You are here

De Hoogbrugge (Grote Markt 2)

Description

Café Majestic was een begrip in Hasselt, maar weinigen, die er winter en zomer van hun frisse pint of lekkere koffie kwamen genieten, konden vermoeden dat ze er in een van de oudste horecazaken van de stad vertoefden. De Hoogbrugge, want zo heette de zaak aan het eind van de 15de eeuw, was toen al een gerenommeerde herberg. Haar naam dankt het huis aan een nogal hoge arduinen tafel die er vlak voor stond. Op de tafel werd het vlees dat van buiten de stad werd aangevoerd, gekeurd en getaxeerd.

De oudste bezitter van De Hoogbrugge was schout Hendrik Typots, die langs moederszijde een rechtstreekse voorouder was van Pieter Paul Rubens. Zelfs Jan Pypelinckx, de overgrootvader van Rubens woonde hier. In 1508 werd de stad Hasselt zelf eigenaar van het pand dat stelselmatig verhuurd werd. Een tijdlang was De Hoogbrugge de thuishaven van de Hasseltse schuttersgilden die instonden voor de bewaking van de stadspoorten. Toen de stad dringend geld nodig had voor de aankoop van het huidige stadhuis, het patriciërshuis de Heusch, werd De Hoogbrugge verkocht aan Jan Van Manshoven, die als bijkomende verplichting meekreeg de arduinen vleesbank te slopen omdat ze het verkeer op de markt hinderde.

Vanaf het begin van de 19de eeuw wordt De Hoogbrugge weer een horecahuis. Eerst een deftig koffiehuis, later wordt een tijdlang aan die eerbaarheid getwijfeld. Daarna wordt De Hoogbrugge een woonhuis tot er na de Eerste Wereldoorlog opnieuw een café is ondergebracht. Nadat de erfgenamen van de Hasseltse toondichter en musicus Alexis Pierloz het pand in 1935 verkopen, huisvest het een patisserie en vanaf 1946 opent er weer een café, namelijk de Majestic. Vandaag is het pand omgevormd tot een kledingzaak.

* 1816: Op een bepaald ogenblik werd het café van de nog jonge weduwe Pierloz als een niet zo eerbare instelling afgeschilderd en kregen twee trouwe bezoekers, officieren van de Nederlandse cavallerie in 1816, hiervoor de schuld. Zij verdedigden echter hun eer en legden op 13 juni 1816 attesten voor waaruit bleek dat het 'koffiehuys' van de weduwe Pierloz een zeer deftige instelling was die door vele voorname burgers van de stad werd bezocht. Dit attest van deugdelijkheid werd lange tijd als de beste reclame in huis bewaard. (3)

* 1925: "De Eigenaarsbond / De alom gekende Verzekeringsmaatschappij, waarvan de bureelen voorloopig gevestigd zijn in de Kapelstraat, 59, Hasselt, heeft besloten, ten einde aan de vereischte harer vlugge uitbreiding te kunnen voldoen,van af 15 Mei aanstaande dezelfde over te brengen in het groote en welgelegen huis der Groote Markt, Nr 2. Voorzeker zal deze verandering van aard zijn om nog meer de aandacht van 't publiek op deze jonge Maatschappij te trekken, die thans reeds de gunst en 't vertrouwen van eenieder heeft verworven." (26)

* 1929: "Wilt gij spoedig en voordeelig huizen of gronden koopen of verkoopen, huren of verhuren, wendt U tot den Bond der Eigenaars en Huurders, Groote Markt, 2, te Hasselt." (7)

* 1932: "Naamlooze Belgische Verzekeringsmaatschappij: Brand- Ongevallen-, Wet- en Levensverzekeringen vraagt werkzame Hulp-Opzieners en Agenten, Groote Markt, 2, Hasselt." (8)

* 1932: "Aanbesteding / 1) voor het bouwen Winkelhuis, Perceestraat. 2) voor het bouwen van woonhuis Villa, Curingersteenweg. Plannen en bestek te bekomen bij den heer Jos. Deré, Bouwkundige, Groote Markt 2, te Hasselt, tegen 35 fr. ieder." (9)

* 1934: "Onmiddellijk te Huren: Gelijkvloers bestaande uit 4 plaatsen met keuken, achterkeuken en hofje, gaz, water en electriciteit. Gelegen: Groote Markt nr. 2 Hasselt. Zich bevragen: Perceestraat nr. 8 Hasselt." (10)

* 1934: "Russische Biljart in goeden staat te huur of te koop. Bevragen ’s voormiddags, Groote Markt nr. 2 (gelijkvloers) Hasselt." (11)

* 1935: "Openbare verkoop van een huis / Groote Markt te Hasselt / Zaterdag 6 Juli, om 9 uur ’s morgens te Hasselt, op het Vredegerecht, Maestrichterstraat, zal de notaris Goetsbloets ten verzoeke der erfgenamen Alexis Pierloz-Loix en der brouwerij van Alken ten meestbiedend verkoopen: Stad Hasselt / Een schoon en bijzonder goed gelegen huis met toebehoorten, groot samen 240 vierkante meters gelegen Groote Markt nr 2, gekadastreerd sectie l nr. 1029b palende de HH. Lebeau, Bloch, Haven en Mme Moors. Dit huis met eene facade van 12 meters, tegen de Groote Markt heeft, bijzonder schoon gewelfde kelders, op het gelijkvloers 4 schoone plaatsen, keuken achterkeuken en W.C., op het tusschenverdiep W.C., op het eerste verdiep, groote zaal met balcon en drie schoone slaapkamers, op het tweede verdiep vijf slaapkamers en groote zolder. Daarenboven heeft dit huis nog een tuin en een achterbouw bestaande uit gewelfde kelder, schoone plaats op het gelijkvloers, slaapkamer op het eerste verdiep en zolder. Het is voorzien van gaz, water, en electriciteit. Door zijne schoone ligging en groote oppervlakte is dit huis geschikt voor allen handel, hotel, restaurant, herberg, enz. Dadelijk aan te slaan.Te bezichtigen mits toelating van den notaris alle dagen der week. Verkoopsvoorwaarden ten kantoor van den notaris Goetsbloets." (12)

* 1935: "Zaterdag 16 November / Opening van de Patisserie Giots / Groote Markt, 2, Telefoon: 826 / Hasselt / Eerste kwaliteit speculatie en massepain – Men levert ten huize – ondernemingen voor Bruiloften – Banketten, enz…." (13)

* 1937: " Men vraagt een bekwame Meid; goed loon, geen wasch, kennende een weinig Fransch. Adres: Patisserie Giots, Groote Markt, 2, Hasselt." (14)

* 1938: "Een aardig Voorval – Vrijdag rond 10 uur wandelde een dame, ’n boerin van Z., met een kip in elke hand over de Groote Markt. Zij stapte op den stoep bij den winkel van Ceyssens. Toen zij de deur van de bakkerij Giots voorbij ging, liet zij onvoorzichtig genoeg, de kip uit haar linkerhand glijden. Deze vloog door de deur den winkel binnen. De dame stond beteuterd en keek dan eens naar de politieagent, dan eens naar haar kip, maar ze durfde ze toch niet pakken. Gelukkig kwam de melkboer voorbij. Hij schoot in een lach, sprong den winkel binnen, greep de kip bij de pooten en gaf ze terug aan de vrouw onder de ironische blikken der politie en der voorbijgangers." (25)

* 1946: "Patisserie Giots bericht haar geacht klienteel dat ze vanaf Zondag 6 Januari overgebracht wordt van Groote Markt 2, Naar Groote Markt 19, Hasselt - Zooals voorheen verzorgde bediening aan matige prijzen." (15) / "Bekendmaking - De Patisserie Giots Groote Markt Hasselt is open!" (16)

* 1946: "Mededeelingen van de C.V.P. – Secretariaat op de Groote Markt te Hasselt / Het secretariaat van de C.V.P. wordt overgebracht naar de Groote Markt nr 2, te Hasselt. // Aan de eigenaars van auto’s / Eigenaars van auto's, die hun voiture ter beschikking willen stellen van de C.V.P. gelieven zich aan te melden op het secretariaat der C.V.P. of bij de kantonnale voorzitters. // Verkiezingsfonds der C.V.P. / De verkiezingscampagne kan niet zonder geldmiddelen gevoerd worden. Men onthoude daarom het p.c.nr der C.V.P. nr 482473. De giften kunnen ook ingebracht worden op de gewestelijke en kantonnale secretariaten en op het provinciaal Secretariaat, Groote Markt." (21) / "Kijk naar Frankrijk! Ook in België is het vijf vóór twaalf / Limburg aan de C.V.P. / Stemt voor nr. 3" (22) / "Adresverandering - Het Provinciaal Bestuur der Christelijke Volkspartij Limburg, verzoekt ons mede te deelen dat zijn Secretariaat werd overgebracht van het adres Groote Markt 2, naar de Demerstraat 41. - Elke CVP-er neme nauwkeurig nota van deze adresverandering. Het telefoonadres blijft: Hasselt 311." (23) / "De Koningsbetooging op Zondag 28 Juli / (…) / Het inrichtend comité raadt aan op Zondag 21 juli zooveel mogelijk voorbereidende vergaderingen in te richten. Voor nadere inlichtingen schrijve men aan het Provinciaal Comité van het B.N.B. Groote Markt, 2, Hasselt." (24)

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt; (2) Inventaris Onroerend Erfgoed - geraadpleegd op 05-12-2009; (3) Hasselt intra muros (1989), pp. 41-46.; (4) 52 waardevolle Hasseltse gebouwen en monumenten (1977), z.p.; (5) Bouwvergunningen, Technische Dienst - Ruimtelijke Ordening Stad Hasselt, geraadpleegd op 26-10-2012; (6) Het Belang van Limburg, 03-04-2013, p. 38.; (7) Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, 05-02-1929, p. 5.; (8) Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, 09-06-1932, p. 6.; (9) Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, 03-07-1932, p. 6.; (10) Het Belang van Limburg, 08-03-1934, p. 4.; (11) Het Belang van Limburg, 21-06-1934, p. 4.; (12) Het Belang van Limburg, 29-06-1935, p. 5.; (13) Het Belang van Limburg, 15-11-1935, p. 6.; (14) Het Belang van Limburg, 13-05-1937, p. 7.; (15) Het Belang van Limburg, 01-01-1946, p. 4.; (16) Het Belang van Limburg, 20-07-1946, p. 8.; (17) Het Belang van Limburg, 01-01-1950, p. 4.; (18) Het Belang van Limburg, 10-11-1998, p. 24.; (19) Het Belang van Limburg, 03-08-1972, p. 6.; (20) Het Belang van Limburg, 25-04-1946, p. 4.; (21) Het Belang van Limburg, 19-01-1946, p. 2.; (22) Het Belang van Limburg, 12-02-1946, p. 1.; (23) Het Belang van Limburg, 07-04-1946, p. 8.; (24) Het Belang van Limburg, 20-07-1946, p. 3.; (25) Het Belang van Limburg, 04-12-1938, p. 2.; (26) Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, 03-05-1925, p. 1.

Fiche

Adres: 
De Hoogbrugge
Grote Markt 2
Hasselt
Kadastraal nummer: 
1-H-1029-D
Capakey: 
71022H1029/00D000
Naam van het gebouw vroeger: 
De Hoichbrugge, De Hoogbrugge, De Voetboge Camer, Café Majestic
Naam van het gebouw nu: 
De Hoogbrugge
Periode of stijl: 
15de eeuw / begin 19de eeuw
Opdrachtgever: 
1811 - Niklaas Maes-Pierloz (Hasselt 1786-1838)
Stijl: 
neoclassicisme
Eigenaars / Huurders voor 1900: 

- Hendrik Typots, echtgenoot van Maria van Sombreffe

- 1508: Stad Hasselt

- 1547-1645: Hof van Vliermaal

- na 1620: vergaderplaats van de Hasseltse schuttersgilden

- 1780: Stad Hasselt verkoopt aan Jan van Manshoven

- (?): Godfried Hendrik Pierloz (+1811), schoonzoon voorgaande

- (?): weduwe Godfried Hendrik Pierloz

- 1811: zilversmid jeneverstoker Niklaas en Catharina Cecilia Maes-Pierloz

- ca. 1850: beiaardier, organist en koster Sint-Quintinuskerk Gerard en Caroline Pierloz-Droogmans

- (?): dr. Rousseau

Eigenaars / Huurders sinds 1900: 

- 1910-1919: gezin Alexis Pierloz

- 1919: Maria Josephina Loix, weduwe voorgaande en kinderen

- (1929): Bond der Eigenaars en Huurders / De Eigenaarsbond (architect Jos. Deré) (7)

- 1935-1946: banketbakker Giots (13, 14)

- 1946-1972: Louis Goossens X Alphonsine Holtappels (6)

- 1972-1998: Jean Verhuizen X Mariette Bosmans (19)

Vorige functie(s): 

woonhuis / handelshuis

- herberg 

- koffiehuis

- na WOI: café (gelijkvloers)

- (1929): Bond der Eigenaars en Huurders / De Eigenaarsbond (architect Jos. Deré) & Naamlooze Belgische Verzekeringsmaatschappij (tot 1935)

- 01 tot 04-1946: secretariaat Provinciaal Bestuur der Christelijke Volkspartij Limburg - verhuist naar Demerstraat 41 (21, 22, 23)

- 1946: secretariaat Provinciaal Comité B.N.B. (= Belgische Nationale Beweging) (24)

- 16-11-1936 tot 06-01-1946: Patisserie Giots (13, 14, 15) - verhuist naar Grote Markt 17

- 30-04-1946 (opening) tot 12-1998: café Majestic (6, 18, 20)

Huidige functie: 

woonhuis / handelshuis

2016: boetiek Massimo Dutti (vanaf 1999)

Beschrijving buitengevel: 

1975 - Z.g. huis "De Voetboge Camer", vroeger ook "Die Hoichbrugge" (XIV); oorspronkelijk de plaats waar het vlees gekeurd werd; van 1542 zetel van het Hof van Vliermaal, sinds XVI lokaal der schuttersgilden. Oorspronkelijk een houtconstructie, gedeeltelijk versteend in 1620; in 1780 door de stad verkocht, en in XIX verbouwd in neoclassicistische stijl door M. Maes-Pierloz; thans als café ingericht. Breedhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen onder gebogen zadeldak (kunstleien) met twee dakkapellen. Bakstenen gebouw met een bepleisterde en beschilderde lijstgevel. Geblokte hoekbanden aan beide uiteinden der gevel en aan het risaliet in de middentravee, dat bekroond is met een driehoekig fronton met oculus en gekorniste lijst. Rechthoekige vensters met kordon vormende lekdrempels. Gewijzigde benedenverdieping. Houten kroonlijst met tandlijst. Zijgevels met aandaken. (2)

Verbouwingen: 

- 1570: aanbrenging stadswapen

- 1620: vernieuwing voorgevel

- maart 1722: herbouwing in steen en catsysteen door meester-metselaar Daniel Verstraeten, op bevel van Spierrelet, drossaard van Vogelsanck

- 1811: verbouwing in neoclassicistische stijl door Niklaas Maes-Pierloz

- 1964: plaatsen van grote ramen gelijkvloers

- 1999: verbouwen van handelspand, in opdracht van M&D Benelux nv Gent

- 2012: bestemmingswijziging op verdieping 2 van appartement naar stockageruimte en personeelsruimte horende bij de handelsuitbating, in opdracht van Massimo Dutti Belux nv Brussel, naar ontwerp van Architects International Antwerpen

Algemeen: 

- burgerhuis

- gesloten bebouwing

- perceelgrootte: 240 m2

Beschermd: 
Datum van erkenning: 13.10.1980
Datum van publicatie: 29.10.1980

Referenties

Menigeen die gezellig van een frisse pint of een verwarmende koffie zit te genieten in deze gekende...
pp. 41-46 Die Hoichbrugge , Hoogbrugge , later Voetboge camer (58) behoort eveneens tot de oudste huizen...
Tussen Kerstmis en Nieuwjaar gaat één van de meest typische cafés op de Hasseltse Grote Markt definitief...
52 waardevolle Hasseltse gebouwen en monumenten (1977)
Titel: 

52 waardevolle Hasseltse gebouwen en monumenten (1977)

Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1977
Cover: 
Einde van een monument / Donderdag verkoop inboedel café Majestic (1998)
Titel: 

Einde van een monument / Donderdag verkoop inboedel café Majestic (1998)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
10/11/1998
Pagina('s): 
24
Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 
Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)
Titel: 

Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)

Ondertitel: 
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen
Plaats van uitgave: 
Gent
Jaar van uitgave: 
1981
Cover: 
Legendarische uitbaatster van café Majestic overleden (2013)
Titel: 

Legendarische uitbaatster van café Majestic overleden (2013)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
03/04/2013
Pagina('s): 
38
Downloads

Legendarische uitbaatster van café Majestic overleden (2013)

PDF icon Download (378.65 KB)

Overlijdensbericht Alphonsine Holtappels (2013)

PDF icon Download (720.66 KB)

Overlijdensbericht Louis Goossens (1987)

PDF icon Download (92.95 KB)

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...