You are here

De Ceciliakamer (Vismarkt)

Description

De Ceciliakamer of Ste-Cecilia lag ten zuiden naast De Reus. Het was het lokaal der Cecilianen, die de godsdienstige plechtigheden in de augustijnenkerk, de Sint-Quintinuskerk en de Onze-Lieve-Vrouwekapel opluisterden. De Beek liep onder dit gebouw door.

Het diende ook als schoolgebouw. Het register der stadsbouwmeesters van 1516-1517 (Aert Bormans) vermeldt: aen die scole op den kerckhoff verwerckt 280 voet zollerbreets voer elck hondert betaelt 22 st. – van de beeke te vegen onder die scole bet. aen Goris in den Reus 9 st. 2½ ort. Vlak bij de hoofdkerk en naast het kerkhof moet vroeger reeds, zoals elders ook het geval is geweest, een school hebben gestaan. Daar de oudste gichtregisters ontbreken, kan dit echter niet zwart op wit worden bewezen. Ons oudste archiefstuk, het testament van Hendrik Tant uit 1291, vermeldt reeds een rector scholarum, aan wie een rente van 6 gulden voor het celebreren van een jaargetijde werd toegekend. Daarom nemen we aan dat deze eerste Hasseltse onderwijsinstelling reeds in het begin van de 13de eeuw – of althans onmiddellijk nadat de Sint-Quintinuskerk van zandsteen was opgebouwd – moet hebben bestaan, tenzij het in het archiefstuk gaat om de rector van de scola cantorum, de dirigent dus van het zangkoor.

Het was dus De Groote Schole of Kollegie van Sint-Quintinus, een gemeentelijke onderwijsinrichting waar het onderricht in de Latijnse taal centraal stond, die haar klaslokalen in dit gebouw had. Het bouwmeesterregister van 1487 (Gerit van Achel) maakt er voor het eerst melding van en dit in verband met de uitbetaling van de jaarwedde van rector Gerit Baldewijns. Naast de rector bestond de personeelsbezetting uit een meester en een ondermeester, geestelijke of wereldlijke heren. De leerlingen werden in drie groepen verdeeld: de alfabetisten, de donatisten en de textualisten. Later werden deze graden gewijzigd in leerlingen van de kleine en de grote figuur, van de grammatica en poësis, van de rhetorica en dialectica.

Aan het einde van de 18de eeuw moest de school het afleggen tegen het college van de augustijnen. Met het verstrijken der jaren was de school intussen erg vervallen geraakt, zodat ze omstreeks 1650 werd verbouwd, voornamelijk van leem en hout. Anderhalve eeuw later was het zo verweerd, dat men het moest verlaten.

Vanaf 1808 diende het leegstaande klooster van de capucienen tot Stadscollege. Als leraars fungeerden er de afgevallen monnik Mornacht, Forman en Lodewijk Coquit. Later zouden in dit gebouw het koninklijk atheneum, de rijksmiddelbare jongensschool en de academie voor tekenkunde onder de directie van Jozef Doigny worden ondergebracht.

In 1795 verhuurde de stad de benedenverdieping van de voormalige Ceciliakamer aan Libert Jacobs, die er een herberg hield. Zonder zich aan de afspraak te houden nam deze ook andere vertrekken in gebruik. Daarom werd hem op 3 augustus 1796 de verkoop van dranken verboden. In 1818 hoorden de gebouwen toe aan de brander Leonard-Jos Rousseau, die ze op 29 augustus 1828 voor 1288 gulden aan de stad verkocht. De stad richtte er klaslokalen in, waar zowel betalende als onvermogende meisjes onderwijs genoten.

Volgens het getuigenis van Ridder Willem de Corswarem-Wauters had de Ceciliakamer een fraaie voorgevel, die met beeldjes van mergel was versierd. Toen het gebouw werd afgebroken, kwamen deze beelden op de straatstenen terecht. De buren raapten de stukken op om er hun kookpotten mee te schuren! (...)

Uit: Hasselt intra muros (1989), pp. 260-261.

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt

Fiche

Adres: 
Hasselt
Hasselt
Kadastraal nummer: 
lag op perceel 1-H-335-C
Capakey: 
lag op perceel 71022H0335/00C000
Naam van het gebouw vroeger: 
De Ceciliakamer
Naam van het gebouw nu: 
gesloopt (1834-1836)
Periode of stijl: 
begin 16de eeuw
Huidige functie: 

gesloopt voor de bouw van de Vleeshal - Oude Hal

Referenties

Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...