You are here

In het Kempenland (Botermarkt)

Description

Waar dit pand staat, lag in de 16de-17de eeuw de tuin van Den Olifant.

Einde 17de eeuw was het van Nikolaas Sigers-Valentyns. De volgende eigenaars waren: Gilis Moors, Christina Pluymers en erven (tot 1734), Jozef Gielkens (tot 1774), juffrouw Pluymers (tot 1778), notaris Matthys (tot 1807) en Guilliam Smeets (tot 1855). In dat jaar werd de kruidenier Christiaan Martens er de eigenaar van; hij was de broer van Leo-Andries Martens, de baas uit De Boschkar aan de Demerstraat. Na Christiaan Martens werd de winkel gehouden door zijn dochters, van wie een huwde met griffier Hubert Wynants. Toen Christiaan Martens er zijn kruidenierszaak in uitbaatte, werd het huis druk bezocht door de landbouwers uit de omtrek, die er 'Paus Urbanuspillen' kochten tot zuivering van maag en darm.

Na de familie Martens werd het huis gehuurd door broodbakker Thywissen-Bouchet.

Uit: Hasselt intra muros (1989), p. 205.

* 1928: "Zonhoven - Rij-ongeval. - Recht tegenover Pastoorswinning, aan den Beverzak, kantelde Woensdag namiddag de vrachtauto om, waarin zich de suikerbakker Thywissen en zijn zoon bevonden. Beide kwamen er gelukkiglijk met een klein letsel vanaf. Het ongeval, dat aan eene bandbreuk te wijten is, veroorzaakte groote schade aan het voertuig." (3); "Schoon Voorbeeld - Ter nagedachtenis zijner diepbetreurde echtgenoote schonk de heer griffier Wynants een som van duizend fr. aan het Werk der Arme Kerken voor Hasselt en omstreken. Moge dit schoone voorbeeld talrijke navolgers vinden, want de noodwendigheid van dit zoo verdienstelijk Werk is thans zeer groot." (15)

* 1930: "Kwajongerij. - Vrijdag namiddag vermaakten eenige kwajongens zich met vuurpjilen weg te schieten op de Botermarkt. Een dezer trof de zonnetent van den bakker Thywissen, welke in brand schoot en eene prooi der vlammen werd. De politie stelde procesverbaal over het gebeurde op." (4)

* 1931: "Oud-Studentenbond – College / Verl. Maandag had hier voor ’t eerst weer sinds 3 jaar, een vergadering plaats van den bond voor oud-leeraars en oud-studenten aan ons St.-Jozefscollege. (…) Op ontroerende wijze bracht de E.H. Bestuurder Michiels hulde aan de nagedachtenis van zaliger heer griffier Wynants, in leven bestuurslid van onzen bond; toasten werden afgestoken en heildronken ingesteld, nogmaals op den bloei van ons duurbaar College, van het Vrije Katholieke Onderwijs, op het voorspoedig leven van onzen bond, (…)" (16)

* 1937: "Men vraagt Jongen om bakkersstiel aan te leeren. Adres: Stroeken, Botermarkt 14, Hasselt." (6)

* 1945: "Te koop Bakkersoven «Hyernaux», 2 verdiepingen - Botermarkt, 14 te Hasselt." (7)

* 1946: "Gevr. patissier k. zelfstandig werk. 2 a 3 maal in de week; 's voormidd. of 's namiddags nr keuze. Me Stroeken, Botermarkt 14 te Hasselt." (8)

* 1950: "Hier zijn de Namen van de 159 gelukkige Gezinnen! / Donderdag had de trekking plaats van deze grote, kosteloze Rebus-prijskamp, met 250.000 fr. prijzen / (…) 11. Stroeken Paula, Botermarkt 14, Hasselt / 12. (…)" (9)

* 1951: "Op last van dhr. Kranzen, onderzoeksrechter bij het Hasseltse parket, heeft de Gerechterlijke Politie opnieuw een onderzoek ingesteld inzake de moord op bakker Stroeken Gerard uit Hasselt, die gepleegd werd in volle bezetting op 8 Januari 1942. (…) Zolang het gerecht niet zeker is, de dader te hebben ontmaskerd, wordt er steeds op gewaakt, dat het geval niet zou verjaren. (…) Stroeken Gerard was vóór en tijdens de jongste bezetting in het Hasseltse een gunstig gekende pasteibakker. Afkomstig uit Riemst, waar hij op 9 Mei 1907 geboren werd, was hij in ’t huwelijk getreden met Janssens Pauline uit Hasselt. Hij baatte op de Botermarkt een vrij welvarende bakkerij uit, waarin hij geholpen werd door een 22 jarige knecht, B.I.A. uit Hasselt. (…) Nauwelijks hadden de wetsdienaren de kamer achter de winkel betreden, of zij bleven een ogenblik verrast staan, hun blik vastgekluisterd op … het lijk van de bakker in een bloedplas. Uitgestrekt lag Stroeken levenloos op de grond midden een brede bloedplas. Het achterhoofd vertoonde de sporen van verscheidene zware slagen, die wellicht door een hard voorwerp werden toegebracht, en in de rug gaapte een diepe meswonde. (…) Uit de autopsie, die daags na de ontdekking van het lijk door Dr. Haven werd ingesteld bleek, dat de ongelukkige pasteibakker waarschijnlijk bij verrassing eerst werd neergeslagen, na een korte weerstand zieltogend ten gronde is gestort, om daarna door een messteek in de rug te worden gelikwideerd. De dader kon niet anders zijn dan een goede bekende zijn, want hij kon de woning binnendringen zonder braak en de bakker zonder argwaan te verwekken naderen, terwijl deze voor de tafel klaar zat om te avondmalen. Diefstal was daarenboven niet de drijfveer van de moord, want nergens werd ook maar het minste ontvreemd. (…)" (10)

* 1952: "(…) Vrijdag 1 Augustus 1952 te 10 u. op verzoek van Wed. Stroeken zal deurwaarder J. Willems overgaan te Hasselt, Botermarkt, tot de openbare verkoop van: Oven Pieters - Wafel-oven Depasse - zonnetent - slaapkamer - tafels - stoelen - zetels - lusters - kachels - koffiepotten - keukengerief, enz. (…)" (11)

* 1953: "Gevr. leermeisje om de stiel aan te leren. Z.w. Coiffeur Manshoven, Botermarkt nr 14, Hasselt." (18)

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt; (2) Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, 02-03-1924, p. 8.; (3) Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, 22-01-1928, p. 3.; (4) Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, 26-08-1930, p. 2.; (5) Het Belang van Limburg, 31-12-1934, p. 2.; (6) Het Belang van Limburg, 03-10-1937, p. 10.; (7) Het Belang van Limburg, 16-09-1945, p. 3.; (8) Het Belang van Limburg, 05-11-1946, p. 8.; (9) Het Belang van Limburg, 29-12-1950, p. 1.; (10) Het Belang van Limburg, 08-02-1951, pp. 1, 5.; (11) Het Belang van Limburg, 26-07-1952, p. 8.; (12) Hasselt intra muros (1989), p. 205.; (13) Het Belang van Limburg, 18-04-1933, p. 5.; (14) Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, 02-03-1924, p. 8.; (15) Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, 21-10-1928, p. 7.; (16) Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, 24-09-1931, p. 2.; (17) Pro-Gen (Stadsarchief Hasselt); (18) Het Belang van Limburg, 25-06-1953, p. 8.

Fiche

Adres: 
In het Kempenland
Botermarkt (14)
Hasselt
Kadastraal nummer: 
lag op perceel 1-H-208-G
Capakey: 
lag op perceel 71022H0208/00G000
Naam van het gebouw vroeger: 
In het Kempenland
Periode of stijl: 
einde 17de eeuw
Eigenaars / Huurders voor 1900: 

- einde 17de eeuw: Niklaas Sigers-Valentyns

- (?): Gilis Moors

- (?): Christina Pluymers

- tot 1734: erfgenamen voorgaande

- tot 1774: Jozef Gielkens

- tot 1778: juffrouw Pluymers

- tot 1807: notaris Matthys

- tot 1855: Guilliam Smeets

- 1855: winkelier Christiaan (Chretien) Martens (Hasselt 1809-1881) X Hasselt 1847 Marie Christine Vanvingroy (Hasselt 1810-1875)

- (?): dochters voorgaande: Maria Barbara Melania Martens (Hasselt 1850-1928) (15) X Hasselt 1886 griffier Hubert Wynants (Tongeren 1856-Hasselt +tss 1929-1931) (16), en Maria Catharina Martens (Hasselt 1853-1921)

Eigenaars / Huurders sinds 1900: 

- (1924)-1933: bakker Gilles Hubert Thywissen ('s-Gravenvoeren 1872-1930) X Hasselt 1898 Arnoldina Josepha Bouchet (Hasselt 1873-1944); zoon: bakker Gilles Thywissen (Hasselt 1900-1979) X Maria Philips (Tongeren 1898-Hasselt 1982); dochter Maria Thywissen (Hasselt 1906-1984) X Hasselt 1930 aannemer Frans Remi Constant Reynders), cf. Kuringersteenweg 146

- (1934): A. Weyenberg

- (1937)-1952: bakker Gerard Stroeken (Riemst 1907-Hasselt 1942) (10) X Hasselt 1934 Pauline Janssens (°Hasselt 1905)

- 1953: Jean Manshoven X Jeanine Clauwers

Vorige functie(s): 

woonhuis / handelshuis

- 2de helft 19de eeuw: kruidenierswinkel Martens

- (1924)-1933: bakkerij Thywissen (2, 3, 4, 13) - 'Specialiteit van Speculatie' (14)

- 1934: A. Weyenberg (5)

- (1937)-1952: bakkerij Stroeken (6, 7, 8, 9, 10, 11)

- 1953: Coiffure Manshoven-Clauwers - voorheen Botermarkt 11

Huidige functie: 

sterk verbouwd of gesloopt - bouw Botermarkt 14

Vorige bebouwing: 

16de-17de eeuw: tuin van De Olifant (12)

Referenties

Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 
Nieuw onderzoek inzake oude misdaad te Hasselt / Wie vermoordde Bakker Stroeken? (1951)
Titel: 

Nieuw onderzoek inzake oude misdaad te Hasselt / Wie vermoordde Bakker Stroeken? (1951)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
08/02/1951
Pagina('s): 
1, 5
Downloads

Overlijdensbericht Gilles Thywissen (1979)

PDF icon Download (30.72 KB)

echtg. Maria Philips (1898-1982)

Overlijdensbericht Maria Philips (1982)

PDF icon Download (32.87 KB)

wwe Gilles Thywissen (1900-1979)

Overlijdensbericht Jean Manshoven (1991)

PDF icon Download (58.25 KB)

echtg. Jeanine Clauwers (1907-1996)

Overlijdensbericht Jeanine Clauwers (1996)

PDF icon Download (31.05 KB)

wwe Jean Manshoven (1907-1991)

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...