You are here

Scherpesteen (Demerstraat 2)

Description

Dit hoekhuis met de Lombaardstraat werd gebouwd in 1867 na afbraak van een reeks huizen ter verbreding van de straat. Een van de huizen was de befaamde herberg De Scherpesteen.

Na de opbouw van dit pand werd het opnieuw een koffiehuis met als naam... 'De Scherpesteen'.

* 1897: "Bond der Veldwachters / Wij vernemen dat op 26 dezer maand, in de bovenzaal van ’t koffiehuis “De Scherpesteen” te Hasselt, een algemeene vergadering zal plaats hebben van den Bond der Veldwachters der provincie Limburg. Ieder lid wordt verzocht de mis bij te wonen, welke dien dag in de Hoofdkerk zal gezongen worden ter zielenrust van de overledenen des Bonds. Mijnheer Helleputte de achtbare volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Maeseyck, zal de mis en de vergadering bijwonen." (4)

* 1927: "Vitrien verbrijzeld. - In den vroegen morgenstond van Woensdag kwam een deftig ingezetene onzer stad, vergezeld van eenen kameraad, per auto van Leopoldsburg afgereden. Tegenover de herberg «De Scherpesteen» wilde hij de Botermarkt inzwenken, doch maakte zijnen draai wel 5 meters te ver om en reed door de tweede groote vitrien van het automagazijn Chevrolet. Men behoeft niet te vragen hoe hét voertuig en de vitrien eruit zagen." (5) / "Rijongeval.- Zaterdag rond het middaguur kwam de schrijnwerker Jan Putzeys, van Sint Lambrechts-Herck, per velo door de Demerstraat opgereden; hij droeg drie planken onder den arm. Deze moeten door hun zwenken hem het evenwicht hebben doen verliezen, want aan de herberg «De Scherpesteen» vloog de man ten gronde en werd erg gewond in de linkerzijde. Voorbijgangers snelden hem ter hulp en ontboden den heer Dokter Bollen. Deze diende hem de eerste zorgen ter plaatse toe en liet hem toen per auto huiswaarts voeren." (6)

* 1928: "Dinsdag, 27 Maart om twee ure namiddag ten herberge genaamd De Scherpesteen te Hasselt op de Hoogstraat, zal de notaris Goetsbloets (nvdr: Werner Goetsbloets) ten meestbiedend verkoopen: (…)" (7)

* 1929: "Een rappe snuffelaar - Bij gelegenheid van Half Vasten, terwijl de gelagkamer der herberg “De Scherpesteen” vol kalanten was, sloop een jonge gast naar de tooglade en zat erin te grabbelen. De baas had het spel in het oog gehouden en legde de hand op den kapoen. Klacht werd bij. de politie ingediend." (8)

* 1931: "Automobielschool Talmasse en Cie / Opening eener nieuwe theoretische en praktisch cursus op Zondag 7 Juni, om 10 uren 's" morgens. Ingericht in de zaal «Scherpesteen», Demerstraat, te Hasselt. De praktische school van auto- en moto-mekaniek, Talmasse en Cie, te Luik, wier vermaardheid door gansch België verspreid is, heeft eindelijk besloten de inwoners der stad Hasselt en der omliggende gemeenten toe te laten van de gelegenheid te genieten haar kursus te kennen en bijgevolg het mekanisme van de auto en de moto. De leerlingen, die deze kursus gevolgd hebben, spreken met den grootsten lof over wijze waarop de lessen gegeven worden en hebben de eindexamens met de beste resultaten afgelegd. Deze kursus is van het hoogste belang voor de personen die een rijtuig bezitten, 'n vrachtwagen, een tractor of eene moto, evenzoo voor hen die zich een dezer machienen willen aanschaffen, en, insgelijks voor hen die er naar getracht hebben, of nog er naar trachten goede en wel-betaalde chauffeur te worden. De bestuurder dezer school verontschuldigt zich den kursus niet in het Vlaamsch te kunnen geven, daar hij het genoegen niet heeft deze taal te kennen; doch hij zal het zich als een plicht voornemen zich zoo klaar en verstaanbaar mogelijk uit te drukken opdat iedereen zoude kunnen begrijpen en gemakkelijk de uitleg volgen. Hij is gelukkig de belofte te doen dat zooals naar gewoonte, niets zal verwaarloosd worden opdat de personen die hem de eer aandoen zijn kursus bij te wonen, de lessen zoo nuttig als aangenaam te maken. Het Fransch verstaan is genoeg om goed te kunnen volgen. De prijs van den ganschen kursus: 200 frank betaalbaar in één maal of per week. Men kan kosteloos het programma der lessen bekomen aan bovenstaand adres. De leerlingen kunnen hunne autos, motos of velos bergen." (9)

* 1932: "Auto rolt in een ruit – Maandag omstreeks 11 uur, liet de vertegenwoordiger van een welbekende firma uit Vilvoorde, ter hoogte van het café Scherpesteen. gelegen in de Demerstraat, zijn auto onbewaakt achter. Vermoedelijk bezocht hij in de nabijheid een klient. Op een onvoorzien oogenblik zette het voertuig, waarvan de remmen niet te best meer schenen te sluiten, zich achterwaarts in beweging, rolde den stoep op en verbrijzelde één der groote ruiten van den schoenhandel Buntinx. Door de glasscherven werden de aldaar tentoongestelde artikelen licht beschadigd. De schade wordt door verzekering gedekt." (10)

* 1933: "Aan de fruitkweekers - Er wordt de belanghebbenden ter kennis gebracht, dat de Rijkstuinbouwconsulent V. Verhelen, zijn zitdagen zal houden te Hasselt, iederen 1e en 3e Dinsdag der maand, van 9 ½ tot 10 ½ uur, in de ‘Scherpesteen’ Demerstraat, 1. Genoemd ambtenaar zal kosteloos al de gewenschte raadgevingen verstrekken, betreffende het aanleggen en onderhouden van boomgaarden en wat den tuinbouw aangaat." (11)

* 1937: "Verkeersongeval - Aan de herberg «Scherpesteen», had ’s nachts 'n aanrijding plaats tusschen de auto van Dr Bollen en deze van E. Lefèvre. Beide voertuigen werden beschadigd." (12)

* 1944: "Autoschool / Indien U een plaats wenscht voor de toekomst, hebt u alle belang- de autoleergang van mekanieker oppuntsteller te volgen, ingericht door de Middelbare en Hoogere Technische school van Charleroi. Zondag aanstaande: 12 November om 9 uur zal een autocursus herbeginnen. Deze moderne cursus wordt gegeven te Hasselt in onze studiezaal: Café Scherpesteen Demerstraat nr 2, en zal iederen Zondag van 9 tot 11 uur plaats hebben. Diploma op het einde der studie, na examen. Geen kennis is vereischt om dezen leergang met sukses te volgen, Duur van den leergang: ongeveer 4 ½ maand. Prijs van den leergang 303 fr. in een storting of drie stortingen van 125 fr. Inschrijving en opening van den leergang. Zondag aanstaande 12 November om 9 uur smorgens in ons lokaal: Café Scherpesteen, Demerstraat 2, te. Hasselt." (13)

* 1948: "Eiken brandhout te bekomen. Gezaagd in blokjes van 15 cm. 200 fr. de kubieke met minstens 300 Kgr vrachtvrij a. huis geleverd. Te bestellen: J. Vandevoort, Herckenrodebos 5, Kermt of Café Scherpesteen, Demerstr. 2, Hasselt. Tel. 425." (15) / "Interclubkampioenschap / In verband met het «Interclubkampioenschap Schaken» 1948-49 wordt er een dringende oproep gedaan aan alle Limburgse clubs, die niet aan vorig interclubkampioenschap deelnamen en dit nu wel wensen te doen. Zij dienen zich in verbinding te stellen met de Secretaris van de «O'Kellykring» Hasselt, de heer A. Van Lokeren. Schrijven: Café Scherpesteen, Demerstr. Hasselt." (16) + (18)

* 1953: "Gedurende de kermisdagen gaan er te Hasselt de volgende tentoonstellingen door: / Tentoonstellingen van Hasseltse schilders in de Scherpesteen, Demerstraat 2, tot 27 September (…)." (21) / "Dinsdagvoormiddag bracht de heer Gouverneur Roppe, vergezeld van zijn kabinetschef dhr. Droogmans een bezoek aan de tentoonstelling van de Hasseltse kunstschilder Angelina Drumaux. Achteraf werd eveneens een bezoek gebracht aan de tentoonstelling in de galerij van de Scherpesteen." (22)

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt; (2) Hasselt intra muros (1989), pp. 76-79.; (3) Inventaris Onroerend Erfgoed - geraadpleegd op 14-05-2010; (4) Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, 15-12-1897, p. 1.; (5) Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, 07-08-1927, p. 3.; (6) Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, 14-08-1927, p. 3.; (7) Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, 11-03-1928, p. 8.; (8) Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, 17-03-1929, p. 5.; (9) Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, 30-05-1931, p. 2.; (10) Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, 26-04-1932, p. 2.; (11) Het Belang van Limburg, 06-01-1933, p. 3.; (12) Het Belang van Limburg, 16-09-1937, p. 2.; (13) Het Belang van Limburg, 09-11-1944.; (14) Het Belang van Limburg, 14-11-1947, p. 12.; (15) Het Belang van Limburg, 04-03-1948, p. 12.; (16) Het Belang van Limburg, 02-09-1948, p. 10.; (17) Bouwvergunningen, Technische Dienst - Ruimtelijke Ordening Stad Hasselt, geraadpleegd op 05-02-2014; (18) Het Belang van Limburg, 06-10-1948, p. 10.; (19) Het Belang van Limburg, 05-01-1951, p. 6.; (20) Het Belang van Limburg, 10-07-1952, p. 8.; (21) Het Belang van Limburg, 20-09-1953, p. 6.; (22) Het Belang van Limburg, 18-11-1953, p. 4.; (23) Het Belang van Limburg, 27-02-1964, p. 13.

Fiche

Adres: 
Scherpesteen
Demerstraat 2
Hasselt
Kadastraal nummer: 
1-H-1233-A
Capakey: 
71022H1233/00A000
Naam van het gebouw vroeger: 
De Scherpesteen
Naam van het gebouw nu: 
Scherpesteen
Periode of stijl: 
1867
Eigenaars / Huurders sinds 1900: 

- (?): Jules Van den Born (+1949) X Barbara Clothilde De Keyser

- (1964): Gezondheidszorg vzw Hasselt (23)

Vorige functie(s): 

woonhuis / handelshuis

- tot 1952: café De Scherpesteen (4 e.v., 18, 19, 20); 1953: galerij De Scherpesteen (21, 22)

Huidige functie: 

woonhuis / handelshuis

2014: Optiek Scherpesteen (vanaf 1964?) (23)

Beschrijving buitengevel: 

1975 - Breedhuis van drie bouwlagen, twee traveeën aan de Lombaardstraat, een afgeschuinde hoektravee en zeven traveeën aan de Demerstraat; zadeldak met dakkapel boven de hoektravee. Bakstenen gebouw met lijstgevels, voorzien van rechthoekige vensters met strekse lateien en hardstenen lekdrempels op bakstenen consoles; de vensters der hoektravee zijn voorzien van een geprofileerde hardstenen omlijsting, het venster der tweede bouwlaag voorts nog met een druiplijst op consoles. Gewijzigde begane grond. Entablement met een rechte muizetandfries, steigergaten en een houten kroonlijst. (3)

Verbouwingen: 

- 1971: verbouwen van voorgevel pui, naar ontwerp van architect Jos Berben (Hasselt)

- 1991: verbouwen van winkel, in opdracht van Optico cv Hasselt, naar ontwerp van architect Jos Berben (Hasselt)

- 2005: plaatsen van een lichtreclame aan de gevel, in opdracht van Optico cv Hasselt

Vorige bebouwing: 
Algemeen: 

- hoekpand

- gesloten bebouwing

- perceelgrootte: 160 m2

Referenties

Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 
Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)
Titel: 

Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)

Ondertitel: 
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen
Plaats van uitgave: 
Gent
Jaar van uitgave: 
1981
Cover: 
Downloads

Overlijdensbericht Clothilde De Keyser (1982)

PDF icon Download (44.7 KB)

Overlijdensbericht Jules Van den Born (1949)

PDF icon Download (35.01 KB)

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...