Familie Roelants - uit: Het Algemeen Belang der Provincie Limburg (1892)

Description

04-06-1892: RYCKHOVEN - Ziehier de lijkrede uitgesproken op het graf van den betreurden heer Frans Roelants:

MIJNE HEEREN,

In naam der inwoners dezer gemeente stuur ik een laatst vaarwel aan hem, die ons zoo dierbaar was. M Frans Roelants geboren op 't kasteel van Stevoort den 29 Januari 1873, deed zijne eerste studiën in het St-Jozefs Collegie te Hasselt, waar hij zich onderscheidde door zijnen ijveren zijne godsvrucht. Vervolgens ging' hij naar het St. Servatius-College te Luik, doch weldra dwong hem zijne zwakke gezondheid naar het ouderlijk kasteel terug te keeren. Eenieder hoopte, dat de frissche buitenlucht hem weldra zijne vroegere krachten zou terug geven en men meende zelfs dat alle gevaar geweken was toen men hem zag op jacht gaan, dikwijls eenen omweg makende, om aan boer of werkman een vriendelijk gesprek of een minzaam woord te kunnen geven en alzoo aller harten winnende door zijne goedheid en vriendelijkheid. Ook was het een harde slag voor eenieder toen Dinsdag zich snel de ijselijke tijding door het dorp verspreidde: «Mijnheer Frans is niet meer!». Neen,hij is niet meer, de edele jongeling, op wien wij, inwoners van Ryckhoven. onze hoop hadden gesteld. Hij is niet meer, hij. in wien het katholiek onderwijs al reeds een beschermer en verdediger vond! Wanneer alles hem hier toelachte, kwam de dood en liet van al die schoone hoop in de toekomst op aarde niets meer dan dit ontzielde lichaam. Te vroeg, helaas! betreuren wij zijn afsterven, doch God heeft het zoo gewild, onderwerpen wij ons aan zijne heilige raadsbesluiten en zeggen wij met Job: De Heer had hem ons gegeven, de Heer heeft hem ons ontnomen, de naam des Heeren zij gezegend.

En gij, arme menschen, indien gij wist hoe hij zich tijdens de koude winterdagen met uw lot bekommerde, indien gij wist hoe hij alsdan bezorgd was, opdat zijne edele ouders u door milde aalmoezen het noodige zouden verschaffen, gij zoudt dezen akker des doods niet kunnen verlaten zonder hem met tranen van dankbaarheid te besproeien. Gij zoudt geen dag laten voorbijgaan zonder voor hem te bidden en tevens den zegen des hemels af te smeeken over zijne edele ouders, die hunne kinderen in zulke gevoelens van godsvrucht en naastenliefde opvoeden.

Droogt uwe tranen af, gij allen die hem zoo lief had,bij de gedachte dat hij reeds de vreugde des Heeren is binnen getreden. Dit verzekert u zijn godvruchtig leven, dit verzekert u zijne liefde tot den arme, en dit verzekert u vooral de devotie tot de Allerheiligste Maagd Maria, tot versiering van wier altaar hij nog onlangs bloemen en planten liet aanbrengen.

Mijnheer Frans, geen vergankelijke aardsche pracht omgeeft thans uw stoffelijk overschot slechts duurzame vriendschap, tegen dewelke bloemenkransen niet kunnen opwegen. Ontvang Mijnheer Frans, ons laatst en smartelijk vaarwel; vaarwel tot wederziens hierboven!

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...