Godsheide - uit: Godsheide en Malpertuus / Warm aanbevolen (2013)

Description

p. 4

Godsheide, Vossenberg en Wolske

Tot het einde van de jaren 1930 was Godsheide een aaneengesloten gehucht van Hasselt, dat zich uitstrekte van de Borggravevijvers tot de Pietelbeekstraat en van de Bosstraat tot aan de Bokrijkse Heide. Op de schets Godsheide in de jaren 1930 is duidelijk zichtbaar dat Godsheide een eenheid vormde: de huidige Kiezelstraat en Kleinstraat kenden hun vervolg in de Zandstraat en de Berenbroekstraat. In de loop der jaren viel Godsheide uiteen in drie delen: het centrum, wijk Malpertuus en wijk Wolske.

pp. 5-7

Dorpskern

De dorpskern bevindt zich ter hoogte van de Kiezelstraat, met de kerk Onze-Lieve-Vrouw van Bezoeking (1853), de pastorij (1851), het parochiecentrum (1946), dat na uitbreiding door de stad Hasselt ‘ontmoetingscentrum’ werd (1995), en met de hoofdvestigingsplaats van de Vrije Basisschool Godsheide. Er is een jaarlijkse processie tijdens Godsheide Kermis op de zondag volgend op 18 juli.

Verder lopen in de kijker: de jaarlijkse herdenking van de slachtoffers van de ramp met het gekantelde vlot op 14 februari 1941, de succesvolle werking in het voetbal van de jeugd- en volwassenenreeksen van Godsheide V.V., de schoolfeesten, de oma- en opanamiddagen, de circusvoorstellingen en boekenbeurzen van de lagere school, de jaarlijkse muziekfeesten in september en de concerten van Harmonie Demergalm, de tweewekelijkse samenkomsten van Scouting Godsheide en hun jaarlijks kamp, de wekelijkse repetities van het koor Margoda en de talrijke organisaties van de plaatselijke verenigingen KVLV, KWB en Ziekenzorg CM.

GODSHEIDE

Wie de naam Godsheide hoort of leest, denkt aan heide van God. Maar de naam Godsheide komt ergens anders vandaan.

Godsheide ligt historisch gezien op de grens tussen Hasselt, dat in de middeleeuwen behoorde tot het graafschap Loon, en Diepenbeek, dat aan het hertogdom Brabant toebehoorde. Godsheide werd vroeger geschreven als Goetschey – Goedscheyde – Goetsche en nog later als Godschey. In het plaatselijk dialect wordt dat uitgesproken als Godske. Dat woord bestaat uit twee delen: goed of god en schei of scheide. De meest waarschijnlijke invulling voor god of goed is domein. Schei betekent grens of scheiding. Godsheide betekent dus scheiding tussen twee domeinen (Hasselt en Diepenbeek). Deze oude benaming vindt waarschijnlijk haar oorsprong in een vroegere grensafpaling.

Sommigen zien een andere plausibele verklaring voor scheiding van het goed, namelijk in de betekenis van scheiding van de grond. Grond verwijst daarbij letterlijk naar de aard van de bodem: zand of leem. Dat was een belangrijk onderscheid voor de landbouw. De Demer, die in Godsheide Hasselt binnenstroomt en de gemeente in Kuringen weer verlaat, vormt immers de scheidingslijn tussen de Kempense zandgrond in het noorden en de Haspengouwse leemgrond in het zuiden.

Dat de betekenis nooit heide van God was, blijkt uit een andere plaatsnaam, namelijk oude Godsheyder Heyde. Het is niet logisch dat men tweemaal het woord heide zou gebruiken in een plaatsnaam.

In de zitting van 14 mei 1952 legde het schepencollege de officiële schrijfwijze Godscheide vast, omdat dit de meest gangbare was en de etymologische betekenis zoveel mogelijk eerbiedigde. Dat de parochie uiteindelijk de benaming Godsheide kreeg, mag als een verdienste van pastoor Renquet beschouwd worden. In 1958, drie jaar na zijn aanstelling als parochiepriester, wist hij het gemeentebestuur van deze benaming te overtuigen, gesteund door zijn parochianen. Hij verwees naar de schrijfwijze die door de voorgaande parochiepriesters werd gebruikt en die zijn oorsprong vond in de tekst op het kerkwijdingdocument uit 1858. Dit document werd door de toenmalige parochiepriester Cuypers in het parochiearchief bewaard en luidt als volgt:

Ja, ’t oude Godscheydt zal voortaan
Godsheide in onze geschriften staen.
Want hier is zichtbaar Godes hand
Die alles zoo spoedig bracht tot stand.
Wij hadden niets, wij waren niets

En zeg mij nu ontbreekt er iets.
Godsheide staert dan ’t hert omhoog
Want over u waekt ’s hemels oog.

Recent toegevoegd

Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...
1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...
In 2013 werd beslist om de stads- en OCMW-diensten samen te gaan huisvesten in een nieuw...
Een stad besturen kan niet zonder ambtenaren: mensen die het beleid uitvoeren, die dagelijks zorgen dat...
Nadja Vananroye was van 2012 tot 2016 OCMW-voorzitter en schepen van welzijn, gezin en senioren. Van...