You are here

Familie Goetsbloets

Description

Wapen: van zilver ingebogen gekousd van goud, beladen met drie schilden van keel.

De naam Goetsbloets wordt reeds in 1454 vermeld in de Hasseltse archieven. Na de Beeldenstorm van 1567 werden niet minder dan zes gezinshoofden Goetsbloets gerepertorieerd. Drie onder hen waren gouverneur geweest van hun ambacht en een, die een strafboete opliep, had in de stadsraad gezeteld als gezworene. Tot die familiale kring hoorde ook Maarten Goetsbloets, schepen van Hasselt, overleden in 1564. Het zijn waarschijnlijk zijn zonen Niklaas en Joachim Calenus die pastoor waren van Peer, respectievelijk van 1579 tot 1586 en van 1586 tot 1608. Een andere zoon Maarten, religieus uit de norbertijnenabdij van Middelburg, stond hen bij als kapelaan.

Twee stammen Goetsbloets, wier verwantschap niet precies kon achterhaald worden, bloeiden in Hasselt in de 17de en de 18de eeuw. Wegens het veelvuldig voorkomen van dezelfde voornamen, bleven verschillende vragen vooralsnog onopgelost; andere fragmenten wachten op aansluiting.

De oudst gekende voorvader van de eerste stam, Jan Goetsbloets senior, testeerde in 1533. Hij liet aan zijn zoon Jan Goetsbloets alias Weyens de craem, het gewonnen lijnwad en alles wat lijnen laeken aangaat. Deze zoon was als kremer gevestigd in de Nieuwstraat. De derde opeenvolgende naamdrager met de voornaam Jan, trad in het huwelijk met Maria van Elsrack. Het echtpaar had blijkbaar drie zonen, Frans, Hendrik en Jan IV.

Frans Goetsbloets, die in 1609 geboren werd, trouwde met Christina Nulens. Dit echtpaar had tien kinderen die tussen 1636 en 1649 ten doop gedragen werden in de Sint-Quintinuskerk. De oudste dochter Maria, geboren in 1636, werd de echtgenote van Tilman van Oppuyn. De zoon Frans jr. Goetsbloets, geboren in 1640 en getrouwd met Anna Dirix, dochter van Willem en Anna Malaix, was bouwmeester in 1678 en burgemeester in 1683. Uit het huwelijk Goetsbloets-Dirix werden o.a. drie dochters geboren: Ida, begijn in Hasselt, Anna, echtgenote van Godfried van der Locht, en Maria-Catharina, echtgenote van Arnold van Schoonbeek. Hendrik Goetsbloets, aangesteld tot bouwmeester in 1680, was waarschijnlijk de in 1649 geboren broer van Frans jr.

Hendrik Goetsbloets, waarvan het bewaard gebleven notarieel protocol loopt van 1650 tot 1679, was hoogstwaarschijnlijk een zoon van Jan III. Uit zijn huwelijk met Agnes Vrancken stamde een zoon Jan, gedoopt op 13 augustus 1634. Deze Jan V trad op 12 november 1657 in het huwelijk met Anna van Quaethoven. Zij schonk hem vier kinderen, waaronder de in 1663 geboren Jan VI en Agnes, echtgenote van Karel de Mortara.

Jan IV Goetsbloets (1617-1677), zoon van Jan III, bewoonde 'de Pauw' in de Nieuwstraat en baatte er een ververij uit. Hij was getrouwd met Catharina van der Locht, een zuster van de edelsmid Steven, en vervolgens met Elisabeth Vannes. Jan IV stelde zijn testament op in 1673; zijn erfenis werd in 1679 verdeeld en pas in 1693 geregistreerd. Uit zijn eerste huwelijk werden tien kinderen geboren, waaronder drie zonen. De jongste zoon Hendrik werd zilversmid. De tweede zoon Steven, die met zijn echtgenote Elisabeth Vrancken een zoon Frans had, nam de ouderswoning en de lakenververij over. De oudste zoon Godfried zette de stam verder.

Deze Godfried won uit zijn huwelijk met Catharina Persoons een zoon Hendrik, die huwde met Agnes Bormans. Het is met de zoon Godfried van dit laatste echtpaar dat een lange notariële traditie van start ging in 1756. Naast zijn notarispraktijk, die met de aankomst van de Fransen stopgezet werd, was Godfried Goetsbloets werkzaam als rentmeester van het gasthuis en van de armentafel van 1758 tot 1767 en als bouwmeester van de stad Hasselt van 1770 tot 1779. Godfried Goetsbloets was te Hasselt op 7 maart 1750 in het huwelijk getreden met Maria-Catharina van Caulil. Verschillende kinderen van dit echtpaar werden in de Sint-Quintinuskerk begraven tussen 1771 en 1785.

Michel-Libert Goetsbloets, in Hasselt gedoopt op 1 augustus 1763 als zoon van het echtpaar Goetsbloets-van Caulil, startte zijn loopbaan als procureur bij het Geestelijk Hof in Luik in 1787. Hij werd in 1805 door de Fransen benoemd tot notaris ter standplaats Hasselt. De informateurs van koning Willem I hadden weinig op hem aan te merken; hij beschikte over een inkomen van over de 4000 gulden. Michel-Libert Goetsbloets was op 28 november 1796 getrouwd met Anna-Maria Rinck, dochter van Jacob en Maria-Jozefa Gillis.

Hun oudste zoon Jacob-Gustaaf-Godfried, geboren op 11 november 1797, promoveerde als doctor in de rechten in Luik en werd in 1834 benoemd tot rechter bij de rechtbank van eerste aanleg in Hasselt, een functie die hij bleef bekleden tot in 1867. Hij zetelde in de gemeenteraad van 1851 tot 1875. De jongere zoon, Simon-Antoon, geboren op 12 juni 1800, nam in 1831 de notarisstudie van zijn vader over. Hij kocht 'de Arent' in de Kapelstraat en vestigde er zijn kantoren. Hij was kiesgerechtigde voor de Senaat, evenals zijn twee zonen geboren uit zijn huwelijk met Caroline-Amélie Beckers. Deze twee zonen, Isidoor-Michel en Ernest-Jozef, volgden hun vader op als notaris, de eerste van 1859 tot 1885 en de tweede van 1885 tot 1901. Ernest-Jozef was bovendien burgemeester van Hasselt van 1884 tot 1895.

Met Werner Goetsbloets, zoon van Ernest-Jozef Goetsbloets en van Hermélie Marschal, bekleedde een vijfde opeenvolgende generatie het notarisambt van 1901 tot 1935. Uit zijn huwelijk met Jeanne Villers, werd echter enkel een dochter geboren, Anne-Marie. De notariële traditie werd dan verder gezet door zijn schoonzoon Etienne Hage van 1935 tot 1962, en vervolgens reeds door twee bijkomende generaties, die bij Koninklijk Besluit van 18 april 1953 de toelating verkregen de naam Goetsbloets aan de hunne toe te voegen.

Bij de tweede stam werd de voornaam Niklaas door vijf opeenvolgende generaties in ere gehouden. De stamvader Niklaas I was getrouwd met Gertrudis Duyfkens, uit wiens hoofde zijn afstammelingen aanspraken konden laten gelden op de door de gebroeders Jan en Hendrik Duyfkens gestichte studiebeurzen. Zijn zoon Niklaas II trad tweemaal in de echt, eerst met Gertrudis Blaesen en vervolgens met Oda Veltens. De zoon uit het eerste huwelijk droeg de voornaam Niklaas, die hij aan zijn zoon en aan zijn in 1600 geboren kleinzoon doorgaf.

Uit het tweede huwelijk van Niklaas II Goetsbloets stamt Jan. Met Anna Greven won hij vier zonen: Niklaas, Arnold, Antoon en Jan. Mogelijk is het die zoon Arnold die de echtgenoot werd van Catharina Roebben. De dochter Catharina van het echtpaar Goetsbloets-Roebben trouwde in 1604 met Arnold van Ryckel uit een edelsmedengeslacht en hun zoon Arnold werd de man van Anna van Sengelbeeck, dochter van Hendrik en Catharina Jaupen. Deze Arnold II was eigenaar van 'de Munthamel' in de Maastrichterstraat, hetgeen laat vermoeden dat hij munter was. Zijn zoon Arnold III was alleszins gezel van de Hasseltse Munt. Het is hoogstwaarschijnlijk Arnold II, die in 1624 prins was van de Hasseltse rederijkerskamer De Roode Roos en die, samen met zijn opvolgers Peter Caproens en Hendrik Puts, een regentenstok schonk.

Een andere zoon van het echtpaar Goetsbloets-van Sengelbeeck, Gillis, gedoopt in Hasselt op 2 maart 1612, werd een bedreven edelsmid, die in 1645 het oudershuis 'de Munthamel' overnam. Nadien ging hij zich vestigen in 'de Gulden Berch' in de Persoonstraat. Gillis Goetsbloets trouwde in Hasselt op 8 januari 1640 met Anna-Cornelia van Hilst, dochter van notaris Jan-Michiel en Maria Wynrox. Uit dit huwelijk werden zeven kinderen geboren tussen 1639 en 1652, waarvan de zes overlevenden op 17 januari 1666 door hun vader ontvoogd werden voor de Hasseltse schepenen. Na het overlijden van Anna-Cornelia van Hilst hertrouwde Gillis Goetsbloets in Hasselt op 21 juli 1666 met Maria van den Bergh. Dit tweede huwelijk werd gezegend met een zoon Hendrik, geboren in 1667. Van Gillis Goetsbloets bewaart men een register dat hij in 1662 aanlegde, blijkbaar na zijn weduwschap, en dat hij bijhield tot kort voor zijn overlijden. Hierin noteerde hij alle ontvangsten in zilverspeciën, die zijn klanten hem toevertrouwden. Dat register bevat een schat aan informatie over zijn productie en zijn cliënteel. Gillis Goetsbloets merkte zijn werken met de letters AE, die verwijzen naar de Latijnse vorm van zijn voornaam Aegidius.

Jan Goetsbloets, de in 1642 geboren zoon van Gillis en Anna-Cornelia van Hilst, was als muntmeester verbonden aan de Antwerpse Munt. Uit zijn huwelijk met Anna-Maria de Licht sproot een zoon Peter, die eveneens muntmeester werd in Antwerpen, waar hij in 1736 overleed. Zijn weduwe bekwam op 25 juli 1744 van keizerin Maria-Theresia adelbrieven voor haar en haar drie kinderen, met terugwerkende kracht op haar overleden echtgenoot. Het ingebogen gekousd wapen met de drie schildjes werd verleend ter gelegenheid van die verheffing in de adelstand (nvdr: in Hasselt is er geen spoor van wapengebruik door een Goetsbloets). Deze geadelde tak stierf uit in 1871.

Arnold Goetsbloets, de in 1644 geboren zoon van Gillis en Anna-Cornelia van Hilst, werd edelsmid zoals zijn vader. Hij huwde op 29 juni 1666 met Christina Joris, dochter van Hendrik en Christina Hauwen. Zij schonk hem negen kinderen tussen 1667 en 1685. Vanaf 1666 huurde hij 'in het Spiegelken', de goudsmidwinkel van wijlen Niklaas Sigers. Hij kon het hele pand opkopen in 1667. De klachten die door ontevreden klanten ingediend werden, en vooral de processen waarin hij van diefstal en van valsmunterij beschuldigd werd, getuigen dat Arnold Goetsbloets met zware moeilijkheden te kampen had. Zijn afstammelingen verlieten Hasselt en gingen onder de naam Goetsbloets alias Bonsangue hun geluk elders beproeven. (JJvO-WC)

Uit: Oog in Oog (2003), pp. 175-180.

Fiche

Naam: 
Familie Goetsbloets
Benaderende periode van: 
15de eeuw e.v.

Referenties

p. 52 Een der oudste Hasseltse families is zeker de familie Goetsbloets. Reeds in 1476 is er sprake van...
Limburgse families en hun wapen (1984)
Titel: 

Limburgse families en hun wapen (1984)

Ondertitel: 
Deel 3
Plaats van uitgave: 
Hasselt-Tongeren
Jaar van uitgave: 
1984
Oog in Oog (2003)
Titel: 

Oog in Oog (2003)

Ondertitel: 
Hasseltse familieportretten en -objecten uit de 17de en 18de eeuw (tentoonstellingscatalogus)
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2003
Cover: 
Downloads

Overlijdensbericht Anne-Marie Goetsbloets (1987)

PDF icon Download (70.49 KB)

Overlijdensbericht Baudouin Hage Goetsbloets (2007)

PDF icon Download (20.95 KB)

Overlijdensbericht Etienne Hage (1988)

PDF icon Download (51.7 KB)

Overlijdensberichten Werner Goetsbloets (1956)

PDF icon Download (874.22 KB)

Stamboom GOETSBLOETS / 1ste tak - uit: Oog in Oog, p. 176

PDF icon Download (8.38 KB)

Stamboom GOETSBLOETS 1ste tak - uit: Oog in Oog, p. 176

Stamboom GOETSBLOETS / 2de tak - uit: Oog in Oog, p. 178

PDF icon Download (6.62 KB)

Stamboom GOETSBLOETS 2de tak - uit: Oog in Oog, p. 178

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...