijvinigsbrieven voor het bouwen der nieuwe Schoollokalen, Beheergebouw, werkhuizen en toebehoorten, op te richten in de Breemstraat alhier. / De aanbiedingen, op zegel van 2,50 fr., zullen ten laatsten op Dinsdag, 13 April 1926, per aanbevolen brief ter post besteld zijn. / Alle inlichtingen te bekomen hij den bouwmeester-ontwerper André Driessen, Molenstraat, te Genck (tel. 58), waar de stukken ter inzage liggen en tegen tachtig franken." (3); "Ambachtsschool - Maandag zijn de leergangen hernomen in onze bloeiende Limburgsche Ambachtsschool, die in haar 20-jarig bestaan, zooveel bekwame leerlingen vormde, welke overal in de nijverheidsgestichten fel gezocht worden en er schoone betrekkingen verkrijgen. Niet minder dan 80 nieuwe leerlingen doorstonden met bijval het ingangsexamen voor 't eerste studiejaar. Een prachtige uitslag voorwaar! De werken van den grootschen nieuwen bouw in de Breemstraat, waar de Limb. Ambachtsschool haren intrek zal nemen en over ruime schoollokalen en werkhuizen zal beschikken, gaan met spoed vooruit." (6)

* 1927: "Onze Limburgsche Ambachtsschool, die onder het ervaren bestuur van den Z.E.H. Dr. Juul Berghs, sinds zoovele jaren aan menige jongelingen een grondig vakonderwijs en eene degelijke kristelijke opvoeding bezorgt, neemt gestatig in bloei toe. Dit jaar legden niet minder dan 48 leerlingen, na 3 jaar studie, het eindexamen af en verkregen hun diploma. Van harte proficiat aan de gediplomeerden en aan hunne bekwame en onvermoeibare leermeesters! Het ingangsexamen voor de nieuwe leerlingen is vastgesteld op 13 September aanstaande, om 8 ure 's morgens." (4)

* 1936: "Auto besturen kunt U op korten tijd op moderne auto, aan voordeeligen prijs. Schrijven met opgave van voor U best geschikte dag en uren (zelfs na dagtaak) - Ambachtschool, Kleine Breemstraat, nr 5, te Hasselt, onder de letters A. V." (5)

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt; (2) Interbellumarchitectuur in Hasselt: 1925-1940 (1998), inv.nr. 59.; (3) Gazet van Genck en omstreken, 04-04-1926, p. 8.; (4) Gazet van Genck en omstreken, 28-08-1927, p. 3.; (5) Het Belang van Limburg, 29-06-1936, p. 2.; (6) Gazet van Genck en Omstreken, 10-10-1926, p. 5.; (7) Bouwvergunningen, Technische Dienst - Ruimtelijke Ordening Stad Hasselt, geraadpleegd op 16-04-2015

Fiche

Adres: 
Technisch Instituut Heilig Hart - TIHH
Kleine Breemstraat 5
3500 Hasselt
Kadastraal nummer: 
6-F-70-Z-6
Capakey: 
71326F0070/00Z006
Naam van het gebouw vroeger: 
Limburgse Vakschool, Limburgse Ambachtsschool
Naam van het gebouw nu: 
Technisch Instituut Heilig Hart - TIHH
Periode of stijl: 
1926
Architect: 
André Driessen (Genk 1893-As 1976)
Opdrachtgever: 
(Kanunnik Jules Berghs)
Stijl: 
eclecticisme
Vorige functie(s): 

schoolgebouw

- Limburgse Ambachtsschool

Huidige functie: 

schoolgebouw

- Technisch Instituut Heilig Hart - TIHH

Verbouwingen: 

- 1964: uitbreidingswerken aan schoolgebouw (nieuwe vleugel), in opdracht van Technische Scholen vzw Hasselt, naar ontwerp van architect Isidoor Lavigne (Vechmaal 1902-Hasselt 1972)

- 1983: afbreken van 2 woningen en bergruimte, in opdracht van Technisch Istituut Heilig Hart Hasselt, architect Freddy Thoelen (Stevoort)

- 1994: bouwen van een werkplaats (fase 1), in opdracht van Technisch Istituut Heilig Hart Hasselt, naar ontwerp van architect Freddy Thoelen (Stevoort)

- 1995: bijbouwen van een ontspanningsruimte, in opdracht van Technisch Istituut Heilig Hart Hasselt, naar ontwerp van architect Freddy Thoelen (Stevoort)

- 2004: plaatsen van 2 noodtrappen en het aanpassen van 1 noodtrap, in opdracht van Technisch Istituut Heilig Hart Hasselt

- 2013: verbouwen van blok F van het TIHH, in opdracht van VISO St.-Angela vzw, naar ontwerp van A2O Architecten (Hasselt)

Algemeen: 

- halfopen bebouwing

- perceelgrootte: 8036 m2

Multimedia

Referenties

Vrijdag in de zeer vroege morgen overleed in zijn woning van de Margarethalaan te Winterslag, waar hij...
De straatnamen van Nieuw-Hasselt (1980)
Titel: 

De straatnamen van Nieuw-Hasselt (1980)

Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1980
Cover: 
In Memoriam Kanunnik Jules Berghs (1951)
Titel: 

In Memoriam Kanunnik Jules Berghs (1951)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
13/01/1951
Pagina('s): 
1
Interbellumarchitectuur in Hasselt: 1925-1940 (1998)
Titel: 

Interbellumarchitectuur in Hasselt: 1925-1940 (1998)

Ondertitel: 
deel I, deel II (inventaris)
Jaar van uitgave: 
1998
Cover: 
Oudste technische school van Limburg in feeststemming (1982)
Titel: 

Oudste technische school van Limburg in feeststemming (1982)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
04/05/1982
Pagina('s): 
13
Drievoudige jubelviering in eerste Limburgse "Vakschool" (1976)
Titel: 

Drievoudige jubelviering in eerste Limburgse "Vakschool" (1976)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
21/05/1976
Pagina('s): 
11
Wijlen Kanunnik Berghs: Pionier van het vakonderwijs in onze provincie (1966)
Titel: 

Wijlen Kanunnik Berghs: Pionier van het vakonderwijs in onze provincie (1966)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
25/05/1966
Pagina('s): 
11

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...