Bollen Jozef – uit: Dr. Bollen vijf en twintig jaar Burgemeester (1962)

Description

Op 23 oktober 1937 werd de Heer Dr. Bollen door Zijne Majesteit Koning Leopold III op voorstel van de Heer Minister De Schrijver tot burgemeester van de hoofdplaats der Provincie benoemd.

De Heer Dr. Bollen had reeds op dat ogenblik een treffende loopbaan achter de rug. Hij is op 7 januari 1890 te Genk geboren. Toen was deze gemeente van 8 000 Ha een kempisch dorpje van zowat 3 000 inwoners, gekend door zijn schilderachtige bossen en vijvers. Het is in deze enig mooie streek van onze gouw dat de jongen Jozef Bollen zijn jeugd heeft doorgebracht en er de natuur heeft leren beminnen en tevens zijn lievelingsontspanning heeft gevonden, het jagen op het klein- en het waterwild.

Zeer vroeg voelde Jozef Bollen zich aangetrokken door het zwaar en edelmoedig beroep van de geneeskunde. Hij studeerde te Leuven toen de oorlog uitbrak en onmiddellijk werd hij in augustus 1914 opgeroepen. Hij kende alle ontberingen van de vier oorlogsjaren, leefde in de loopgrachten met de kameraden van de Yzer en werd om zijn moedige houding reeds in 1915 vereremerkt met het Oorlogskruis met Palm. Na de oorlog werden zijn verdiensten jegens het Vaderland erken door de toekenning van de Herinneringsmedaille, het Yzerkruis, de Overwinningsmedaille, het Vuurkruis en het Kruis van Officier in de Orde van Leopold II met zwaarden. Steeds is de burgemeester aanwezig bij de verbroederingsfeesten van de oudstrijders van 14/18 en 40/45 en voelt hij zich gelukkig bij de “anciens” te zijn op de feesten van 21 juli en 11 november, terwijl hij samen met de leden van de Gemeenteraad en de vertegenwoordigers der oudstrijdersverenigingen jaarlijks de piëteitsvolle hulde brengt aan dezen die sneuvelden of de rangen der overlevenden hebben verlaten.

Onmiddellijk na de overwinning van 1918 hernam de student zijn studies aan de Katholieke Universiteit van Leuven, waar hij in 1919 het doctoraat in de Geneeskunde behaalde. Dr. Bollen kwam zich dan vestigen in het centrum der Provincie, waar hij zich vanaf het eerste ogenblik deed opmerken als een bevoegd en edelmoedig geneesheer. Ook ging de aandacht van de toenmalige politiekers naar deze jonge man, die op de ouderdom van 31 jaar en wel namelijk op 30 mei 1921 voor het eerst lid van de Hasseltse Gemeenteraad werd. Hij heeft alsdan de moeilijke jaren van economische crisissen gekend, de twisten in de gemeenteraad ingevolge de versnippering der partijen, de langzame ontluiking onzer gouw naar een nijverheidsprovincie, de groei onzer Stad. Het is op 23 oktober 1937 dat hij de eerste burger werd onzer dierbare Stad, maar reeds een jaar later kende ons Land de eerste mobilisatie, gevolgd door de oorlogsjaren van 40/45, gedurende dewelke Dr. Bollen belemmerd werd zijn functie waar te nemen.

Onmiddellijk na de bevrijding stond hij voor het zware vraagstuk der bevoorrading onzer bevolking. Met een vernieuwde gemeenteraad en een verjongd Schepencollege werd vanaf 1 januari 1947 het Bestuur der Stad flink in handen genomen, zodat de kleine provinciestad zich onder het bestuur van Dr. Bollen ontpopte tot een mooie, moderne stad, handels-, administratief- en onderwijscentrum ener provincie welke thans slechts in het begin van haar tweede stadium van expansie ingetreden is. Om zijn verdiensten als burgemeester werd hij bij gelegenheid van de twintigste verjaardag van zijn burgemeesterschap tot Ridder in de Leopoldsorde bevorderd.

Dr. Bollen kent al zijn medeburgers, hij is werkelijk een minzame vader van de Hasseltse gemeenschap en voor zijn medewerkers en collega’s van het Schepencollege en van de Gemeenteraad een joviaal, aangenaam en sympathievol voorzitter. De voorbereiding van de feesten bij gelegenheid van de ontvangst van Hun Majesteiten de Koning en Koningin in onze stad, maken het niet mogelijk op de verjaardag de gepaste feestviering te houden, maar door vrienden en collega’s werd besloten enkele weken later een openbare hulde te brengen van dankbaarheid onzer Hasseltse bevolking aan onze dierbare Burgervader.

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...