Familie Briers – uit: Familiekroniek Briers (1984)

Description

Een naam die we in onze provincie veelvuldig aantreffen is de naam Briers, afgeleid van het beroep «brieder» of brouwer. We vonden hem reeds te Hasselt in 1414, als er sprake is van Jan Brieders. In 1431 woonde er te Kuringen een Philippus Brieders en in 1455 een Dyrick Breyders te Herkenrode. Briersstammen vindt men thans te Diepenbeek. Zonhoven, Sint-Truiden, Heusden, Lummen, Stevoort, Wellen. Beverst, Alken en Herk-de-Stad. Alhoewel het praktisch onmogelijk is dat deze familienaam op één plaats zou ontstaan zijn, toch is het ons opgevallen dat de bakermat van de Briersen in de streek van of zelfs in Hasselt te zoeken is. Immers de familie Briers uit Lummen en Heusden stamt uit Kermt en Kuringen, deze uit Bilzen en Hoeselt komen uit Wellen en Alken en die van Herk-de-Stad zijn afkomstig van Stevoort. Het is dan ook niet moeilijk te besluiten dat een deel van de grote Limburgse Briersfamilie aan elkaar verwant is, al is het dan dikwijls «in het zevende knoopsgat», zoals men zegt.

Die mening wordt echter niet gedeeld door de «Erenfesten Heer Gerardus Briers», de zoon van Arnold Briers, schepen van de hoge justitie van het graafschap Loon. In 1770 maakte hij zich o.a. boos omdat de echtgenote van Francis Duys, rentmeester van de armentafel van Hasselt, het had aangedurfd bij een feest haar huis te versieren met het wapen van deze voorname heer. Gerardus Briers, een voorzaat van de familie Briers de Lumey, die thans op de «burcht» te Lummen woont en waarvan Henri Briers, beter gekend onder zijn schrijversnaam Georges Virrès, één der voornaamste figuren was, schreef een brief naar de «Conseil Privé» te Luik. Hij verklaarde hierin dat de echtgenote Duys, nl. Maria Catharina Briers, de dochter van apotheker Briers en van Barbara van Gindertalen uit Brussel, met zijn geslacht niets anders gemeen had dan de familienaam, dat er geen enkele verwantschap bestond en zij dan ook geen recht had zijn blazoen te voeren. Op deze aantijging antwoordde haar man, Francis Duys, het volgende: «Verklaerende en protesterende dat het plaetsen van het wapenschild door sijne order niet en is geschiet, maer dat geburen 't selve gedaen hebben, waerschijnlijck uyt eenen grote iver en zonder reflexie, in de meinung dat de jouffrauws des comparants huysvrouw, omdat haere naem is Briers, ook moest voeren de selve wapen van de familie van de voorscreven heer Gerardus Briers. Oversulx verclaerende dat het stellen der wapens door de geburen gebeurd is: mits hij content sijnde is, met de wapenen hem en sijne familie competerende».

Aan familiewapens hadden de Briersen trouwens geen gebrek. Zo voerde Ghijsbrecht Brieders uit Brustem reeds in 1441 een wapen met drie bierhammen op. De Hasseltse tak voerde drie blauwe of rode palen met in een schildhoofd drie kuipershamers, die in feite het sprekende deel van het wapen uitmaken. In en rond Sint-Truiden voerde de familie Briers een soortgelijk wapen, maar dan gebroken met een blauwe dwarsbalk. Dit laatste was vermoedelijk het embleem van Willem Briers, koster en organist van de Onze-Lieve-Vrouwekerk en die in 1628 het volgende contract afsloot met de stadsmagistraat: «- In den lersten sal den voorschreven Willem gehouden zijn het uurwerck op te winden ende loffelijck te regelen. - Ten twieden zal hij moeten steken alle maenden een nieuw liedeken ende dat naer tijt ende saisoene. - Ten derden sal hij ook moeten spelen alle saterdagen van elf tot twelf uren, instelijck op alle kermissen ende processien, solemnele feestdagen der Minnebroeders, feesten der schutterijen ende generalijck wanneer de heeren burgemeesters 't selve sullen jugeeren en bequaem oordeelen».

Onze Willem kreeg hiervoor 50 gulden per jaar. Arm was hij niet, want toen hij in 1639 overleed, ontleende de stad Sint-Truiden aan zijn erfgenaam de som van 250 gulden. De andere Briersen deden het ook niet slecht, want regelmatig vinden wij ze in de oude schepenregisters terug als schepen en burgemeester van hun gemeente, waar ze als boer, pachter, molenaar of herbergier hun brood verdienden.

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...