You are here

De Dry Snoecken (Aldestraat)

Description

De Groote Dry Snoecken behoorde in het begin van de 18de eeuw toe aan Joseph Jans-Baelen. Het was in 1786 van Hendrik Philips-Jans. Tegenover dit huis, in de tuin van De Rosmeulen, dwarst een sauwe de Aldestraat. Deze riolering komt binnen door een rooster naast De Dry Snoecken (register van notaris Briers 1738-1796). Vervolgens kruist ze de Lombaardstraat, loopt langs de bergplaats van baron de Heusch en den nieuwe bauw, waar in 1789 de stadsbrandspuiten stonden, dwarst de Walputstraat en belandt in de Minderbroedersstraat. Ze kruist deze aan de Minderbroedersmuur, loopt ondergronds door de kloostergebouwen, vervolgens door de kloostertuin en komt tegenover de Gasthuisstraat in de Nieuwe Demer uit.

De Kleyne Dry Snoecken en De Groote Dry Snoecken werden aan het einde van de 18de eeuw samengevoegd tot De Dry Snoecken. Beide panden hadden tegenover het stadhuis een uitgang naar de Lombaardstraat. Een verkoopakte van 2 augustus 1797, verleden voor notaris Winand Baerts, situeert Rhetorica tussen De Dry Snoecken en het huis van Jaak Roelants.

De Groote Dry Snoecken was in de 16de eeuw de eigendom van Guilliam Bollen, koopman te Antwerpen, en na hem van Joannes Baerts. Deze laatste verkocht het op 20 oktober 1716 aan Gaspar Gilis, die het na een jaar of zes overliet aan Peter Oppuyns. Op 4 april 1727 verkocht Oppuyns het huis aan Arnold van Herck, die het na zijn dood overliet aan zijn zoon Lambert. De kinderen van Lambert verkochten beide huizen op 22 juli 1782 aan Gregoor Missotten.

In de eerste jaren van de 20ste eeuw hield Renier Verlaak-Pinon van de Kiekenmarkt (nu Fruitmarkt) er zijn magazijn, winkel en werkhuis.

Tot het voor enkele jaren (nvdr: 1967) door brand werd vernield, waren in dit pand de magazijnen van de TPAI ondergebracht.

Uit: Hasselt intra muros (1989), pp. 223-224.

* 1932: “Vreeselijk familiedrama te Hasselt / Een man doodt zijne vrouw en pleegt zelfmoord. / Dinsdag morgen werd de stad in opschudding gebracht door een bloedig drama, dat zich had afgespeeld in de Kleine Breemstraat, een der volkrijke straten in de Parochie van het H. Hart. In deze wijk woonden sedert enkele maanden. de echtgenooten Renier Verlaak-Theunissen, die voorheen een groot magazijn van metaalwaren open hielden in de Aldestraat. De man, werktuigkundige van beroep, thans 62 jaar oud, is toen hij voor een twaalftal jaren weduwnaar werd, hertrouwd met een 22 jaar jongere vrouw. Gedurende de jongste jaren was de handel van het echtpaar wegens allerlei oorzaken erg aan 't verflauwen gegaan. Oneenigheid bracht de echtgenooten aan lager wal, tot zij eindelijk in geldverlegenheid geraakten en hun intrek namen in een kleine woning in voornoemde Breemstraat. Verlaak die vroeger een ploeg werklieden in dienst had, moest thans zelf als handelsvertegenwoordiger aan den kost trachten te komen. Er kwam meer en meer nood en vaak ontstond krakeel en herrie in het gezin, mede wegens de jaloerschheid van den man. Nu Dinsdagochtend omstreeks 6 uur ging een der welwillende geburen als naar gewoonte de echtelingen wekken. Op herhaald kloppen kwam echter geen antwoord, doch nauwelijks had de buurman zijn woning terug bereikt of zijn aandacht werd geroepen op vier revolverschoten die in de woning gelost werden. Dadelijk was gansch de straat te been en enkele personen meenden binnen te dringen, doch daar voor- en achterdeuren en vensters dicht gesloten waren, waarschuwden ze in haast telefonisch de politie. Kommissaris Colemont en zijn adjunkt Helsen snelden spoedig ter plaatse, de deur werd met een breekijzer ingebeukt. Beneden was alles in orde. Op een slaapkamer van ’t eerste trof hen een vreeselijk schouwspel. Vrouw Verlaak stervend in het bed, het hoofd met twee kogels doorboord, zoodat de hersens boven den schedel uitstaken. De moordenaar, die enkel zijn broek had aangetrokken, lag naast het bed met een schotwonde aan het hoofd en een andere in de hartstreek, welke wellicht een oogenblikkelijken dood veroorzaakt hebben. Een half uur na het gruwelijk tooneel is ook de vrouw overleden, ondanks de beste zorgen van geneesheer Bollen. Naar men vermoedt zullen omstreeks half zes de echtelingen aan het twisten zijn gegaan, waarop de man zijn vuurwapen gegrepen heeft en na de twee eerste schoten op zijn vrouw gelost te hebben, heeft hij het moordtuig naar zich zelf gekeerd. Verlaak was 62 jaar oud en afkomstig van Maaseik, terwijl zijn vrouw Gabrielle Theunissen, slechts 40 jaar, geboortig was van Leopoldsburg. Na het eerste onderzoek der politie werden de lijken voorloopig ter plaatse gelaten tot na de komst van het parket, dat er reeds in den namiddag afstapte.” (9)

* 1945: "Dienst voor Opruiming en Voorloopige Herstellingswerken te Hasselt / Bewoonbaarmaking van geteisterde panden / Op 12 October 1945, te 11 u., op den Dienst voor Opruiming en Voorloopige Herstellingswerken, Groenplaats, 4, te Hasselt, aanbesteding van de werken van bewoonbaarmaking uit te voeren aan volgende huizen: (…); 2) Huis Leyssens, Aldestraat, 15, Hasselt. Bestek: 2.099,30 fr.; (…)." (7)

* 1946: "Not. Hage-Goetsbloets / te Hasselt / (…) Dinsdag 5 November te 2 uur namiddag ten herberge genaamd «In 't Hooghuis» te Hasselt, Lombaardstraat ten verzoeke van den Dienst van het Sequester openbare verkoop van: / Stad Hasselt. / 1) Handelshuis met toebehoorten, en groote achtergebouwen, groot 1 a. 64 ca., gelegen Aldestraat nr 15. Bewoond door de heeren Vanhees en Bosmans. / Dit goed heeft een façade van 7 m. 10 tegen de Aldestraat en is geschikt voor allen handel. Dit huis heeft twee verdiepen. / 2) Een handelshuis met toebehoorten, groot 1 a. 26 ca., gelegen Aldestraat nr 17; met een verdiep. Het heeft 7 m. 65 façade tegen de Aldestraat. / 3) Een atelier met inrijpoort hebbende eene oppervlakte van 2 a. 19 ca. hebbende eene façade van 3 m. 15 tegen de Aldestraat en 9 m 55 tegen de Lombaardstraat op het Stadhuisplein. / Deze goederen een blok uitmakende zijn gekadastreerd sectie H nr 1145d des kadasters en palende aan Aldestraat en Lombaardstraat en de heeren Baerts-Vroonen; Grauls-Vroonen; Vaes-Mouling; Hox-Quintiens; Willems-Hox; Vanleynsele-Liessens; Mevr. Cox-Konings en Mevr. Gilissen-Roelants en Mej. Roelants. / Door hunne ligging in het midden der stad in de bijzonderste straten, zijn deze goederen geschikt voor handelaar, nijveraar, groothandel enz. / De goederen onder artikels 2 en 3 zijn dadelijk beschikbaar. / Voor het bezichtigen dezer laatste goederen zich te wenden Aldestraat 18. - De goederen onder de num. 1, 2 en 3 zullen eerst afzonderlijk en dan in massa opgeroepen worden." (6)

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt; (2) Het Belang van Limburg, 20-03-1967, pp. 1, 6.; (3) Het Belang van Limburg, 09-07-1947, p. 12.; (4) Het Belang van Limburg, 30-08-1959, p. 14.; (5) Het Belang van Limburg, 27-11-1966, p. 21.; (6) Het Belang van Limburg, 19-10-1946, p. 8.; (7) Het Belang van Limburg, 01-10-1945, p. 3.; (8) Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, 11-04-1906, p. 3.; (9) Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, 16-06-1932, p. 3.; (10) Pro-Gen (Stadsarchief Hasselt)

Fiche

Adres: 
De Dry Snoecken
Aldestraat (17-19)
Hasselt
Kadastraal nummer: 
lag op perceel 1-H-1142-E
Capakey: 
lag op perceel 71022H1142/00E000
Naam van het gebouw vroeger: 
De Dry Snoecken
Naam van het gebouw nu: 
uitgebrand (1967) (2)
Periode of stijl: 
16de eeuw
Eigenaars / Huurders voor 1900: 

- 16de eeuw: Guillaume Bollen, koopman in Antwerpen

- (?): Joannes Baerts - verkoopt aan

- 1716: Gaspar Gilis

- ca. 1722: Peter Oppuyns - verkoopt aan

- 1727: Arnold van Herck

- (?): Lambert van Herck, zoon voorgaande

- (?): kinderen voorgaande - verkopen aan

- 1782: Gregoor Missotten 

- 1786: Hendrik Philips-Jans

- tot 1852: weduwe Jan Rutten - verkoopt

Eigenaars / Huurders sinds 1900: 

- (1906): sloten- en stovenmaker, werktuigkundige Renier François Verlaak (Maaseik 1870-Hasselt 1932) X1 Boninne 1894 Marie Françoise Pinon (Vezin 1861-Hasselt 1918) [begraven Oud Kerkhof, sectie I, graf nr. 79]; X2 Hasselt 1918 Gabrielle Jeannette Theunissen (Leopoldsburg 1892-Hasselt 1932)

- 1947-1967: T.P.A.I. (3)

Vorige functie(s): 

woonhuis / handelshuis

- (1906): Sloten- en stovenmakerij R. Verlaak (8) + Kiekenmarkt 3

- 1947-1967 (2): magazijn gereedschappen T.P.A.I. (3, 4, 5) - voorheen Aldestraat 55; verhuist in 1967 (na brand) naar Aldestraat 36

Huidige functie: 

gesloopt na brand in 1967 (2), voor nieuwbouw Aldestraat 17. Ook nr. 15 werd door de brand getroffen. Het werd eveneens gesloopt voor nieuwbouw Aldestraat 15.

Algemeen: 

- gesloten bebouwing

Referenties

p. 1. Drie brandweerkorpsen bestreden urenlang de vuurpoel Drie appartementen en werkhuis volledig...
Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 
Oud Kerkhof Stad Hasselt Kempische Steenweg (1992)
Titel: 

Oud Kerkhof Stad Hasselt Kempische Steenweg (1992)

Ondertitel: 
1796-1930 // Volledige inventaris - Stand 1990-1992
Plaats van uitgave: 
onuitgegeven handschrift
Jaar van uitgave: 
1990
Cover: 
Miljoenenbrand teistert stadscentrum van Hasselt (1967)
Titel: 

Miljoenenbrand teistert stadscentrum van Hasselt (1967)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
20/03/1967
Pagina('s): 
1, 6

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...