Familie (de) Sigers – uit: Familiekroniek Sigers (1986)

Description

Vele Hasselaren kennen nog het «Sigershuis» thans bejaardentehuis «St.-Elisabeth» aan de Demerstraat te Hasselt. De oudste gekende stamvader van deze familie is een zekere Jan Sigers, overleden te Hasselt in 1464. De familie Sigers was een juristengeslacht dat zowel in de Edele Leenzaal van Kuringen, de schepenbank van Vliermaal als in het Hasseltse Stadsbestuur belangrijke functies heeft vervuld. Reeds in de XVe eeuw was Sigers griffier van de Leenzaal en sedert 1650 monopoliseerden zij deze functie; Jean Sigers, zijn zonen Nicolas Gerard en Jan Rumold, die het ambt overliet aan zijn zoon Ferdinand Gerard, die het op zijn beurt overliet aan zijn zoon Paul-Jean-Joseph.

Ferdinand Gerard Sigers werd te Hasselt gedoopt op 8 september 1685 als zoon van Jan Rumold, licentiaat in de Rechten en Margaretha de Horion. Zoals zijn vader en grootvader studeerde hij rechten. Daartoe liet hij zich inschrijven aan de Universiteit te Leuven in de pedagogie het Varken. Bij commissie van 23 mei 1722 werd hij secretaris van de Leenzaal van Kuringen en enkele maanden later, op 10 juni, verleende de Prinsbisschop hem een nieuwe commissie, ditmaal voor een ambt bij het Hooggerecht van Vliermaal, waar hij Jan Bourinx van St.-Truiden opvolgde. Hij huwde met Barbara Grouselier, huwelijk dat door Prinsbisschop Jozef Clemens van Beieren op 24 mei 1722 in Bonn werd ingezegend. Ferdinand Gerard Sigers stond in hoog aanzien bij de vorst, want deze benoemde hem tot zijn titulair raadsheer en verleende hem de toelating zich voortaan «de Sigers» te noemen. In 1763 trad hij af ten voordele van zijn zoon Jean Guillaume Ferdinand en in 1755 had hij de functie van griffier van de Leenzaal aan zijn zoon Paul overgelaten.

Jean Guillaume Ferdinand voornoemd werd te Hasselt gedoopt op 18.10.1739. Bij commissie van 14.02.1763 verleende het kapittel van St.-Lambert «sede vacante» hem een schepenstoel bij het Hooggerecht van Vliermaal. Omdat hij nog geen 25 jaar was, moest het kapittel hem hiervoor een dispensatie verlenen. Hij heeft deze functie uitgeoefend tot aan de opheffing van het Hof in 1796. Intussen huwde hij met Elisabeth Stellingwerff, dochter van Jacques en Maria Stox en was hij verwant aan heel wat vooraanstaande families, zoals van Hulst, Van den Dweye, Vossius, Caproens, Palmers e.a.

Zoals wij reeds schreven werd het huwelijk Sigers-de Groselier ingezegend door Prinsbisschop Jozef-Clemens van Beieren, die man was de 92ste bisschop van Luik (1694-1723) keurvorst-aartsbisschop van Keulen, groot-provoost van Berchtesgaden, bisschop van Regenburg en Freising; broer van Max Emmanuel, landvoogd der Nederlanden. Ten gevolge van de Spaanse Successieoorlog werd hij uit Luik verdreven; pas in 1714 kreeg hij zijn vroegere waardigheid terug. Ook botste hij regelmatig met zijn eigen onderdanen omwille van zijn absolutistische opvattingen.

Vermeldenswaard is, dat de grafsteen van de Familie Sigers nog te zien is in de tuin van het Begijnhof van Hasselt.

Als wapen voerde deze familie «in blauw een zittende (staande) eenhoorn, die in een gulden put kijkt.»

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...