Minderbroedersstraat - uit: Hasselt intra muros (1989)

Description

pp. 246-253

In een Latijnse schenkingsakte, op 8 februari 1337 voor de stadsschepenen naar Luiks recht verleden, wordt de aankoop vermeld van Ermentrude van Lobosch van een rente van drie goudgulden ten voordele van de abdij van Herkenrode. Die rente stond op het huis van Jan van Steyvorde, gelegen prope plateam Flamingerorum ex una parte et communem plateam ducentum viam ad Kampinam (bij de Vlamingenstraat aan de ene zijde en de gemene straat die naar de Kempen leidt). Een andere schenkingsakte van 19 mei 1348, verleden voor burgemeester en schepenen, en talrijke documenten uit de volgende eeuw vermelden in de stadsregisters de Vleimstraete of Vleminckstraet.  De benaming Vleyminxstraet komt voor op folio 5 van het register der kerkfabrieken 1528-1627. Deze Nederlandse versies zijn eenvoudige vertalingen uit het Latijn. Zij vermelden evenwel nergens dat deze straat zich bij de heirbaan voegt, die naar de Kempen leidt (d.w.z. het noordelijk deel van de Demerstraat).

Aan het einde van de 14de eeuw, onder de regering van hertog Wenceslas van Brabant, verlieten grote groepen volders, lakenwevers en lakenscheerders de stad Leuven. Velen vestigden zich te Hasselt, waar men ze Vlemen of Vlemingen heette. Dezelde naam werd voordien reeds gegeven aan de Gelderlanders, die in onze vaderstad hun intrek hadden genomen. Het is aan deze laatsten dat de Vleminckstraet haar naam dankt, aangezien de benaming reeds bestond vóór de aankomst van de Leuvenaars. De oude Vleminckstraet veranderde weldra van naam.

In 1736 (gichtregister 265, folio 201) wordt ze voor het eerst aangehaald als Minnebroedersstraet. De benaming Minderbroedersstraet (gichtregister 267, folio 166) verschijnt op 28 mei 1749. In een verkoopsakte van notaris Dionijs Dewinghe anno 1753 vindt men de Vlaminxstraet. De Vlaminghstraet komt voor de laatste maal voor in een protocol van notaris Godfried Goetsbloets, gedateerd 21 december 1770.

De Franse republikeinen, die de straatnamen nogal willekeurig wijzigden, noemden de straat rue de la Préfecture, omdat van 1800 tot 1814 de onderprefectuur in het verlaten klooster van de minderbroeders was gevestigd. Zo werd de Boomgaardstraat van haar kant 'rue de la Gendarmerie' genoemd, omdat enkele gendarmes en commandant Mariage hun kazerne en woning in het gewezen meisjesweeshuis hadden. Deze Franse benamingen gaan terug tot 1812. Zij verdwenen in 1814, samen met de instellingen waaraan ze waren ontleend. Zo kreeg de Minderbroedersstraat haar oude naamplaat terug, met de Franse vertaling erbij: rue des Récollets. Deze kloosterlingen werden door de Hasselaren nooit recollecten genoemd, maar wel 'bruin pater' of 'minderbroeders'. Hun verblijf werd omschreven als het 'Minderbroedershuys' of 'Minderbroedersklooster'.

Op 2 augustus 1651 werden door een brand verscheidene huizen in de nabijheid van het klooster in de as gelegd. In deze straat lagen destijds vele bescheiden woningen van ambachtslieden en huizen van niet cijnsplichtigen, zonder naam of uithangbord. Naar die panden wordt in de gichtregisters ofwel niet ofwel eer onduidelijk verwezen. De navolgende opsomming beperkt zich dan ook tot de voornaamste.

Noordkant

-          Het Land van Belofte (linkergevel)

-          De Roode Leeuw

-          Anoniem huis

-          Klooster en kerk van de minderbroeders

-          Anoniem huis

-          Het Weygertien

-          De Dry Lampen

-          De Pasteye

* Isabellastraat

Zuidkant

-          De Helle (rechtervleugel en achterbouw)

-          Drie anonieme huizen

-          De Groote Gulden Leeuw

-          De Kleyne Gulden Leeuw

-          Twee anonieme huizen

-          Het Root Cruys

-          Sint-Marten

-          Abraham

-          Hoekhuis

* Schrijnwerkersstraat

-          Zeven huizen (tussen de Schrijnwerkersstraat en de Dorpsstraat)

Recent toegevoegd

1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...
In 2013 werd beslist om de stads- en OCMW-diensten samen te gaan huisvesten in een nieuw...
Een stad besturen kan niet zonder ambtenaren: mensen die het beleid uitvoeren, die dagelijks zorgen dat...
Nadja Vananroye was van 2012 tot 2016 OCMW-voorzitter en schepen van welzijn, gezin en senioren. Van...
Het perk op het Oud Kerkhof , aangelegd tussen 1929 en 1931, kwam er ter ere van de gesneuvelden van de...
In zijn familiegeschiedenis over de familie Cools, uitgegeven in samenwerking met lic. Roger Janssen in...
Horlogemaker Josephus Ludovicus Stoop werd geboren in Wijnkel (O-Vl.) in 1841. In 1867 trouwde hij in...
Auteur: Henri Polus De brouwerij Hoogbrug was gelegen aan de brug over de Demer aan de Kempische...
Albert Stanislas Laskiewicz werd geboren op 22 april 1857 in Brodnica (Polen). Op 2 april 1892 trad hij...