Kermt / Blijde Intrede Erard-Denis de Foullon - uit: Kermt & Spalbeek / Warm aanbevolen (2006)

Description

pp. 42-43

BLIJDE INTREDE VAN ERARD-DENIS DE FOULLON ALS NIEUWE HEER VAN KERMT

Bij zijn ambtsaanvaarding moest de landsheer beloven dat hij de vrijheden en rechten van het gebied dat men hem had toegewezen zou beschermen en handhaven. Deze installatie ging gepaard met een luisterrijke plechtigheid. In het bijzijn van een aantal notabelen nam hij bezit van het leen dat hem door de prins-bisschop van Luik was toegewezen. Daarna trok het gezelschap naar de kerk en luidde de nieuwe heer de klok, een symbolisch gebaar waarmee hij in het bezit werd gesteld van zijn heerlijke rechten. Na het bijwonen van de misviering begaven de genodigden zich naar een bijzondere zitting van de schepenbank waar de heer in het bijzijn van de goegemeente de eed zwoer zich ten volle te zullen inzetten om de belangen van zijn onderdanen te vrijwaren, waarna hij op zijn beurt de eed van getrouwheid van zijn ingezetenen in ontvangst nam. Na een korte dankzegging in de kerk werden de eregasten uitgenodigd op een feestmaaltijd.

"Anno 1688 den 18 September voor ons scholtus ende schepenen der Vryheerlyckheyt Kermpt te weten Gile Giroul scholtus, Franco Sigers, Jan Weyens, Andries de Glain, Jan Stappers, Nicolas Liefsoens ende Ferdinand Hoelen, schepene, verschenen den Wel Eedelen heer Erardus Dionisius de Foullon, Caemer ende Raetsheer van onzen genadichsten Biscop en Prince van Luyck in synen souvereynen Leensaele aldaer. Met hem den Eerentfesten Joannes Rumoldus Sigers, tegenwoordigen borgmeester der Stadt Hasselt, als Lieutenant stadtthelder van den Eedelen Leensale van Curengen, die voorgenoemde Franco Sigers ende Jan Stappers mede leenmannen der voerseyde saele, den Wel Eedelen heer Comparant versocht heft in possessie gestelt ende ingeleyt te worden van dese Vryheerlyckheyt van Kermpt, waer over de voerschreven scholtus in onze presentie ende van de geheele gemynte – met clockslagh vergadert synde – heft richs, reys ende aerde in vollen dorp opgenomen, ende ten selvenmael gestelt in handen van den Eerentfesten heer Sigers, den welcken heft 't selve gegeven aen den Wel Eedelen heer comparant, in teeken van reel ende actuel possessie deser heerlyckheyt.

Daer naer den gemelden Eedelen heer geconduceert wesende in de kercke tot aen het clocksiel bannal ende hem 't selve gelangt in syne handen, heft daermede die clock getrocken in teeken van possessie als gerechten grondheer deser vrijheerlyckheyt voerscreven, naer costuyme der saele van Curingen voerscreven, ende dat ten viere, ten water, ten stormen, ten stryden, ten putten, ten hoege gerichten, ten locht, ter galgen, voerts met alle gewoenlycke rechten.

Consecutievelyck heeft den Eerwerdigen heer pastoor, Erasmus Van den Brouck, gecelebreert die misse van den H. Geest, welke geyndicht wesende, is den voorschreven Eedelen heer vergeselschapt als boven op onse gewoonlycke genachten oft consistorie plaatse gecoemen, alwaer hij heeft die handt op die tafel gelegt in teeken van reel en actuele possessie der hoege, leger ende middele jurisdictie…

Welcke alsoe geschiet synde, hebben den meergemelden Eedelen heer wederom geconduseert op die plaatse van het dorp, alwaer in presentie van den voorscreven Lieutenant Stadhouder ende van die geheele gemeynte, hij heft in onse handen met gehevene vingeren den eedt gedaen als volght: "dat hij die onderdaenen sal laeten ende halden in alle henne gerechticheyt, heyde ende weyde, in alle privilegien ende altgebruyck ende gewoente, behaudens het doorluchtich domcappittel ende onsen genadichsten gecosen heer Bischop ende Prince als grave van Loon, die naecoemende Princen ende een ieder goet recht". Ende ook, ten selve mael, die geheele gemeynte vergaderd synde door den gemelden heer Lieutenant heft daer en tegens den eedt van getrauheyt gedaen als volgt, dat sij hennen heer sullen hoet ende getrau syn, allen quaet naer moegentheyt afweeren ende het goet voerstellen ende besorgen, ende voerts allen 't geene doen dat goede getrouwe onderdanen hennen heer schuldich syn te doen, niet laeten om vrindt oft maghe, giften of gaven, noch geenderlye saeken noch noet, noch om die vreese van de doodt, dat sweeren wy soe help ons Godt ende alle syne lieve heyligen.

Ende alsoe het gewoenlyck is, in dese als in andere heerlykheden, dat die onderdaen in het aencomen oft ontfangen van hennen heer hem eenige vereeringe doen in gelt voer een peerdt oft andersints, den gemelden Eedelen heer considererende de armoede ende miserien die syne onderdaenen door den oorlogh nu over soe veele jaeren hebben uytgestaen en heft geen donatif versocht noch begeert.

Absolverende ende eynde alsoe die voerscreven gewoenten ende usantiën, heft onsen scholtus geworpen in de locht een partye silvergelt te grabbelen, ieder op syn best. Waer na hebben ons en voorschreven Eedelen heer wederom geconduceert in de kercke, alwaer den "Te Deum laudamus in gratiarum actionem" gezongen is gewest: welcken geeyndicht synde, heft den meergemelden Eedelen heer ten selven mael onsen Eerweerdigen pastoor met die priesters officianten, den voerscreven Lieutenant stadthelder der saele van Curingen, scholtus ende schepenen, mede andere vrinden gegratuleert aen de taefel, die gemeynte autem met dry tonnen bier." 

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...