Hooghuis (Lombaardstraat 6 ) / Jeugdcentrum Teeny - uit: Het Hasselts Jeugdcentrum “Teeny” (1966)

Description

Het Jeugdcentrum "Teeny" van Hasselt zal deze maand vijf jaar oud worden. Het werd opgericht in september 1961 door de met dit doel gestichte v.z.w. Jeugdzorg te Hasselt.

In onze Stad zijn er ongeveer 4000 jongens en meisjes tussen de 16 en 21 jaar. Daarvan is 20%, of ongeveer 800, aangesloten bij de traditionele Jeugdbewegingen. Blijft dus, zoals overal elders, de grote massa van 80% niet-georganizeerden, tot dewelke het Jeugdhuis zich in eerste instantie wil richten en voor dewelke het een ontmoetingscentrum wil zijn in een aangepast kader, gezellig, kameraadschappelijk en modern.

Geen enkel realistisch denkend opvoeder zal ontkennen dat de jeugd niet onverschillig kan zijn voor de grote rush van moderne ontspanningsmiddelen, dikwijls in hypergecommercialiseerde vormen, die op haar worden losgelaten.

[…]

De ontspanning moet in functie staan van de vorming van de ganse persoonlijkheid en zo is geenszins overdreven te spreken van "opvoeding door de dans", "opvoeding door de sport", "opvoeding door het gezelschapsspel".

Kleding, make-up, haartooi, de kunst van het feestvieren, beschaafde taal en omgangsvormen zijn stellig aan de orde van de dag.

De muziek – ook de moderne! -, de koorzang, de vrije gesprekstechnieken, het toneel en het kabaret, de hobbyklubs voor schilderen, keramiek, fotografie… zijn zovele expressievormen waarin de jongelui zich naar eigen inzicht en onder eigen verantwoording kunnen "uitleven".

Nadruk dient gelegd op het eigen inzicht en de eigen verantwoordelijkheid: het is inderdaad onze grootste bekommernis de jongens en meisjes zoveel mogelijk verantwoordelijkheid te geven. Het is de beste sleutel tot de volwassenheid, die er juist in bestaat sociale verantwoordelijkheid behoorlijk te kunnen dragen.

Vanzelfsprekend is de werking van het Hasselts Jeugdcentrum in eerste orde op de massa gericht. Het is een uitgesproken massawerking en daarom vertoont het Jeugdtehuis op zaterdag- en zondagavonden een gans ander, en opzichzelf voor de openbare mening wellicht bedrieglijk, beeld dan dit van de weekdagen.

's Zaterdags en 's zondags is er inderdaad dansgelegenheid – en dan is het de grote taak van de leiding tot het leggen van de vele vriendschappelijke kontakten en van een bescheiden maar daarom niet minder streng toezicht. Hoevele persoonlijke en vertrouwelijke probleemgevallen worden dan niet aan de leiding toevertrouwd? In hoevele tientallen gevallen heeft de leiding niet kunnen bemiddelen en met resultaat kunnen tussenkomen?

Er is bovendien de hechte klubgeest. De leden leren zich inzetten voor het geheel van de zaak omdat zij weten dat het hun jeugdtehuis is, voor hen en voor hun vrienden, en daarom is het goed dat het Jeugdcentrum op geregelde tijdstippen als geheel naar buiten treedt – zoals nu bvb. Bij de Eerste Vlaamse Jeugdfoor -, en dat het zich affirmeert als een belangrijk onderdeel in het verenigingsleven van onze Stad.

Om diezelfde reden staat het Jeugdtehuis week na week in competitie met de andere jeugdcentra van binnen en buiten de Provincie, zelfs met deze van Aken, Keulen, Maastricht, die nu reeds goede vrienden zijn geworden.

Het Jeugdtehuis staat algeheel ter beschikking van onze stadsgenoten, op de eerste plaats van de ganse Hasseltse jeugd, en het zal zijn medewerking nimmer weigeren aan gelijk welke algemene prestatie van volksverheffing en volksopvoeding.

Bij de aanvang was deze jeugdwerking enigszins revolutionair en ongewoon, doch thans na vijf jaar heeft het Jeugdcentrum volledig burgerrecht in onze Stad verworven.

De verantwoordelijken van het Jeugdcentrum beseffen dat hun taak uitzonderlijk moeilijk en delikaat is en een zware opgave betekent.

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...