Vaesen Nicolaas Gerard / Corydon en Alexis - uit: Kunst in de Kijker - 53 (1996)

Description

Het draagt als titel Corydon en Alexis,/ Herders-kout;/ Ter gelegenheyd van den vreedzaemen intree van den / Zeer Eerweerden Heer / Nicolaus Gerard. Vaesen,/ als pastoor van Hasselt,/ Den 20 Mey 1815. De ondertitel laat reeds vermoeden dat het om een stuk in dialoogvorm gaat en inderdaad is het gedicht duidelijk opgevat als een pastorale dialoog, een herdersgedicht naar het voorbeeld van de derde éloge van de Latijnse dichter Vergilius. De tekst laat iets doorschemeren van de vermelde moeilijke omstandigheden toen Vaesen "curé primaire" van Hasselt werd:

ALEXIS

ach lieven Corydon!
Den rouw en mismoed, die myn hert zoo overwon,
Is om dat ik van hier zie Hasselts groene wallen :
Ik denk hoe is die Stad op korten tyd vervallen
Van haeren glans! die Stad, dat pronk juweel van deugd,
Verkeert in schande en twist! hoe loopt zy dag'lyks [verder
In't wild, van naer dat zy beroofd was van haer' Herder!
God! is er voor een Stad wel een grootre straf
Als dat gy van haer neemt een goeden Herder af ?

CORYDON

Ach lieve Alexis, 't schynt dat Gods bermhertigheden
Te zeer waeren getergt, darom heeft hy geleden
Dat Hasselt, 't welk aen Godt en Herders wederstond,
Deez' geestelyke straf te lesten ondervond.
Dog in die Stad zyn nog (Godtdank) veel goede zielen,
Om welkers 't wille Godt haer niet heel wou vernielen.
Hy wilt nog, op 't gebed van deze braeve schaer,
Een gunstig oogmerk slaen op onzen Haselaer.

Blijkbaar stelde men een grote hoop op de komst van Vaesen:

ALEXIS

Hoe! Vaesen, zegd gy vrind ? wie is dat ? mag ik vraegen,
Komt hy daer in met Vré ? is 't eenen die derft waegen,
Gelyk een' Herder moet, zyn' ziele voor Gods wet
En voor zyn' schaepen ? is't een man die neerstig let
Op de behoeftighêen van al zyn' schaepen samen ?
Een man, die jong en oud, ryk en arm na betamen
Kan voeden ? is 't een man, die boven allen mensch
Zyn Godt beoogt ?

CORYDON

Vrindin, hy is na onzen wensch.
Hy is een Hasselaer, die van jongs af gezogen
Heeft Gods gezonde leer, en achtien jaer geplogen,
Tot Corteshem het ampt van Herder met veer vré,
Die zelve vreedzaemheyd brengt hy naer Hasselt mé
Niet uit zynen mond alleen, maer meer uyt zyne werken, kon men zyn wysheid daer en deugden zoo bemerken ...

Men ziet de inhaling van pastoor Vaesen:

Als van een' Samuel, in Wet en Vré te wezen.
Och jae ons dunkt, dit staet op uw gelaet te lezen.
Dus willekom lieven Heer en duysentmael geluk
Met uw nieuw Herders ampt waer door gy uyt den druk
Uw Stad en buyteney komt rukken! [...]
Wy derven hopen, dat hier allen uwe kudden
Zyn eensgelyks gezind [...]
Van dezen oogenblik, zal allen twist zig leggen,
De liefde met den vré, (gelooft het geen wy zeggen)
Godvrugtigheyd en deugd reeds geven zig de hand,
En zyn met uwe komst aen Hasselts kust geland.

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...