You are here

Het Haasken (Lombaardstraat)

Description

Het Haeske of Den Haes aan de Lombaardstraat heette eertijds Het Bycaer.

In de 15de eeuw diende het huis tot stadsbrouwerij. De uitbating van deze brouwerij gebeurde door de stad zelf, die ook het bieraccijns van de privébrouwerijen opstreek. Dit was was voor de brouwers een zware mededinging. Het bieraccijns was nu eenmaal voor de stad een van de voornaamste inkomsten. Het gebouw was toen nog geheel van hout en leem. Pas twee eeuwen later werd het van steen opgetrokken.

Op 12 februari 1716 werd het pand de eigendom van Michiel Hoelen uit Diepenbeek. Hij kreeg bij de verbouwing van het huis onenigheid met de eigenaar van Het Gulden Vercken aan de Demerstraat. Herman Hoelen, zoon van Henricus en schepen van Diepenbeek, verbouwde het huis in 1760 van steen. Daarbij kreeg hij onenigheid over de scheidingsmuur met dokter Willems, eigenaar van De Scherpesteen. In 1789 was Joannes Schouterden de eigenaar van het huis; hij is de laatste bezitter die in de gichtregisters wordt vermeld.

De weduwe Maris hield er in 1866 een herberg. Daarna woonden er achtereenvolgens Paul Vliers, Ferdinand Willems (die het huurde van de weduwe van Leo Houben) en Frans Huysmans-Telen.

* "Het (nvdr: = beluik) werd in 1890 gebouwd in opdracht van zakenman Paul Vliers, die op het einde van de vorige eeuw in de Lombaardstraat de afspanning het Haaske uitbaatte. Het Haaske was een rustplaats voor paarden en koetsiers, die er na een soms lange en vermoeiende tocht aan de havertrog of aan de tafel konden aanschuiven. In de afspanning werkten een 5-tal mensen. En Paul Vliers, die een sociaal voelend man was, besloot om voor zijn werkvolk 5 huisjes te bouwen in zijn eigen achtertuin, achter zijn woning in de Minderbroedersstraat 16." (4)

* 1896: "Studie van Mter Portmans, notaris te Hasselt. / Verkoop van een schoon commerciehuis te Hasselt / Donderdag 15 October 1896, om 2 uren namiddag, te Hasselt, ten koffiehuize “Het Haasken”, op de Lombaardstraat, zullen de erfgenamen Codron en Remouchamps ten meestbiedende door den notaris Portmans verkoopen: Een schoon en groot, bijzonder wel gekalandeerd commerciehuis, in de Nieuwstraat, met poort, cour, hof en groote achterbouwen, inhoudende 8 aren 90 centiaren, palende den heer Louis Vandeput en Madame Wagemans-Willems." (2)

* 1922: "Maandag, 25 dezer ter gelegenheid der groote kermisfeesten zal er om 2 u. een stoet gevormd worden in de Lombaardstraat n° 3 (Het Haasken) van al de maatschappijen der stad, teneinde hulde te brengen aan de weggevoerden van 1916 van Hasselt en omgeving. / Na den stoet plechtige uitdeeling der Herinneringsdiploma's aan de Weggevoerden in Hasselt Palace. / Deze plechtigheid zal opgeluisterd worden door de tegenwoordigheid van den heer Gouverneur der Provincie Limburg, de H.H. Volksvertegenwoordigers van het arrondissement Hasselt en de H.H. Provinciale raadsleden van ’t kanton Hasselt." (10)

* 1937: "(…) Zondag 22 Aug.: Alle V.T.B.-ers moeten dien dag vrij houden om deel te kunnen nemen aan de XVIII Yzerbedevaart. Speciale trein 3e klas 40 fr.; 2e klas 60 fr. Inschrijven: Sekr. V.O.S. «Het Haasken», Lombaardstraat. Tel. 254. (…)" (3)

* 1938: "Belangen van het Rijkspersoneel. / Ten einde het Vlaamsche Rijkspersoneel te groepeeren met het oog op de aanstaande verkiezing der personeelraden van het Rijkspersoneel, werd een algemeen kartel van het Vlaamsch Rijkspersoneel gesticht. / Op 7 Januari 1938 e k., wordt te 19 u.30 in het lokaal «Het Haasken», Lombaardstraat, te Hasselt, een vergadering van dit kartel belegd. / Al de leden van het Vlaamsche Rijkspersoneel, die met hunne belangen bekommerd zijn, worden dringend op deze vergadering uitgenoodigd. / Namens het Kartel. Voor het Vlaamsch Syndikaat, J. S." (5)

* 1947: "Oude vrouw dood gevonden te Hasselt / Dinsdagnamiddag ontdekte men in het huis «Het Haasken» in de Lombaardstraat te Hasselt het lijk van een oude vrouw. Deze vrouw, Thoelen Filomène genaamd, woonde aldaar alleen op een kamertje. De politie werd dadelijk verwittigd en kwam ter plaatse. / Het stoffelijk overschot werd naar het dodenhuisje overgebracht. De politie stelde een onderzoek in." (6)

* 1952: "Openbare Verkoop van Handelshuis te Hasselt / Zaterdag 2 Februari 1952, om 10 uur ten Gerechtshove, zaal van het Vredegerecht, zal Mter John Portmans, notaris te Hasselt, ten overstaan van dhr Vrederechter van het Kanton Hasselt, openbaar aan de meestbiedenden verkopen: / Een goed, welgelegen en renderend Commerciehuis het Café genaamd «Het Haasken», ter plaatse Lombaardstraat, sectie H nr. 1229b des kadasters; groot 2 a. 95 ca. Renende de Lombaardstraat, Mevr Wed. Hoex-Vandenbossche en kinderen, de Gemeente Hasselt, de h. Buntinx-Hoolsteens Henri; Mej. Kellens Lucie en Kellens Caroline; de hr. Berben-Govaerts Ger. Godfr. Christ. / Dit goed is gelegen in het Centrum der stad en in de onmiddellijke nabijheid der bijzonderste handelsstraten der stad, en bevat: / Gelijkvloers: grote inrijpoort, cafézaal en vier dooreenlopende plaatsen, koer, stal en twee kelders. / Op de verdieping: 4 slaapkamers en grote vergaderzaal / Op de tweede verdieping: 2 grote slaapkamers en 2 kleinere slaapkamers en grote zolder. / Voorzien van gas, water en electriciteit. / Te bezichtigen Woensdag, Donderdag en Vrijdag. / Voor plan en inlichtingen zich te wenden ter studie van de notaris." (7)

* 1955: "Te kp pracht. occas. schrijfmachine's met 3-6-12 maand. waarb. A. Degeneffe-Neesen, Lombaardstraat 3, Hasselt T 230.35, Hamelstraat 40, St.Truiden T 73.221." (8)

* 1963: "Jeugdkermis - In het kader van de «Bierfeesten» wordt door het jeugdklubhuis Teeny van zaterdag 31 tot zondag 1 sept. een jeugdkermis georganiseerd in de lokalen van het clubhuis «Het Haasken», Lombaardstraat. / Het programma vermeldt zaterdag te 16 u. een zangfestival voor alle jongeren tot 33 jaar Aan dit zangfeest mogen ook groepen (tot 8 personen) deelnemen. Inschrijvingen moeten voor 28 aug. toekomen in het lokaal Teeny, Lombaardstraat 6, te Hasselt. Te 18 u. zaterdag is er dans en show. Zondagavond te 19 u. danskampioenschap en eindbeurt van het zangfestival." (9)

* 1966: "Gevraagd verkoper-depothouder voor Noord-Limburg voor verkoop van schrijf- en rekenmachines, metalen en houten bureelmaterialen. Schrijven: Fa Degeneffe, Lombaardstraat 3, te Hasselt." (12)

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt; (2) Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, 03-10-1896, p. 3.; (3) Het Belang van Limburg, 11-07-1937, p. 5.; (4) Het Belang van Limburg, 15-11-1994, p. 14.; (5) Het Belang van Limburg, 04-01-1938, p. 2.; (6) Het Belang van Limburg, 24-12-1947, p. 1.; (7) Het Belang van Limburg, 12-01-1952, p. 9.; (8) Het Belang van Limburg, 25-12-1955, p. 14.; (9) Het Belang van Limburg, 26-08-1963, p. 10.; (10) Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, 24-09-1922, p. 5.; (11) Het Belang van Limburg, 12-04-1963, p. 13.; (12) Het Belang van Limburg, 12-10-1966, p. 12.; (13) Het Belang van Limburg, 23-03-1968, p. 7.

Fiche

Adres: 
Het Haasken
Lombaardstraat (3)
Hasselt
Kadastraal nummer: 
lag op perceel 1-H-1228-E
Capakey: 
lag op perceel 71022H1228/00E000
Naam van het gebouw vroeger: 
Het Bycaer, Den Haes, Het Haeske, In het Haaske, Het Haasken
Naam van het gebouw nu: 
gesloopt (1967)
Eigenaars / Huurders voor 1900: 

- 1866: wwe Maris

- (1890): Paul Vliers (4)

Eigenaars / Huurders sinds 1900: 

- (?): wwe Leo Houben - verhuurt aan

- (?): Ferdinand Willems

- (?): Frans Huysmans-Telen

- 1954-1967: Arthur Degeneffe-Neesen / Arthur De Geneffe-Neesen (13)

Vorige functie(s): 

woonhuis / handelshuis

- herberg / café In het Haaske, Het Haasken

- 1961: lokalen van jeugdclub Teeny (9)

- 1954-1967: kantoorbenodigdheden A. Degeneffe-Neesen  (8, 11, 12) / De Geneffe-Neesen  (13) - verhuist naar Aldestraat 49

Huidige functie: 

gesloopt (1967) voor de bouw van Administratief Centrum (AC) Groenplein

Algemeen: 

- oud kadasternummer: 1-H-1229-B (7)

- perceelgrootte: 2 a. 95 ca. (7)

Multimedia

Referenties

p. 229 Het Haeske of Den Haes heette eertijds Het Bycaer . In de 15de eeuw diende het huis tot...
A. De Geneffe-Neesen opende te Hasselt nieuwe show-room voor kantoorbenodigdheden (1968)
Titel: 

A. De Geneffe-Neesen opende te Hasselt nieuwe show-room voor kantoorbenodigdheden (1968)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
23/03/1968
Pagina('s): 
7
Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 
Unieke woonvorm in Hasselt bestaat ruim een eeuw (1994)
Titel: 

Unieke woonvorm in Hasselt bestaat ruim een eeuw (1994)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
15/11/1994
Pagina('s): 
14

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...