Voetbal in Rapertingen - uit: Na een scheiding van twee jaar... De grote verzoening tussen Rac. Rapertingen en Camara (1975)

Description

Juni 1973 — Een nieuwe Hasseltse voetbalklub zag het levenslicht. Onder de benaming Racing White ging men van start in de kompetitie van het liefhebbersvoetbal. Eén jaar later trad deze nieuwbakken vereniging toe tot de K.B.V.B. De klub koos een nieuwe naam: He. Camara. In deze benaming vindt men de beginletters terug van de vier wijken, waaruit de klub haar spelers rekruteert, namelijk Henegauwberg, Catharina, Martinus en last but not least Rapertingen. He. Camara ontstond uit een scheuring die er twee jaar geleden plaats had bij Racing Rapertingen, het was een scheuring die horizontaal liep: een breuk tussen het jeugd- en het hoofdbestuur van Rac. Rapertingen. De bruggen tussen die twee apart funktionerende besturen werden definitief opgeblazen. Het jeugdbestuur nam de biezen en stichtte een nieuwe klub: Camara. Het laat zich raden in wat voor een sfeer deze twee naburige klubs nadien naast mekaar geleefd hebben. Maar kom, zand erover daar beide klubs nu onlangs de eerste schreden naar de grote verzoening hebben gezet.

Het was maar evident dat bij het ontstaan van de nieuwe klub de stichters (jeugdbestuur van Rac. Rapertingen) het Rapertings jeugdpotentieel wilden overhevelen naar Camara. Dat latent twistpunt werd nu plots het nieuwe vertrekpunt in de richting van een wederzijdse verzoening. Bij het overschakelen van liefhebbersvoetbal naar de K.B.V.B.-kompetitie zag He. Camara zich verplicht opnieuw langs Racing Rapertingen te passeren. Dit om officiële transfers voor mekaar te krijgen. Met veel moeite en heel wat tussenpersonen kreeg He. Camara het vorig seizoen gedaan dat er een twintigtal jeugdspelers en een zestal seniores van Rapertingen naar Camara overkwamen. Voor de periode van één seizoen. «Om te vermijden dat we telkenjare voor dezelfde moeilijkheden met Rapertingen zouden komen te staan probeerden we nu langs de verzoeningskommissie die spelers definitief in onze klub te krijgen», aldus August Denteneer, de voorzitter van He. Camara. «We argumenteerden met bijzondere omstandigheden zoals o.m. het feit dat het jeugdbestuur door Rapertingen destijds aan de deur was gezet. Dat het hoofdzakelijk zonen waren van mensen uit dat jeugdbestuur die naar ons wensten over te komen e.d.

Het pakte geen verf. Wij stonden er dus op dat die groep spelers nu definitief bij ons zouden worden ingelijfd, dit om de toekomst diskussies met Rapertingen uit de weg te gaan». Het bleek niet realiseerbaar. Camara stuitte op een weigering van het Provinciaal Komitee. De zaak werd dan behandeld door de Beroepskommissie. Alle mogelijke argumenten werden er bij gehaald doch ze werden stuk voor stuk verworpen. Bij het Uitvoerend Komitee haalde Camara aan dat er door de Beroepskommissie een procedurefout begaan werd, het was allemaal boter aan de galg.

Transfers in augustus

Wat niet te verwezenlijken viel langs officiële weg, kreeg dan plotseling een oplossing dank zij een humane regeling. «Maar goed dat we de zaak zo lang aan het rollen hebben gehouden, door in beroep en nog eens in beroep te gaan, want het is juist door die aanslepende rompslomp dat men opnieuw is beginnen te praten met de mensen van Rapertingen», zegt de h. Denteneer. En zo kwam er een uniek feit in de transferannalen van de K.B.V.B. tot stand: op 22 augustus — haast twee maand na het sluiten van de transferperiode — werden door de Bond de transfers van Rapertingen naar He. Camara toegestaan. De Bond toonde zich in dit speciale geval «gezien de twee klubs zich verzoend hadden» erg soepel in het toepassen van de reglementen. Die 26 spelers verkregen hun definitieve overgang naar Camara, hetwelk hiervoor uiteraard wel een bepaalde transfervergoeding aan Rapertingen dient te betalen. «Het bijzondere in dit verzoeningsgeval», zo gaat de h. Denteneer verder, «is dat men steeds weigerde met het bestuur van Camara te onderhandelen. Met transfers ging het nooit langs dr rechtstreekse weg, altijd via tussenpersonen».

De man die van Rapertingenzijde het grootst aandeel heeft in heel deze verzoeningskwestie is Romain Onkelinx, sinds vorig jaar de nieuwe voorzitter van Racing Rapertingen. Onkelinx heeft de zaak zowat op zijn eentje beredderd. «Ons bestuur gaf me de volmacht om met Camara te onderhandelen doch niemand achtte het voor mogelijk dat ik het zou opgelost krijgen», lacht Romain. «Och, dat had al veel langer moeten opgelost zijn, het heeft voor de twee klubs heel wat kosten en veel last meegebracht. Alle twee waren we de dupe van de historie. Iedereen is er mee gediend dat we nu op vriendschappelijke voet leven. En nog iets, veel handelaars durfden zich niet eens laten zien op een bal van één van de twee klubs, uit schrik dat de andere partij het zou te weten komen».

Fusie

«Op sportief gebied is nu elke vete vergeten», zegt Aug. Denteneer. «Er is geen enkel punt meer dat opnieuw aanleiding kan geven tot diskussie. In de toekomst is Rac. Rapertingen voor ons een zusterklub. Rapertingen zal nu ook gaan meedoen aan onze miniminiemenkompetitie, waarmee Camara nu aan een derde uitgave toe is». Onze zegsman ziet het nu tot een verregaande geest van samenwerking komen tussen Camara en Rapertingen. En waarom zou dit in de nabije toekomst niet kunnen leiden tot een fusie tussen de twee klubs?». En in het kamp van Racing Rapertingen zegt voorzitter Onkelinx hieromtrent: «Het zou inderdaad wenselijk zijn dat het ooit tot een fusie komt. Op het financiële vlak wordt het steeds maar erger en erger voor de kleine klubs».

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...