You are here

Ambachtsschool - Technisch Instituut Heilig Hart (Kleine Breemstraat 5)

Description

Op 23 oktober 1906 werd de Ambachtsschool opgericht als nieuw type van onderwijs voor de opleiding van hout- en ijzerbewerkers. In 1921 werd de honderdste leerling verwelkomt. De nieuwe gebouwen in de Kleine Breemstraat werden in 1928 in gebruik genomen.

* 1926: "Provincie Limburg / Stad Hasselt / Openbare Aanbesteding / Voor het bouwen der nieuwe Limburgsche Ambachtsschool / Bestek: 1.354.000 frank. / Op Vrijdag, 16 April, te 10 u. voormiddag, zal er in 't openbaar, ten bureele der huidige Limburgsche Ambachtsschool, Vereenigde-Statenlaan, 56, te Hasselt, worden overgegaan tot het openen der inschrijvinigsbrieven voor het bouwen der nieuwe Schoollokalen, Beheergebouw, werkhuizen en toebehoorten, op te richten in de Breemstraat alhier. / De aanbiedingen, op zegel van 2,50 fr., zullen ten laatsten op Dinsdag, 13 April 1926, per aanbevolen brief ter post besteld zijn. / Alle inlichtingen te bekomen hij den bouwmeester-ontwerper André Driessen, Molenstraat, te Genck (tel. 58), waar de stukken ter inzage liggen en tegen tachtig franken." (3); "Ambachtsschool - Maandag zijn de leergangen hernomen in onze bloeiende Limburgsche Ambachtsschool, die in haar 20-jarig bestaan, zooveel bekwame leerlingen vormde, welke overal in de nijverheidsgestichten fel gezocht worden en er schoone betrekkingen verkrijgen. Niet minder dan 80 nieuwe leerlingen doorstonden met bijval het ingangsexamen voor 't eerste studiejaar. Een prachtige uitslag voorwaar! De werken van den grootschen nieuwen bouw in de Breemstraat, waar de Limb. Ambachtsschool haren intrek zal nemen en over ruime schoollokalen en werkhuizen zal beschikken, gaan met spoed vooruit." (6)

* 1927: "Onze Limburgsche Ambachtsschool, die onder het ervaren bestuur van den Z.E.H. Dr. Juul Berghs, sinds zoovele jaren aan menige jongelingen een grondig vakonderwijs en eene degelijke kristelijke opvoeding bezorgt, neemt gestatig in bloei toe. Dit jaar legden niet minder dan 48 leerlingen, na 3 jaar studie, het eindexamen af en verkregen hun diploma. Van harte proficiat aan de gediplomeerden en aan hunne bekwame en onvermoeibare leermeesters! Het ingangsexamen voor de nieuwe leerlingen is vastgesteld op 13 September aanstaande, om 8 ure 's morgens." (4)

* 1936: "Auto besturen kunt U op korten tijd op moderne auto, aan voordeeligen prijs. Schrijven met opgave van voor U best geschikte dag en uren (zelfs na dagtaak) - Ambachtschool, Kleine Breemstraat, nr 5, te Hasselt, onder de letters A. V." (5)

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt; (2) Interbellumarchitectuur in Hasselt: 1925-1940 (1998), inv.nr. 59.; (3) Gazet van Genck en omstreken, 04-04-1926, p. 8.; (4) Gazet van Genck en omstreken, 28-08-1927, p. 3.; (5) Het Belang van Limburg, 29-06-1936, p. 2.; (6) Gazet van Genck en Omstreken, 10-10-1926, p. 5.; (7) Bouwvergunningen, Technische Dienst - Ruimtelijke Ordening Stad Hasselt, geraadpleegd op 16-04-2015

Fiche

Adres: 
Technisch Instituut Heilig Hart - TIHH
Kleine Breemstraat 5
3500 Hasselt
Kadastraal nummer: 
6-F-70-Z-6
Capakey: 
71326F0070/00Z006
Naam van het gebouw vroeger: 
Limburgse Vakschool, Limburgse Ambachtsschool
Naam van het gebouw nu: 
Technisch Instituut Heilig Hart - TIHH
Periode of stijl: 
1926
Architect: 
André Driessen (Genk 1893-As 1976)
Opdrachtgever: 
(Kanunnik Jules Berghs)
Stijl: 
eclecticisme
Vorige functie(s): 

schoolgebouw

- Limburgse Ambachtsschool

Huidige functie: 

schoolgebouw

- Technisch Instituut Heilig Hart - TIHH

Verbouwingen: 

- 1964: uitbreidingswerken aan schoolgebouw (nieuwe vleugel), in opdracht van Technische Scholen vzw Hasselt, naar ontwerp van architect Isidoor Lavigne (Vechmaal 1902-Hasselt 1972)

- 1983: afbreken van 2 woningen en bergruimte, in opdracht van Technisch Istituut Heilig Hart Hasselt, architect Freddy Thoelen (Stevoort)

- 1994: bouwen van een werkplaats (fase 1), in opdracht van Technisch Istituut Heilig Hart Hasselt, naar ontwerp van architect Freddy Thoelen (Stevoort)

- 1995: bijbouwen van een ontspanningsruimte, in opdracht van Technisch Istituut Heilig Hart Hasselt, naar ontwerp van architect Freddy Thoelen (Stevoort)

- 2004: plaatsen van 2 noodtrappen en het aanpassen van 1 noodtrap, in opdracht van Technisch Istituut Heilig Hart Hasselt

- 2013: verbouwen van blok F van het TIHH, in opdracht van VISO St.-Angela vzw, naar ontwerp van A2O Architecten (Hasselt)

Algemeen: 

- halfopen bebouwing

- perceelgrootte: 8036 m2

Multimedia

Referenties

Vrijdag in de zeer vroege morgen overleed in zijn woning van de Margarethalaan te Winterslag, waar hij...
De straatnamen van Nieuw-Hasselt (1980)
Titel: 

De straatnamen van Nieuw-Hasselt (1980)

Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1980
Cover: 
In Memoriam Kanunnik Jules Berghs (1951)
Titel: 

In Memoriam Kanunnik Jules Berghs (1951)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
13/01/1951
Pagina('s): 
1
Interbellumarchitectuur in Hasselt: 1925-1940 (1998)
Titel: 

Interbellumarchitectuur in Hasselt: 1925-1940 (1998)

Ondertitel: 
deel I, deel II (inventaris)
Jaar van uitgave: 
1998
Cover: 
Oudste technische school van Limburg in feeststemming (1982)
Titel: 

Oudste technische school van Limburg in feeststemming (1982)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
04/05/1982
Pagina('s): 
13
Drievoudige jubelviering in eerste Limburgse "Vakschool" (1976)
Titel: 

Drievoudige jubelviering in eerste Limburgse "Vakschool" (1976)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
21/05/1976
Pagina('s): 
11
Wijlen Kanunnik Berghs: Pionier van het vakonderwijs in onze provincie (1966)
Titel: 

Wijlen Kanunnik Berghs: Pionier van het vakonderwijs in onze provincie (1966)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
25/05/1966
Pagina('s): 
11

Recent toegevoegd

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...
1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...
In 2013 werd beslist om de stads- en OCMW-diensten samen te gaan huisvesten in een nieuw...