De Abraham (Schrijnwerkersstraat 9-11) - uit: Hasselt intra muros (1989)

Description

p. 289

In een afzonderlijk stuk, dat toegevoegd is aan de verslagen van de commissie van de huisvisitaties d.d. 4 november 1667 die in het stadsarchief berusten, worden de moeilijkheden opgesomd die gerezen waren tussen Aert Paulus, de eigenaar Van Den Abraham der Schrynemaekersstraet, en Jan Roelants, bewoner van het belendende huis aan dezelfde straat. De betwisting sproot voort uit het feit dat het hemelswater van Abraham op de scalley van Jan Roelants terechtkwam.

Zoals bekend lag er in de 17de eeuw en in het eerste kwart van de 18de eeuw aan de Minderbroedersstraat een pand met dezelfde naam en hetzelfde uithangbord. Homoniemen als deze in een en dezelfde buurt kwamen zelden voor.

Het gichtregister van 1735 spreekt van het noordelijk hoekhuis van de Waelbeziestege. Op dat ogenblik was het huis de eigendom van de weduwe van Henricus van Ryckel. Thans is dat hoekhuis in twee woningen verdeeld, een aan de Walputstraat en een aan de Schrijnwerkersstraat. Een verkoopakte van 18 september 1770, verleden voor notaris Peter-Adriaan Ridderbeecks, lokaliseert het huis op ondubbelzinnige wijze als Den Abraham op den hoeck der Walputstege, reg. van voren de Schrynemaekersstraet, den burgemeester Henricus Pyp van achter, de Walputstege en N. Dierna naer den kant van het clooster der P. Minderbroeders. De woorden reg. van voren wijzen erop dat de voorgevel en de voordeur van Abraham aan de Schrijnwerkersstraat lagen. De genoemde Dierna bewoonde het huis Maeseyck aan dezelfde straat. Naast Abraham aan de Walputstraat lag de schuur van dit huis. Achter die schuur stonden de veestallen, die later tot woningen werden verbouwd. Eertijds vormde dit gebouwencomplex een aanzienlijke boerderij. In de eerste helft van de 19de eeuw woonde er landbouwer Wynants. Zijn zoon Pieter kocht Den Ossekop en nam er zijn intrek in. Daartoe verkocht hij Abraham aan Frans Vanstraelen. Een dochter van Vanstraelen, de echtgenote van Gustaaf Govaerts, was er in de eerste jaren van de 20ste eeuw de eigenares van.

Recent toegevoegd

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-Fran├žois de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...
1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...
In 2013 werd beslist om de stads- en OCMW-diensten samen te gaan huisvesten in een nieuw...