Van Neuss Hubert - uit: Koninklijk Atheneum Hasselt Gedenkboek (1950)

Description

pp. 210-211

Hubert VAN NEUSS
1839-1904.

Hubert Van Neuss werd te Hasselt geboren op 10 december 1839.

Hij voltrok zijn middelbare studies aan het Koninklijk Atheneum te Hasselt (van 1850 tot 1857). Hij trad in dienst bij de Directie van het Bestuur der Directe Belastingen van de Provincie Limburg.

Overgeplaatst naar het hoofdbestuur der Directe Belastingen te Brussel in 1864, doorliep hij er al de hiërarchische graden tot die van Inspecteur-Generaal.

Bij het stichten van de Onafhankelijke Congostaat in 1885, werd hij door Koning Leopold II aangesteld om deze nieuwe Staat te organiseren en er de eerste administratie in het leven te roepen.

Zo was Hubert Van Neuss met Kolonel Strauch en Van Eetvelde, één der drie Administrateurs-Generaal, die de eerste onzekere stappen van de Onafhankelijke Congostaat leiden zouden. Om in deze kiese, hoofdzakelijk diplomatische taak te slagen, deed hij beroep op zijn jonge stadsgenoot Hubert Droogmans, van wie hij het vernuft en de werkkracht kende, en die later zulke schitterende rol in het beheer van de Onafhankelijke Congostaat en van Belgisch Congo vervullen zou.

In 1890 nam Hubert Van Neuss ontslag als Administrateur-Generaal van de Onafhankelijke Congostaat en werd hij tot Secreatris-Generaal bij het Ministerie van Financiën benoemd.

Hubert Van Neuss bezat een ongemene werkkracht; benevens zijn absorberende officiële bedrijvigheid vond hij nog tijd om zich aan allerlei werken van openbaar nut te wijden. Zo was hij Administrateur van de Maatschappij der Brusselse Vaart- en haveninrichtingen, lid van de Centrale Commissie voor statistiek, Ondervoorzitter van de Koninklijke Maatschappij voor Dierenbescherming, Voorzitter van de Raad der Weduwenkas, lid van de Vaste Commissie voor onderzoek van de monetaire vraagstukken, enz.

Hubert van Neuss werd vereerd met de hoogste Belgische en vreemde eervolle onderscheidingen, hij was o.m.: Commandeur in de Leopoldsorde; Commandeur van het Legioen van Eer; Officier in de Orde van de Ster van Roemenië; Commandeur, met plaat, in de Orde van St-Stanislaus van Rusland; Commandeur, met plaat, in de Orde van de H. Maagd der Ontvangenis van Villa-Viciosa van Portugal en houder van het Burgerlijk Kruis 1e klasse.

Hubert Van Neuss overleed te Brussel in 1904.

Hij was, met Emile Banning en Hubert Droogmans, één van de grote commiezen uit de roemrijke regering van Leopold II, die hun leven aan hun Vorst en aan de algemene belangen gewijd hebben en aan wie België alle eer en erkentelijkheid verschuldigd is. 

Dr. B. Van de Poel,
Ere-Studieprefect.

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...