Parochie Wimmertingen - uit: Wimmertingen / Warm aanbevolen (2009)

Description

Kerkelijk leven in Wimmertingen

pp. 6-11

(...)

Nauwelijks een maand later, op donderdag 6 juli 1628, vond de eerstesteenlegging van de nieuwe kerk van Wimmertingen plaats, wat gepaard ging met grootse plechtigheden. Die dag bracht baron Henri, graaf van Rivieren en van Heers, een officieel bezoek aan zijn heerlijk goed Wimmertingen. Hij liet zich vergezellen door zijn drossaard Tielman van der Borch, zijn hofmeester de Havre, zijn kamerling Machiel Knapen en zijn page. Pastoor Jan Hechtermans droeg de mis op aan een altaar dat door mevrouw van Mombeek met tapijten omhangen was. Er waren ook twee capucijnen van Hasselt uitgenodigd om het gelegenheidssermoen te houden naar aanleiding van de fundatie van de nieuwe kerk. Vervolgens ging de pastoor over tot de wijding van de eerste steen, waarop de naam van de landheer en de datum van de kerkwijding gebeiteld stonden. De pastoor besprenkelde met wijwater de grond voor het altaar met meerdere kruistekens en de graaf legde de eerste steen achter het hoogaltaar samen met een gouden prinsenkroon van vier gulden vijf stuiver.

De metsers werden door de graaf vergast op een traktatie van een aam bier. Jonge meisjes uit het dorp hadden de takken van de lindeboom op het dorpsplein opgefrist met kroontjes en waagden het zelfs een kroontje vast te knopen aan het wambuis van de graaf. Uit waardering voor deze spontane geste ontving elk van de jongedochters een rijksdaalderuu it handen van de landheer. Zodra deze heuglijke plechtigheid ten einde liep, begaf het gezelschap zich naar de woning van de kerk- en armenmeester Willem Schuermans, waar de hoge gasten op een eetmaal onthaald werden. Het huis van Schuermans was de latere herberg "In den Swaen", gelegen aan de Heerstraat (Luikersteenweg) dicht bij de Laak. Omstreeks drie uur in de namiddag keerden de graaf en zijn gezelschap terug naar Heers.

Op 7 september 1626 verscheen zuster Margaretha Massin van het klooster van Henegauw voor de schout en de schepenbank van de heerlijkheid Wimmertingen met het verzoek het stuk erfgrond waarop de kapel stond te releveren. Uit deze verheffing blijkt dat de Bonnefanten van Henegauw op voornoemde datum nog steeds in het bezit waren van de kapel en de daarbij horende grond op de hoek van de Kapelstraat (nu Wimmertingenstraat) en de Herenstraat (nu Luikersteenweg).

Onder pastoor Joannes Tombal werd de nieuwe kerk, die gewijd was aan de Maagd Maria, op 7 juli 1631 ingezegend door Theodoor de Graes, de hulpbisschop van Luik. Tombal was niet enkel rector van de kerk van Wimmertingen, maar vervulde bovendien nog de rol van kapelaan en rector van de school in Kortessem, waar hij woonachtig was. In het visitatieverslag van het jaar 1658 staat opgetekend dat de kerk van Wimmertingen een kwartkapel van de kerk van Jesseren was.

De opvolger van Tombal, priester Theodorus Loers, functioneerde tegelijk als rector in Wimmertingen en als kapelaan in Hasselt. De visitatie van 1650 geeft aan dat de tienden verdeeld werden tussen de pastoor (200 gulden), het kapittel van Luik en de Bonnefanten van Henegauw. Loers overleed in 1667. Hij werd in 1662 opgevolgd door Martinus Martini, die bij de visitatie van 1667 als rector wordt geciteerd. In 1666 wordt Onze-Lieve-Vrouw als patrones van de parochie vervangen door Sint-Nikolaas.

Pastoor J. Tercaeffs komt de verdienste toe de (inmiddels zoekgeraakte) stichtingsakte van de kerk van Wimmertingen van 29 november 1297 te hebben gekopieerd voor het nageslacht.

Adrianus Buscheve nam zijn ambt als pastoor op vanaf 10 januari 1682. Hij werd in diezelfde hoedanigheid nogmaals vermeld in 1685 en 1687 en voor een laatste keer in april 1691.

Bij de visitatie van 10 juli 1712 was Christianus Thoelen rector van de kerk van Wimmertingen. De parochie telde in dat jaar slechts zeven gezinnen. In welke mate de oorlogsomstandigheden en het herhaaldelijk uitbreken van de pest in Hasselt hiermee verband houden, is niet geweten. De visitatie stelde vast dat de kerkmuren gewit waren, maar dat er geen zoldering was. De gemeente moest er toe worden aangezet een klok aan te kopen, waar in 1714 gevolg aan gegeven werd. Pastoor Thoelen overleed in maart 1716 en werd in Wimmertingen begraven.

In 1722 werd David Kemps belast met het ambt van parochieherder door de pastoor van Jesseren. In 1723 cumuleerde hij zijn pastoraat met de functie van rector van de Sint-Quintinusschool te Hasselt. De visitatie van het jaar 1726 merkte op dat het register van de parochie voortreffelijk werd bijgehouden. Er werd geadviseerd om de kerkfabriek en de armentafel te scheiden. Een aantal opmerkingen met betrekking tot het kerkgebouw vroegen om een dringende oplossing: het portaal en de muren waren dringend aan herstelling toe, het dak moest gedicht worden, het tabernakel lag er verwaarloosd bij, er ontbrak een gewijde altaarsteen en het kerkhof was niet afgesloten.

David Kemps werd in 1737 opgevolgd door Mattheus Van Dormael. Tevoren was Van Dormael kapelaan in Kermt. Zijn herinnering werd vooral geëerd door de vele aanpassingen die hij aan de kerk liet uitvoeren. In 1736 werd het dak afgedicht met Luikse schalies, in 1737 werden de ramen afgeboord met blauwe steen, werd bij de ingang een wijwatersteen geplaatst en het gebouw opnieuw gewit. Anno 1743 werd het interieur verrijkt met een altaarschilderij, een beeld van Onze-Lieve-Vrouw, een kruisbeeld, een nieuwe preekstoel en werd het tabernakel verguld langs de binnenkant en de buitenkant. In 1747 installeerde de pastoor een nieuwe communiebank. Pastoor Vandormael werd na zijn dood in de kerk begraven.

Joannes Corthouts, die gedurende meer dan veertig jaar pastoor was, bouwde een lemen huis schuin tegenover het kasteel in de hof van Machiel Guffens. Hij werd in Wimmertingen begraven.

Na de inval van de Franse sansculotten in onze kontreien begon vanaf 1795 voor de kerk de beloken tijd. In 1789 werd de katholieke eredienst afgeschaft en zelfs verboden en vervangen door de staatscultus van de godin van de Rede. Door heel het land werden de kerken gesloten en de geestelijken leefden voortaan ondergedoken. Zoals op andere plaatsen werd ook in Wimmertingen het kerkgebouw opengesteld als opslagruimte voor legermateriaal van de bezetter.

Pastoor Willem Corthouts was een van de vele priesters die de eed van trouw aan de wetten van de Franse Republiek weigerde af te leggen. Daarom leefde hij ondergedoken in de vroegere winning van de familie Hermans, waar hij 's avonds in het geheim de misviering opdroeg voor enkele van zijn trouwe parochianen. Na het concordaat tussen Napoleon en het Vaticaan werden de kerken opnieuw opengesteld voor de liturgische diensten.

In 1803 toen Guilielmus Hulsmans pastoor was, werd Wimmertingen als parochie samengevoegd met Kortessem. De fusie van de twee kerkgemeenschappen werd in 1806 opgeheven. Ook Hulsmans werd bij zijn dood in Wimmertingen begraven.

F. Pollenus was in 1838 de bouwheer van de pastorie op de Luikersteenweg 496. Deze pastoor vergrootte in 1843 de kerk met vijf meter in westelijke richting en voegde ook de toren met de doopkapel aan de kerk toe. Zijn opvolger pastoor Otgerus Duchateau ligt begraven onder het altaar in het koor.

Pastoor Sylvester Bouveroux verruimde de kerk in oostelijke richting door het koor en de kruisbeuken te verbreden. Op 5 juni 1901 werd het godshuis door een uitslaande brand volledig verwoest. De pastoor bleef echter niet bij de pakken zitten. Hij sloeg de hand aan de ploeg, liet nieuwe brikken bakken op het kasteel van Henegauw en haalde zand in de omgeving van Printhagen. De kerk werd in 1902 herbouwd in neogotische stijl volgens het bestaande grondplan. De firma Beullens uit Leuven hergoot de klokken en er werd een nieuw orgel aangekocht. De wijdingsteen van de vroegere kerk werd ingemetseld in de zuidgevel van de middenbeuk. In 1902 werd langs de kant van de Smetstraat een twee meter hoge omheiningmuur opgetrokken en werd een ijzeren hek geplaatst aan de kant van de Luikersteenweg. Deze muur werd gesloopt in 1968.

De opvolger van Bouveroux, pastoor Van Poucke, overleed tijdens de Tweede Wereldoorlog in een van de Duitse concentratiekampen.

In 1937 werden de grenzen van de parochie Wimmertingen vastgelegd in onderling akkoord tussen de pastoors van de omliggende gemeenten. Op deze samenkomst werd beslist welke (delen van) straten, die ressorteerden onder de buurgemeenten Hasselt, Alken, Kortessem en Sint-Lambrechts-Herk toegevoegd werden aan de parochie Wimmertingen. Pastoor Florentius Martens verruimde in 1942 het kerkgebouw met twee zijbeuken en een nieuwe zijingang langs de voorzijde.

Henricus Bas liet in 1939 de huidige pastorij aan de Smetstraat bouwen en wist na overleg in datzelfde jaar enkele zusters van de congregatie Kindsheid Jesu uit Hasselt te overtuigen in Wimmertingen een nieuw klooster te komen stichten.

Het was onder het pastoraat van Guillaume Quintiens dat de bezetter in 1942 de grote Sint-Niklaasklok uit de toren lichtte en op transport zette naar Duitsland, waar ze tot kanonnen werd hersmolten. De parochieherder liet in 1950 een nieuwe Sint-Niklaasklok gieten. Pastoor Quintiens ligt begraven tegen de absis van de kerk.

Lambert Nulens kon er zich op beroepen eenenveertig jaar als herder in de parochie gefungeerd te hebben. Hij liet in 1990 een grondige renovatie uitvoeren aan de binnenzijde en de buitenkant van de kerk. Bovendien schonk hij een nieuw orgel aan de kerk dat vanaf 1993 de vieringen muzikaal omlijst.

De huidige parochiepriester, Rik Koninckx, werd plechtig geïntroniseerd op zondag 3 mei 1998.

Recent toegevoegd

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...
1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...
In 2013 werd beslist om de stads- en OCMW-diensten samen te gaan huisvesten in een nieuw...