You are here

Ontmoetingscentrum Ludovicus Rapertingen (Luikersteenweg 395)

Description

Het ontmoetingscentrum van Rapertingen draagt de naam van Ludovicus van Briel, eigenaar van het Kasteel van Mombeek. Hij ligt samen met enkele buurtbewoners aan de basis van verschillende verwezenlijkingen, zoals dit centrum uit 1939 (nvdr: 1930). Het kleine monumentje vermeldt de namen van alle vrijwilligers.

Uit: Wandelen in Rapertingen (2007)

* Het was Louis Van Briel, heer van het kasteel van Mombeek, die in 1929 de nodige fondsen voorschoot om de eerste versie van de huidige zaal aan de Luikersteenweg te bouwen. (2)

* 1930: “Raepertingen — Inzegening. — Verleden Zondag, 20 dezer werd door den E. Heer Demeer, pastoor der parochie, de prachtige nieuwe muziek- en tooneelzaal der Sint Ludovicus fanfare ingezegend. Om half twaalf uren begaf zich onze beminde Herder naar den smaakvol versierde zaal, waar hij tot de toegestroomde toeschouwers en muziekanten eene kernachtige rede hield over de beteekenis van de wijding, vertaalde enkele gebeden, waarin Heer onder meer, vriendschap, edelmoedigheid  en vooruitgang afgesmeekt worden, en brandmerkte eindelijk die zalen waar de priester nooit den voet mag of kan zetten. Daar dit heuglijk feest juist samenviel met het jaarlijksch Sint Ceciliafeest der fanfare, heeft het bestuur onder de wakkere leiding van zijnen Voorzitter, den jongen Heer Van Briel, er aan gehouden het feest allen luister bij te zetten. Om 12 uren werd de muziekanten een flink middagmaal aangeboden waarbij de grootste vreugde en leute heerschte, menig luimig lied en koddige voordrachten werden op de planken gebracht, en de feestvreugde duurde tot in den laten avond. Allo! Jonge mannen, nu verwachten wij U, dezen winter nog een paar malen op de planken, om ons nog een aangenamen avond te laten genieten.” (3)

* 1947: “Rapertingen / Opening Parochiezaal — Eindelijk krijgt onze bloeiende Parochie ook haar eigen Parochiezaal. Na maandenlange inspanning is deze kwestie tot een goed einde gebracht. Heel de Parochie heeft hieraan zijn steentje bij gebracht en zo gaat dan ook de St. Ludovicusmaatschappij over in handen van de Parochiale werken. Deze heuglijke gebeurtenis wordt plechtig gevierd op Zondag 19 October bij gelegenheid der wijding en inhuldiging van de Sint Ludovicuszaal als Parochiezaal. Het programma zal bestaan in een plechtig lof om 2.30 uur, waarna optocht naar de zaal, waar de plechtige wijding zal gedaan worden door Zeer Eerwaarde Heer Deken van Hasselt. Verder feestzitting met als feestredenaar: Mr. Advokaat Vos van Hasselt. De plechtigheid wordt opgeluisterd met muziek- en zanguitvoeringen. 's Avonds te 7 uur grote cabaretavond door het vermaarde gezelschap Doliat van Alken, en tot slot prachtige tombola met meer dan 100 prijzen. Kaarten voor cabaretavond vooraf te bekomen in Café Lelièvre en vanaf 3 uur in de zaal. Dus allen op 19 October naar Rapertingen.” (4)

* 1956: “Rapertingen / Parochiezaal. — De St. Ludovicuszaal wordt méér en méér de parochiezaal waar onze mensen, groot en klein, zich thuis voelen en daarom graag komen: het ruimere actieleven van onze afdelingen voor jeugd en volwassenen speelt er zich af tijdens het winterseizoen in feest, toneel- en familieavonden: de hele parochie toont belangstelling en begint in te zien wat ze er aan heeft. / Onze meisjes en jongens van B.J.B. en K.A.J. mogen terugblikken op geslaagde toneelavonden, zo voor opkomst van publiek als voor vertoond spel en het is een beste aanmoediging, bijzonder voor de ijverige bestuursleden die geen Inspanning ontzien, in dienst van de afdeling. / We mogen gerust zeggen dat ‘t toneel dit seizoen te Rapertingen standing kent en op peil staat en om te melden, dan zijn we nog maar in de helft: drie flinke avonden achter de rug en minstens nog drie in 't vooruitzicht: is dat niet om zelfs de lastigsten kontent te stellen? en om weer eens de waarheid te onderlijnen van het gezegde: gezonde ontspanning en gegeerd verzet moet men niet ver gaan zoeken. / Zondag, 5 februari, treed de gekende Toneelgroep Herman Bruggen op met het lachsucces: «Hoera, wij zijn verloofd» — ook nog genoemd: de heer met de grijze slapen: een brok toneel voor fijnproevers en dat de lachspieren op de rooster legt. / En heel in het kort zien we ook in de zaal de Climax van Hasselt aan het werk: de beste groep van de stad en die de laatste jaren zovele ereprijzen heeft weggekaapt in binnen - als buitenland. / Voor onze  kerstavonden en familieavonden van K.W.B. en K.A.V. was de zaal haast te klein, en, sinds zelfs een keukenkachel in de zaal werd geplaatst, hebben Zangkoor, Boerengilde en A.C.V. er lekker gesmuld van wat de feesttafel aanbood. / De zaal is van en voor de hele parochie: het blijve zo.” (5)

* 1976: “(…) De St.-Ludovicusmaatschappij bestaat volgend jaar 30 jaar. Ze groeide uit een privé-initiatief in 1929, toen te Rapertingen de St.-Ludovicusfanfare werd opgericht, met als doel: de bevordering van de katolieke Vlaamse gedachten door muziek en toneelkunst «Nut en Vermaak». In 1947 werd de in 1930 gebouwde zaal door de parochie aangekocht en de benaming «St.-Ludovicusfanfare» werd veranderd in «St.-Ludovicusmaatschappij». In 1969 kwam er een vernieuwd bestuur en in 1970 werd de vroegere zaal opgeknapt en gemoderniseerd. Drie jaar later werd hij vergroot en van binnen totaal vernieuwd. De inhuldiging van dit nieuwe Ontmoetingscentrum, in juni 1974, was slechts mogelijk dank zij de steun van de stad en een niet te onderschatten financiële en persoonlijke inzet van alle bewoners van Rapertingen. (…)” (6)

* 1979: “Naar aanleiding van het gouden jubileum van de St.-Ludovicusmaatschappij wordt door de beheerraad een mooi glasraam te koop aangeboden, waarvan het ontwerp werd gemaakt door penningmeester Willy Becker. Er zullen slechts tweehonderd eksemplaren te koop worden gesteld tegen de prijs van 300 fr. Een uitbreiding van dit aanbod is niet meer mogelijk.” (7)

* 1982: “Vrijdagavond werd te Rapertingen de start gegeven van de traditionele oktoberfeesten. Dit jaar kregen deze feesten nog een feestelijker cachet vermits ze gepaard gingen met de inhuldigingen van de nieuwbouw van het Ontmoetingscentrum. Deze nieuwbouw bestaat uit een mooie inkomhal en twee vergaderlokalen. Dit is echter slechts een eerste fase want Rapertingen bouwt verder aan de uitbouw van dit ontmoetingshuis dat een parel mag genoemd worden. (…) De h. Hendrickx wees op de bekwame spoed waarmee de nieuwbouw werd gerealiseerd: in het voorjaar van 1982 werd gestart en thans in oktober kan men reeds de inwijding laten gebeuren. Kostprijs bedraagt twee miljoen. Dank zij een uitgebreid vrijwilligerskorps kon daarenboven 300.000 fr. worden bespaard. Hij dankte al diegenen die door hun belangeloze inzet hadden meegeholpen aan de verwezenlijking ervan. (…) De h. Michel Nolens leidde vervolgens de tentoonstelling in van de schilderwerken van kunstschilder Jos Schruers. (…)” (8)

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt; (2) 65 jaar Sint-Ludovicus in Rapertingen (1994); (3) Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, 27-11-1930, p. 2.; (4) Het Belang van Limburg, 14-10-1947, p. 6.; (5) Het Belang van Limburg, 01-02-1956, p. 4.; (6) Het Belang van Limburg, 14-10-1976, p. 9.; (7) Het Belang van Limburg, 15-09-1979, p. 13.; (8) Het Belang van Limburg, 05-10-1982, p. 10.

Fiche

Adres: 
Hasselt
Hasselt
Hasselt
Hasselt
Hasselt
Hasselt
Hasselt
Hasselt
Hasselt
Hasselt
Hasselt
Hasselt
Hasselt
Hasselt
Hasselt
Hasselt
Hasselt
Hasselt
Hasselt
Hasselt
Hasselt
Hasselt
Kadastraal nummer: 
9-A-619-T
Capakey: 
71324E0619/00T000
Naam van het gebouw vroeger: 
Sint-Ludovicuszaal, Parochiezaal
Naam van het gebouw nu: 
Ontmoetingscentrum Ludovicus, Ontmoetingscentrum Rapertingen
Periode of stijl: 
1930
Opdrachtgever: 
Sint-Ludovicusfanfare Rapertingen
Eigenaars / Huurders sinds 1900: 

- 1929: Sint-Ludovicusfanfare

- 1947: Sint-Ludovicusmaatschappij vzw

- Sint-Ludovicusmaatschappij vzw / Stad Hasselt

Vorige functie(s): 

ontmoetingscentrum

Huidige functie: 

ontmoetingscentrum

Beschrijving interieur: 

* Oppervlakte: 220 m2 - grote zaal; 80 m2 - aansluitbaar met grote zaal; 60 m2 - hall, aansluitbaar lokalen; 47 m2 - lokaal; 40 m2 - lokaal met 2de keuken; 25 + 20 m2 - keuken + bijkeuken; 20 m2 - kleedkamer; voorzieningen: toegankelijk voor personen met een handicap, geluidinstallatie, mobiel podium (40 m2), vast podium in grote zaal (50 m2), tentoonstellingspanelen, scherm, diaprojector, flipover, spreekgestoelte, kleedkamers, toog/bar in grote zaal, keuken met bestek en industriële afwasmachine, keuken zonder bestek, vestiaire, buitenterreinen, sanitair toegankelijk voor personen met een handicap

Algemeen: 

- open bebouwing

- perceelgrootte: 866 m2

- parkeergelegenheid: 100 wagens

Referenties

Met een brede waaier van festiviteiten zal in de maand oktober te Hasselt- Rapertingen een halve eeuw St...
Zestig jaar jong en toch nog bruisend van inzet en entoesiasme. Zo kan men de St.-Ludoviscusmaatschappij...
Het Ontmoetingscentrum aan de Luikersteenweg in Rapertingen kreeg zopas een nieuwe parking. Deze werd...
65 jaar Sint-Ludovicus in Rapertingen (1994)
Titel: 

65 jaar Sint-Ludovicus in Rapertingen (1994)

Naam van de krant: 
Het Nieuwsblad
Datum van uitgave: 
04/10/1994
Hasselt / Gids Ontmoetingscentra (s.d.)
Titel: 

Hasselt / Gids Ontmoetingscentra (s.d.)

Plaats van uitgave: 
Hasselt
Cover: 
Rapertingen in Feeststemming / Plechtige Wijding van de Parochiezaal (1947)
Titel: 

Rapertingen in Feeststemming / Plechtige Wijding van de Parochiezaal (1947)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
20/10/1947
Pagina('s): 
2
Rapertingen krijgt Ontmoetingscentrum / Vernieuwde St.-Ludovicuszaal wordt eind juni ingewijd (1974)
Titel: 

Rapertingen krijgt Ontmoetingscentrum / Vernieuwde St.-Ludovicuszaal wordt eind juni ingewijd (1974)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
05/04/1974
Pagina('s): 
11
Ontmoetingscentrum Rapertingen werd feestelijk ingehuldigd / Gegroeid uit de vaste wil, de eensgezindheid en het doorzettingsvermogen van de inwoners (1974)
Titel: 

Ontmoetingscentrum Rapertingen werd feestelijk ingehuldigd / Gegroeid uit de vaste wil, de eensgezindheid en het doorzettingsvermogen van de inwoners (1974)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
02/07/1974
Pagina('s): 
9
Halve eeuw St.-Ludovicusmaatschappij te Rapertingen (1979)
Titel: 

Halve eeuw St.-Ludovicusmaatschappij te Rapertingen (1979)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
15/09/1979
Pagina('s): 
13
Ontmoetingscentrum van Rapertingen nam uitbreiding / Inwijding nieuwbouw ging gepaard met start oktoberfeesten (1982)
Titel: 

Ontmoetingscentrum van Rapertingen nam uitbreiding / Inwijding nieuwbouw ging gepaard met start oktoberfeesten (1982)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
05/10/1982
Pagina('s): 
10
St-Ludovicusmaatschappij breidt ontmoetingscentrum verder uit (1989)
Titel: 

St-Ludovicusmaatschappij breidt ontmoetingscentrum verder uit (1989)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
27/05/1989
Pagina('s): 
16
Ontmoetingscentrum is groter en mooier (1989)
Titel: 

Ontmoetingscentrum is groter en mooier (1989)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
04/10/1989
Pagina('s): 
13
Fraaie parking voor Ontmoetingscentrum (1992)
Titel: 

Fraaie parking voor Ontmoetingscentrum (1992)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
24/04/1992
Pagina('s): 
18
Rapertingen hield zijn oktoberfeesten / Plannen voor uitbreiding van Ontmoetingscentrum (1981)
Titel: 

Rapertingen hield zijn oktoberfeesten / Plannen voor uitbreiding van Ontmoetingscentrum (1981)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
15/10/1981
Pagina('s): 
12
Wandelen in Rapertingen (2007)
Titel: 

Wandelen in Rapertingen (2007)

Ondertitel: 
Wijkwandelingen Erfgoedcel Hasselt
Jaar van uitgave: 
2007
Redactie: 
Lene Rock
Cover: 

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...