de Schiervellaan - uit: Onze straatnamen: de Schiervellaan (1959)

Description

(de Schiervellaan … dertig jaar geleden! Vele Hasselaren zullen nog wel ons Elfde Linieregiment en de lommerrijke wandellaan herkennen. Op de voorgrond de sporen van de stoomtram.)
 
In onze vorige bijdrage werd reeds medegedeeld dat de eerste steenlegging van de rijwegen onzer wandellanen plaats greep op 5 september 1849.
 
Buiten deze rijwegen waren er lommerrijke wandelwegen en plantsoenen voorzien, ontworpen door architect Spaak uit Brussel.
 
Op die dag was Hasselt in feeststemming! De toen zeer gekende volksdichter Jan Vandenrijken uit de Goudbloem wijdde aan deze heuglijke gebeurtenis een gedicht van niet minder dan twee en negentig regels opgedragen aan “Borgemeester, Scheepenen en Raet”.
 
Men was met de werken begonnen aan de Luikerpoort in de richting van de Kuringerpoort en in zijn feestrede deelde raadslid de Corswarem mede, dat de naam “Leopoldplein” ter ere van onze eerste koning zou gegeven worden aan het mooie plantsoen, dat thans nog bestaat in zijn nagenoeg oorspronkelijke toestand.
 
De naam “de Schiervellaan” werd tezelfdertijd gegeven aan de hierop aansluitende wandellaan, ter ere van de toenmalige gouverneur der provincie, baron de Schiervel, voor de toegenegen steun en levendige belangstelling welke hij steeds aan onze stad betoonde. Gouverneur de Schiervel die aanwezig was op deze plechtigheid was ten zeerste ontroerd voor de eer die hem aldus werd aangedaan en bedankte des anderendaags per brief het stadsbestuur voor deze blijk van genegenheid.
 
Lodewijk de Schiervel werd op 10 februari 1783 geboren te ’s Graven-Voeren. Tijdens het Frans bewind, onder Napoleon was hij maire van Noorbeek (Ned. Limburg). Onder het Hollands bewind werd hij burgemeester van Opoeteren; in 1830 was hij burgemeester van Rotem. Hij werd gekozen tot lid van het Nationaal Congres voor het district Roermond; werd later lid van de Senaat en vervulde er een tijdlang de functie van voorzitter. In 1837 werd hij benoemd tot Gouverneur der Provincie Oost-Vlaanderen en dit in een zeer kritische periode daar de Oranjegezinden in Gent destijds nog zeer actief waren. Als blijk van waardering voor zijn voorzichtig en verzoenend optreden aldaar werd hij vereerd met de titel van baron in 1842.
 
Tenslotte werd de Schiervel benoemd tot Gouverneur der Provincie Limburg op 12 mei 1843 en vervulde dit ambt tot 24 juni 1857. Als gouverneur onzer provincie ijverde hij vooral voor de verbetering van het wegennet, de ontginning van woeste gronden en de bevordering van het volksonderwijs.
 
Hij overleed op 4 november 1866 te Rotem op het kasteel “Ommerstein”.

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...