You are here

Zevenjaarlijkse Virga Jesseommegang 1996

Description

“EEN PELGRIMAGE VAN VERTROUWEN”

Op zijn zoektocht naar de zin en de betekenis van het leven, loopt de mens, misleid door schijnwaarden zoals geld, macht, mateloze consumptie, roesbeleving,… vaak verloren in het doolhof van het leven. Als hij zich dan vol vertrouwen tot Maria om hulp richt, verwijst zij naar haar Zoon Jezus. Zijn liefdesboodschap is de te volgen weg.

Het ommegangverhaal bestaat uit drie verhaallijnen die in elkaar vloeien en tot één verhaal uitgroeien:

-         het verhaal van de zoekende mens

-         het verhaal van Maria, de moeder van God

-         het verhaal van Jezus, haar zoon

GROEP 1: EEN VERHAAL VAN ALLE TIJDEN

De Dolende Man, symbool van de zoekende mens, stapt aan het hoofd van een groep mensen die vragen naar de zin van het leven. De Dolende Man leidt de bedevaart naar de Virga Jesse.

GROEP 2: ALLES BEGINT BIJ GOD

De zoektocht van de mens naar een antwoord op zijn vragen begint bij de schepping, wanneer de stuwende kracht van het goddelijk vuur door de oermassa raast en het licht de duisternis verdrijft.

GROEP 3: GODS SCHEPPING AAN MENSEN TOEVERTROUWD

In zijn zorg voor het nieuwe leven geeft God aan elk kind een moeder. Zo kan het in de moederliefde een eerste teken van Gods grote liefde voor de mens ervaren.

GROEP 4: MENSEN GAAN EEN EIGEN WEG

De mens is eigenwijs. Hij kent gemakkelijker wegen dan die van God om zijn doel te bereiken. Zelfbewust gaat hij zijn eigen weg, hij zal de klus klaren. Maar eer hij het goed beseft, raakt hij verstrikt in de verstikkende wereld van eigenbelang.

GROEP 5: GOD GEEFT MENSEN NIEUWE KANSEN

In tijden van uitzichtloosheid en verwarring blijft God de mensen oproepen het vertrouwen in Hem niet te verliezen. Steeds weer geeft Hij hen nieuwe kansen.

GROEP 6: MARIA ZEGT JA AAN GOD

De engel Gabriël brengt Gods groet over aan Maria en vraagt haar of zij bereid is de Moeder van God te worden. Zo kan Jesaja’s hoopvolle God-met-ons-boodschap werkelijkheid worden.

GROEP 7: IN JEZUS KOMT GOD BIJ MENSEN WONEN

Het koor zingt Maria’s vreugde uit in het ‘Magnificat’, een juichende lofzang voor de heer. Maria beseft vol dankbaarheid dat God haar nederige dienstbaarheid ombuigt tot grootheid.

GROEP 8: MARIA TROUW IN ANGST EN TWIJFEL

Na de geboorte van Jezus gaat Maria blij naar de tempel om haar eerstgeborene aan de Vader op te dragen. Simeon, een oude, wijze man, brengt haar echter in grote verwarring met de sombere boodschap dat velen Jezus’ optreden zullen dwarsbomen en dat Zijn boodschap opspraak zal verwekken. Meer nog, Simeon voorzegt haar dat zij wegens haar zoon veel zal moeten lijden.

GROEP 9: JEZUS WIJST ZIJN WEG VAN LIEFDE

De hoop op een radicale vernieuwing door de komst van de Messias is geleidelijk omgeslagen in onverschilligheid en twijfel. De roep om de grote bevrijder die eindelijk orde op zaken zal stellen, neemt toe. Velen wachten af, moedeloos. Anderen klampen zich krampachtig vast aan het leven. Johannes de Doper waarschuwt de sceptici en twijfelaars. Hij vermaant hen, omdat zij niet zien dat Jezus al bij hen is, onopvallend.

GROEP 10: JEZUS GAAT DE WEG VAN LIJDEN EN DOOD

Lijden slaat toe: onverwacht, hard, meedogenloos soms. Vluchten kan niet. Lijden vernietigt mooie dromen, slaat lang gekoesterde verwachtingen aan scherven. Het treft mensen in het diepst van hun wezen en tekent hen voor het leven. Een zinvol antwoord is er niet. Figuren met stokken beelden de mens uit die in opstand komt tegen ziekte, honger, eenzaamheid, aftakeling, mislukking, oorlog,… Hun hartverscheurend geroep om zingeving blijft onbeantwoord. Aan lijden ontsnapt niemand. Het is onlosmakelijk verbonden met leven, zoals geboren worden verbonden is met sterven.

GROEP 11: TEKEN VAN NIEUW LEVEN

Na de sabbat gaan de vrouwen naar het graf, maar vinden Jezus’ dode lichaam niet. De steen, de grens tussen leven en dood, is weggerold. Eer zij van hun emotie zijn bekomen, verrast een engel hen met de boodschap: ‘Zoek de levende niet onder de doden. Hij is er niet meer. Hij is verrezen!’ 

GROEP 12: JEZUS LEEFT HIJ IS VERREZEN

Jezus werd uit de weg geruimd in de hoop dat Hij in de vergetelheid zou belanden. Maar op de derde dag gebeurt het wonder. Het graf is leeg. Jezus leeft. Hij is verrezen. Het koor juicht het uit: ‘De Heer is opgestaan. Hij leeft en neemt ons bij de hand. Hij gaat ons voor en voert ons door de dood heen naar het leven.’ Nacht is morgen geworden. Paasmorgen, feest van hoop en toekomst.

GROEP 13: JEZUS LAAT MENSEN NOOIT ALLEEN

Na Zijn dood toont Jezus herhaaldelijk aan Zijn leerlingen dat Hij in leven is. Maar onverwacht verdwijnt Hij uit hun midden en keert terug naar de Vader. Verbouwereerd kijken leerlingen toe. Nog niet van hun verrassing bekomen, horen ze een vermanende stem: ‘Mannen van Galilea, wat staat gij naar de hemel te staren? Van de Vader is Hij uitgegaan, naar de Vader nu teruggekeerd.’

GROEP 14: GEDREVEN DOOR GODS GEEST

Een wervelende dans op de tonen van speelse muziek geeft de emotie weer die opwelt in het hart van de mensen: uitgelaten vreugde, laaiende geestdrift, rotsvast vertrouwen. Het heilige vuur heeft zich van hen meestel gemaakt.

GROEP 15: HASSELT VIERT DE VIRGA JESSE

Met speelse waaiers brengen sierlijk dansende meisjes hulde aan de Virga Jesse, veilige gids van de zoekende mens en liefdevolle moeder van alle levenden.

Referenties

Virga-Jessefeesten Hasselt (1996)
Titel: 

Virga-Jessefeesten Hasselt (1996)

Jaar van uitgave: 
1996

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...